NdebeleTeam » Philippians » 4

UPawuli ubeluleka ngokuqina langokuzwana ekholweni

4Ngakho, bazalwane bami abathandekayo labalangathwayoa, intokozobc lomqhelede wami, manini liqinef ngokunjalo eNkosini, bathandekayo.

2 Ngiyamncenga uYuwodiya, njalo ngiyamncenga uSintike, ukuthi babe lomqondo munyeg eNkosini. 3 Ngiyakucela-ke lawe, mnakwethu oqothoh, siza labo abesifazana, abasebenza kakhului kanye lami evangelini, kanye loKlementi, lezinye izisebenzi kanye lamij, amabizo azo asencwadini yempilok.

4 Thokozani eNkosini njalonjalol; ngiyaphinda ngithi: Thokozani. 5 Ukubekezela kwenum kakwaziwe yibo bonke abantu. INkosi iseduzen. 6 Lingakhathazeki ngaluthoo, kodwa ezintweni zonke, izicelo zenu kazaziwe kuNkulunkulu ngomkhulekop langonxusoq kanye lokubongar, 7 lokuthula kukaNkulunkulus, okudlula ukuqedisisa konke, kuzalondoloza inhliziyo zenu lemicabango yenut kuKristu Jesuu.

8 Elokucinav, bazalwane, konke okuliqiniso, konke okuhloniphekayow, konke okulungileyo, konke okuhlambulukileyox, konke okuhle, konke okulodumo oluhley, uba kukhona okuhle njalo uba kukhona okudumisekayo, nakanani ngakho lokhu; 9 lelakufundayoz njalo lakwemukelaa futhi lakuzwa laselikubona kimi, zenzeni lezizinto; loNkulunkulu wokuthulab uzakuba lani.

UPawuli ubonga isipho abasithumezela kuye eRoma

10 Kodwa ngathokoza kakhulu eNkosini, ukuthi khathesi selize lavuselela ukunginanzelelac, ebelinanzelela kambed, kodwa laswela ithubae. 11 Kakusikho ukuthi ngitsho mayelana lenswelof; ngoba mina sengifundile ukuthi ngenelisweg ezintweni engikuzo. 12 Ngiyakwazi konke ukuthotshiswa, futhi ngiyakwazi ukuba lokunengi kakhulu; kukho konke lezintweni zonke sengifundisiwe futhi ukusutha lokulambah, lokuba lokunengi kakhulu lokuswela. 13 Ngingakwenza konke ngoKristu engiqinisaij. 14 Kodwa lenze kuhle ngokuhlanganyela ekuhluphekeni kwamik. 15 Liyazi futhi lani, beFiliphi, ukuthi ekuqaleni kwevangelil, ekusukeni kwami eMakedoniyam, kwakungekho bandlan elahlanganyela lami endabeni yokupha lokwemukelao, ngaphandle kwenu lodwa; 16 ngoba laseThesalonikap lathumela ekusweleni kwamiq kanye njalo laphinda. 17 Kungesikuthi ngidinga isiphor, kodwa ngidinga isithelos esengeza isikhwama senu. 18 Kodwa ngemukele konke njalo ngengezelelwet; ngigcwele, ngengikwemukele kuEpafrodithuu izinto ezivela kini, uqhatshi olumnandiv, umnikelo owemukelekayow, othabisayo kuNkulunkulux. 19 Kodwa uNkulunkulu wami uzagcwalisay yonke inswelo yenu njengokwenotho yakhez ebukhosinia, kuKristu Jesu. 20 Akube-ke kuNkulunkulu loBaba wethub udumo kuze kube nini laninic. Ameni.

Isicino

21 Bingelelani wonke ongcwele okuKristu Jesu. Abazalwaned abalami bayalibingelela. 22 Bonke abangcwele bayalibingelelae, kodwa ikakhulu labo abendlu kaKesarif.

23 Umusag weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani lonke. Ameni.

a 1.8.

b 2 Kor. 1.14.

c 1 Thes. 2.19.

d 1 Thes. 2.19.

e Zaga 16.31; 17.6.

f 1.27. 1 Kor. 16.13. 1 Thes. 3.8.

g 2.2.

h 2.20. 1 Tim. 1.2. Tit. 1.4.

i 1.27. Roma 16.2,3,6,12.

j 2.25. 2 Kor. 8.23.

k Eks. 32.32. Hlab. 69.28. Dan. 12.1. Luka 10.20. Isam. 3.5.

l 3.1.

m Jak. 3.17. 1 Tim. 3.3. Tit. 3.2. 1 Pet. 2.18.

n Roma 13.11. 1 Kor. 16.22. 2 Thes. 2.2.

o Mat. 6.25. Zaga 16.3.

p 1 Tim. 2.1. Efe. 1.16.

q 1 Tim. 2.1. Efe. 1.16.

r 1 Tim. 2.1. Efe. 1.16.

s Roma 5.1. Kol. 3.15. Joha. 14.27. Roma 1.7; 14.17. Gal. 5.22.

t 2 Kor. 2.11.

u Roma 5.1. Kol. 3.15. Joha. 14.27. Roma 1.7; 14.17. Gal. 5.22.

v 3.1.

w 1 Tim. 2.2.

x 2 Kor. 6.6.

y 1 Thes. 5.22.

z 3.17.

a Kol. 2.6. 1 Thes. 4.1.

b Roma 15.33.

c 2 Kor. 11.9.

d 3.12.

e 2.30.

f Mark. 12.44.

g 1 Tim. 6.6.

h 1 Kor. 4.11. 2 Kor. 6.10; 11.27.

i Joha. 15.5. 2 Kor. 12.9.

j 1 Tim. 1.12. 2 Tim. 4.17. Heb. 11.34. Kol. 1.11.

k 1.7. Isam. 1.9.

l 1.5.

m Seb. 16.12.

n 2 Kor. 11.8,9.

o Jak. 1.17.

p Seb. 17.1.

q 4.19. Seb. 6.3; 20.34. Roma 12.13. Efe. 4.29. Tit. 3.14.

r 2 Kor. 9.5.

s Roma 1.13; 15.28. Tit. 3.14.

t Mat. 6.2.

u 2.25.

v Efe. 5.2.

w Heb. 13.16.

x Roma 14.18. 1 Pet. 2.5. 2 Kor. 9.12.

y Hlab. 23.1. 2 Kor. 9.8.

z Efe. 3.16.

a 2 Kor. 8.19.

b Gal. 1.4.

c Roma 16.27. Roma 11.36.

d Gal. 1.2.

e 2 Kor. 13.13. Heb. 13.24.

f 1.13.

g Roma 16.20.