NdebeleTeam » 1 Thessalonians » 4

UPawuli ubalaya ngokuhamba kwabo

4Okunye-kea, bazalwane, siyalincengab1 silikhuthazac2 eNkosini uJesu, njengalokhu lakwemukelad kithi ukuthi kulifanele njani ukuhambae lokumthokozisa uNkulunkuluf, ukuze lengezelele kukho kakhulug. 2 Ngoba liyazi ukuthi milayo banih esalinika yona ngeNkosi uJesu.

3 Ngoba le yintando kaNkulunkului, ukungcweliswaj kwenu, ukuthi lizithinte ekuphingenik; 4 ukuthi ngulowo lalowo wenu kakwazi ukugcinal esakhe isitsham ekungcwelisenin lekuhloniphenio, 5 kungeyisikho enkanukwenip yesifisoq, njengabezizwer labo abangamaziyo uNkulunkulus. 6 Kakungabi khona oweqayo aqile3 umfowabot endabeni; ngoba iNkosi ingumphindiseliu ngazo zonke lezizinto, njengoba lathi salitshela ngaphambili, safakazav. 7 Ngoba uNkulunkulu kasibizelangaw emanyalenix, kodwa ebungcweleniyz. 8 Ngakho lowo odelelayoa, kadeleli4 muntu, kodwa uNkulunkulu owasinika futhi uMoya wakhe oyiNgcweleb.

9 Kodwa mayelana lothando lobuzalwanec kalidingi ukuthi ngilibhaleled; ngoba lina uqobo lifundisiwe nguNkulunkulue ukuthi lithandanef; 10 ngoba lani lenza lokhu kubo bonke abazalwaneg abaseMakedoniyah yonke; kodwa siyalikhuthaza, bazalwane, ukuthi lengezelele kakhului, 11 njalo likhuthalelej ukuba lokuthulak lokwenzal okwenum, lokusebenza ngezenu izandlan, njengoba salilaya; 12 ukuzeo lihambe ngokuhlonitshwapq ngabangaphandler, lingasweli lutho.

Ukuvuka kwabafileyo

13 Kodwa kangithandi ukuthi lingabi lalwazis, bazalwane, ngalabo abaleleyot, ukuze lingadabuki, njengabanyeu labo abangelathembav. 14 Ngoba uba sikholwa ukuthi uJesu wafa wavukaw, ngokunjalo-ke labo abalele kuJesuxy, uNkulunkulu uzabaletha kanye laye. 15 Ngoba lokhu sikutsho kini ngelizwi leNkosiz, ukuthi thina esiphilayoa esitshiywe kuze kube sekufikeni kweNkosib, isibili kasiyikubaqalelac labo asebeleled; 16 ngoba iNkosi uqoboe izakwehla ivela ezulwinif ngesimemezelo sokulawula, ngelizwi lengilosi eyindunag, langokukhala kophondo lukaNkulunkuluh, labafileyo kuKristu bazavuka kuqalai; 17 kulandele thina esiphilayo esitshiyiweyoj, sizahluthunelwak kanye labo emayezinil siyehlangabeza iNkosi emoyeni; ngokunjalo besesihlala leNkosi njalonjalom. 18 Ngakho duduzananin ngalamazwi.

a 2 Thes. 3.1. Fil. 3.1.

b 5.12. 2 Thes. 2.1.

1 siyalincenga: kumbe, siyalicela.

c 2.11. 4.18; 5.11; 5.14. 2 Thes. 3.12. 1 Tim. 2.1. 2 Tim. 4.2. Tit. 1.9; 2.6,15. Heb. 3.13; 10.25. 1 Pet. 5.12. Juda 1.3.

2 silikhuthaza: kumbe, silincenga.

d Fil. 4.9. Kol. 2.6. 1 Kor. 11.2.

e 2.12. Efe. 4.1.

f 2.15. Roma 8.8. 1 Kor. 7.32.

g 4.10. 3.12.

h Fil. 4.9. Kol. 2.6. 1 Kor. 11.2.

i 5.18. Roma 12.2. Efe. 6.6. Kol. 4.12. Heb. 10.36. 1 Pet. 2.15; 3.17; 4.2,19. 1 Joha. 2.17. Roma 2.18. Efe. 5.17.

j 4.4,7. Roma 6.19,22. Heb. 12.14.

k 1 Kor. 6.18. Efe. 5.3.

l Luka 21.19.

m 1 Pet. 3.7. 2 Kor. 4.7.

n 4.4,7. Roma 6.19,22. Heb. 12.14.

o Roma 1.24.

p Kol. 3.5.

q Kol. 3.5.

r Efe. 4.17,18.

s Hlab. 79.6. 2 Thes. 1.8. 1 Kor. 15.34. Hlu. 2.10.

3 aqile: kumbe, acindezele, kumbe, ehlule.

t 1 Kor. 6.8.

u 2 Thes. 1.8.

v 1 Tim. 5.21. 2 Tim. 2.14; 4.1. Heb. 2.6. Luka 16.28.

w Roma 1.7.

x 2.3. Gal. 5.19.

y 1 Pet. 1.14,15. Levi 11.44.

z 4.4,7. Roma 6.19,22. Heb. 12.14.

a Luka 10.16.

4 ukudelela: kumbe, ukwala.

b 1 Joha. 3.24; 4.13. 1 Kor. 2.10; 7.40.

c Heb. 13.1.

d 5.1.

e 5.1.

f Joha. 13.34.

g 1.7.

h Seb. 16.12.

i 4.1. 3.12.

j 2 Kor. 5.9.

k Zaga 17.14. 2 Thes. 3.12.

l 2 Thes. 3.11. 1 Pet. 4.15.

m Joha. 16.32.

n 2.9. Efe. 4.28.

o 5.22. Roma 13.13. 2 Kor. 8.21. Kol. 4.5. 1 Pet. 2.12.

p 5.22. Roma 13.13. 2 Kor. 8.21. Kol. 4.5. 1 Pet. 2.12.

q 1 Kor. 14.40.

r Mark. 4.11.

s 1 Kor. 10.1.

t 4.14,15. Mat. 27.52.

u Levi 19.28. Dute. 14.1,2. 2 Sam. 12.20.

v Efe. 2.12.

w 1 Kor. 15.13. 2 Kor. 4.14. Isam. 1.18.

x 4.14,15. Mat. 27.52.

y 3.13. 1 Kor. 15.18.

z 1 Kho. 13.17.

a 4.17. 1 Kor. 15.51.

b 2.19.

c Seb. 10.42.

d 4.14,15. Mat. 27.52.

e Mat. 16.27.

f 1.10. 2 Thes. 1.7.

g Juda 1.9.

h 1 Kor. 15.52.

i 1 Kor. 15.23. Luka 14.14.

j 4.15.

k 2 Kor. 12.2.

l Seb. 1.9. Isam. 11.12.

m Joha. 12.26.

n 3.2,7; 5.11. 2 Thes. 2.17. Kol. 2.2.