NdebeleTeam » 1 Thessalonians » 3

UPawuli wathuma uTimothi kubo

3Kwathi-ke singaselakubekezelaab, sathi kuhle ukuthi sitshiywe sodwa eAtenec, 2 sasesithuma uTimothide umzalwane wethuf lesikhonzi sikaNkulunkulu lesisebenzigh kanye lathi evangelini likaKristu, ukuze aliqinisei lokuthi alikhuthaze ngokholo lwenuj, 3 ukuze kunganyikinywa lamunye kulezizinhlupheko; ngoba liyazi lina ukuthi simiselwe lokhuk. 4 Ngoba lathi siselani, salitshela ngaphambili ukuthi sesizahluphekal, njengoba futhi kwenzekam, lani liyakwazi. 5 Ngenxa yalokhu futhi ngingaselakubekezelan, ngathumela ukuthi ngazi ukholo lwenu, hlezi mhlawumbe umlingio ulilingilep, lokuthi umtshikatshika wethu ube yizeq.

UPawuli uyathokoza, uyabakhulekela

6 Kodwa khathesi uTimothir usefikile kithi evela kini, usibikele indaba ezinhle zokholos lothando lwenu, lokuthi lihlala lilomkhumbulo omuhlet ngathi, lifisa kakhuluu ukusibona, njengoba-ke lathi linav; 7 ngenxa yalokhu saduduzekawx, bazalwane, ngani, kukho konke ukuhlupheka losizi lwethuy ngokholo lwenu; 8 ngoba khathesi siyaphilaz, uba lina limi liqinilea eNkosini. 9 Ngoba sibongobanib esingenanisa kuNkulunkulu ngani, ngentokozo yonke esithokoza ngayo ngenxa yenu phambi kukaNkulunkulu wethu? 10 Ebusuku leminic siyakhuleka kakhulud sidlulisa amalawulo ukuze sibone ubuso benue, siphelelise-kef okusileleyo kokholo lwenu.

11 Njalo kungathi uNkulunkulu uqobo loBaba wethug, leNkosi yethu uJesu Kristu angaqondisa indlela yethu kinih; 12 njalo kungathi iNkosi ingalandisai njalo ilenze lengezeleleke ethandwenij omunye komunye lakubo bonkek, njengoba sinjalo lathi kini, 13 ukuze iqinise inhliziyo zenul zingasolekim ebungcweleni, phambi kukaNkulunkulu loBaba wethun, ekufikenio kweNkosi yethu uJesu Kristu kanye labangcwele bakhe bonkep.

a 3.5.

b 1 Kor. 9.12. 2 Kor. 2.13.

c Seb. 17.15,16. Seb. 16.1.

d Seb. 17.15,16. Seb. 16.1.

e Roma 16.21. 1 Kor. 16.10. 2 Kor. 1.19. Fil. 2.19.

f Heb. 13.23.

g Roma 16.21. 1 Kor. 16.10. 2 Kor. 1.19. Fil. 2.19.

h 2 Kor. 8.23.

i Roma 16.25.

j Kol. 2.2.

k Seb. 9.16; 14.22. 1 Kor. 4.9. 1 Pet. 4.12.

l Seb. 9.16; 14.22. 1 Kor. 4.9. 1 Pet. 4.12.

m 2.14.

n 3.5.

o Mat. 4.3.

p 1 Kor. 7.5. 2 Kor. 11.3.

q Fil. 2.16. Gal. 4.11. Gal. 2.2.

r 1.1. Seb. 18.1,5. 2 Kor. 7.6,9.

s 1.3.

t 1 Kor. 11.2.

u Fil. 1.8.

v Fil. 1.8.

w 2 Kor. 1.4.

x Kol. 2.2.

y 1 Kor. 7.26.

z Roma 7.9.

a Fil. 4.1.

b 1.2.

c 2.9. 2 Tim. 1.3. Seb. 26.7.

d 2.9. 2 Tim. 1.3. Seb. 26.7.

e 2.17.

f 2 Kor. 13.9,11.

g 3.13.

h Luka 1.79.

i 4.1,10.

j 4.9. 2 Pet. 1.7.

k 5.15. Gal. 6.10.

l Jak. 5.8. Roma 16.25. Hlab. 31.24. 1 Kor. 1.8. 2 Thes. 2.17; 3.3.

m 5.23. Luka 1.6. Fil. 1.10.

n 3.13.

o 2.19.

p 4.14. Zek. 14.5. Juda 1.14.