NdebeleTeam » 1 Thessalonians » 1

UPawuli uyababingelela. Uyabonga ngokholo lwabo

1 UPawulia loSilivanub loTimothic, kubandla labeThesalonikad kuNkulunkulu uBaba, leNkosi uJesu Kristu: Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu, leNkosi uJesu Kristue.

2 Sibongaf uNkulunkulu ngezikhathi zonke ngani lonke, siliphatha emikhulekweni yethug, 3 sikhumbula ngokungaphezih isenzo senui sokholoj, lomsebenzi onzimak wothandol, lokuqina kwethembam eNkosini yethu uJesu Kristu, phambi kukaNkulunkulu loBaba wethun; 4 sisazi, bazalwane abathandiweyoo nguNkulunkulu, ukukhethwa kwenup; 5 ngoba ivangeli lethu kalifikanga kini ngelizwiq kuphela, kodwa langamandlar, langoMoya oNgcwelest, langokuqiniswa okukhuluu, njengoba lisaziv ukuthi sasinjani phakathi kwenu ngenxa yenu. 6 Lani laba ngabalingisiw bethu labeNkosi, selilemukele ilizwi ekuhluphekeni okukhulux lilentokozoyz kaMoya oNgcwelea, 7 laze laba yizibonelob kubo bonke abakholwayo eMakedoniyac leAkayad. 8 Ngoba kini kwezwakalae ilizwi leNkosi, kungeyisikho eMakedoniyaf leAkayag kuphela, kodwa ukholo lwenu kuNkulunkulu lwaphumela lakuyo yonke indawoh, okokuthi kwakungasadingeki ukuthi sikhulume ulutho. 9 Ngoba bona uqobo lwabo balandisa ngathi ukuthi saba lokungenai okunjani kini, lokuthi laphendukelaj njani kuNkulunkulu livela ezithombenik, ukuthi likhonze uNkulunkulu ophilayol loweqinisom, 10 lilindelen iNdodana yakheo ivela emazulwinip, ayivusa kwabafileyoq, uJesu osihlangular elakeni oluzayos.

a 1.2. 2 Thes. 1.1,2.

b Seb. 15.34.

c 3.6. Seb. 16.1.

d Seb. 17.1.

e Roma 1.7.

f 3.9. Roma 1.8,9. Efe. 5.20.

g Fil. 1.3.

h 2.13; 5.17. Roma 1.9.

i 2 Thes. 1.11. Jak. 2.17,22.

j 3.6. Joha. 6.29. Gal. 5.6. 2 Thes. 1.3. Filim. 1.5. Tit. 3.8. 1 Tim. 1.14. Fil. 1.6.

k Heb. 6.10.

l 3.6. Joha. 6.29. Gal. 5.6. 2 Thes. 1.3. Filim. 1.5. Tit. 3.8. 1 Tim. 1.14. Fil. 1.6.

m 2 Thes. 3.5. Roma 2.7.

n Kol. 2.2.

o Kol. 3.12.

p Kol. 3.12.

q 1 Kor. 2.4.

r 1 Kor. 2.4.

s 2 Kor. 6.6.

t 1 Kor. 2.4.

u Kol. 2.2. Heb. 2.3.

v 2.10. 2 Thes. 3.7.

w 2.14. 1 Kor. 4.16. 2 Thes. 3.7,9.

x Seb. 17.5-10.

y Seb. 5.41. Heb. 10.34.

z Seb. 13.52.

a Seb. 13.52.

b 4.10. 1 Kor. 10.6.

c Seb. 19.21.

d Seb. 19.21.

e Roma 10.18.

f Seb. 19.21.

g Seb. 19.21.

h Roma 1.8. 16.19. 2 Thes. 1.4.

i 2.1. Seb. 13.24.

j Seb. 15.19.

k 1 Kor. 12.2. Gal. 4.8.

l Seb. 14.15. Hlab. 42.2.

m 1 Joha. 5.20.

n 1 Kor. 1.7. Roma 2.7.

o 2 Thes. 1.10. Mat. 16.27.

p 4.16.

q Seb. 2.24.

r Kol. 1.13.

s 5.9. Mat. 3.7.