NdebeleTeam » 1 Thessalonians » 2

UPawuli ubakhumbuza ngomsebenzi wakhe phakathi kwabo

2Ngoba liyazi lina, bazalwane, ukungenaa kwethu kini, ukuthi kakubanga yize; 2 kodwa lanxa sasihluphekile kuqala saphathwa kubib, njengoba lisazi, eFiliphic, saba lesibindid kuNkulunkulu wethu sokukhuluma kinie ivangeli likaNkulunkulu phakathi kokulwa okukhuluf. 3 Ngoba inkuthazog yethu yayingayisiyo yokuduhah njalo ingaveli ekungcolenii, njalo ingengobuqilij; 4 kodwa njengoba sivunyelwe nguNkulunkuluk ukuthi siphathiswe ivangelil, sikhuluma ngokunjalo, kungenjengokuthokozisa abantum, kodwa uNkulunkulu ohlola inhliziyo zethun. 5 Ngoba kasizange size ngamazwi ayengayoo, njengoba lisazi, futhi kungeyisikho ngokufihlap ubuhwabaq; uNkulunkulu ungumfakazir; 6 singadingi udumo ebantwinis, futhi olungaveli kini kumbe kwabanye, loba sasingabat ngumthwalou1 njengabaphostoli bakaKristuv, 7 kodwa saba mnenew phakathi kwenu njengomdlezanex esingatha abakhe abantwana. 8 Njengoba besilithanda kangaka, sathokoza ukulinika kungeyisilo ivangeli likaNkulunkulu kuphela, kodwa lemiphefumulo yethu uqoboy, ngoba laselingabathandekayo kithi. 9 Ngoba liyakhumbula, bazalwane, ukutshikatshika lokulwisa kwethuz; ngoba ubusuku lemini sisebenzaab ukuze singabi ngumthwaloc lakomunye wenu, silitshumayeza ivangeli likaNkulunkulu. 10 Lina lingabafakazid, loNkulunkulue, ukuthi sasingcwele njanifg njalo silungileh futhi singasolekii kini elikholwayo; 11 njengoba-ke lisazi ukuthi ngulowo lalowo wenu, njengoyise kwabakhe abantwana, salikhuthaza njani saliduduzajk safakaza 12 ukuthi lihambel ngokufanele uNkulunkulu olibizelam embusweni lebukhosini bakhen.

UPawuli ulandisa ngenhlupheko zabo

13 Ngenxa yalokhu njalo thina kasiyekelio ukumbonga uNkulunkulu, ukuthi selemukele ilizwi likaNkulunkulu elalizwa kithip, lemukela kungeyisilo ilizwi labantuq, kodwa linjengeqiniso ilizwi likaNkulunkulu, osebenza lakini elikholwayo. 14 Ngoba lina, bazalwane, laba ngabalingiselir bamabandla kaNkulunkulus aseJudiya kuKristu Jesu; ngoba lani lahluphekat lezizinto kwabesizwe sakini uqobo, njengoba lawo kumaJudau, 15 abulala leNkosi uJesuv labaprofethi bawo uqobow, asizingela2 lathi, kawamthokozisi uNkulunkulux, amelana labantu bonkey, 16 esivimbelaz ukutshumayeza abezizwe ukuze basindiswe, ukuze agcwalise izono zawo njalonjaloa; kodwa ulakab selwehlele phezu kwawoc kuze kube sekupheleni.

Uthando lukaPawuli kwabeThesalonika

17 Kodwa thina, bazalwane, lokhu sehlukaniswe lanid okwesikhatshanae, ngobusof, kungeyisikho ngenhliziyo, sazama kakhulukazi ukuthi siboneg ubuso benu ngokulangatha okukhulu. 18 Ngakho besifisa ukufika kini, ikakhulu mina Pawuli, lakanye lokuphinda, kodwa uSathaneh wasivimbelai; 19 ngoba liyini ithemba lethu, kumbe intokozoj, kumbe umqhelek wokuzincomal? Angithi yini futhi, phambi kweNkosi yethu uJesu Kristu ekufikeni kwayo?m 20 Ngoba lina liludumo lentokozo yethu.

a 1.9.

b Seb. 14.5.

c Seb. 16.22.

d Seb. 4.29. 2 Tim. 1.12.

e Seb. 17.2,3.

f Kol. 2.1.

g Seb. 13.15.

h 2 Kor. 6.8.

i 4.7. Gal. 5.19.

j 2.5. 2 Kor. 4.2; 11.13. 2 Kor. 2.17.

k 1 Tim. 1.12.

l Gal. 2.7. Tit. 1.3.

m Gal. 1.10.

n Roma 8.27.

o Gal. 1.10.

p Joha. 15.22.

q 2 Kor. 7.2. Seb. 20.33.

r 3.10. Roma 1.9.

s Joha. 5.41,44; 12.43.

t 1 Kor. 9.4,6,12,18. 2 Thes. 3.9.

u 2.9. 2 Kor. 11.9.

1 sasingaba ngumthwalo: kumbe, sasingasebenzisa igunya.

v 1 Kor. 9.1.

w 2 Tim. 2.24.

x 2.11. Isa. 49.23. Gal. 4.19.

y 2 Kor. 12.15. Fil. 2.17.

z 2 Kor. 11.27. 2 Thes. 3.8.

a 4.11. 2 Thes. 3.8. Seb. 18.3.

b 3.10. Mark. 5.5. 1 Tim. 5.5. 2 Tim. 1.3. Mark. 4.27. Luka 2.37. Seb. 20.31; 26.7. 2 Thes. 3.8. Lilo 2.18. Isam. 4.8.

c 2.6. 2 Kor. 11.9; 12.13,14. 2 Thes. 3.8.

d 1.5.

e 2.5.

f 1.5.

g Luka 1.75.

h Luka 1.75.

i 5.23. 3.13.

j 5.14.

k 2.7,17. 1 Kor. 4.14.

l 4.1. Efe. 4.1.

m 5.24. 2 Thes. 2.14. 1 Pet. 5.10. Roma 8.28,30; 2 Pet. 1.3.

n Kol. 1.13.

o 1.3.

p Heb. 4.2. Roma 10.17.

q Gal. 4.14.

r 1.6.

s Gal. 1.22. 1 Kor. 11.16.

t 3.4. Seb. 17.5. 2 Thes. 1.4,5.

u Heb. 10.32-34.

v Seb. 2.23; 3.15; 5.30; 7.52.

w Mat. 5.12. Mat. 21.35. Seb. 7.52.

2 asizingela: kumbe, asixotshela phandle.

x 4.1. Roma 8.8.

y Esta 3.8.

z Seb. 13.45,50; 14.4,19; 17.5,13; 18.12; 19.33; 22.21,22.

a Gen. 15.16. Mat. 23.32.

b 5.9.

c Mat. 12.28.

d 2.7,11.

e 2 Kor. 7.8.

f 1 Kor. 5.3. Kol. 2.5.

g 3.10.

h 1 Kor. 5.5.

i Roma 15.22. Roma 1.13.

j Fil. 4.1.

k Fil. 4.1.

l 2 Thes. 1.4.

m 3.13; 4.15; 5.23. Mat. 24.3,27,37,39. 1 Kor. 15.23. 2 Thes. 2.1,8. Jak. 5.7,8. 1 Joha. 2.28. 2 Pet. 1.16; 3.4,12,14.