NdebeleTeam » Philippians » 3

UPawuli ubaxwayisa ngokulunga okungokwabantu

3Elokucinaa, bazalwane bami, thokozanib eNkosini. Ukulibhalelac izinto ezifananayo, mina kakungidinisi, kodwa lina kuyaliqinisa.

2 Nanzelelani izinjad, linanzelele izisebenzi ezimbie, linanzelele ukusikaf; 3 ngoba thina siyikusokag, esikhonza uNkulunkuluh ngoMoyai, siziqhenyaj kuKristu Jesu, njalo singathembeli enyameni; 4 lanxa mina ngilethemba futhi enyamenik; uba omunye ecabanga ukuthemba enyameni, mina kakhulu; 5 ngasokwal ngosuku lwesificaminwembili, ngingowohlanga lukaIsrayelim, owesizwe sakoBhenjaminin, umHebheru wamaHebheruo, ngokomlayo umFarisip, 6 ngokokukhuthalaq ngazingela ibandlar, ngokokulungas okusemlayweni ngingasolekit.

Ukulunga okukuKristu kuyinzuzo

7 Kodwa izinto ezaziyinzuzo kimiu, lezo ngazibala njengokulahlekelwa ngenxa kaKristu. 8 Yebo isibiliv, futhi ngikubala konke njengencithakalo ngenxa yobuhlekazi bolwaziw lukaKristu Jesu iNkosi yami; okungenxa yakhe ngilahlekelwex yikho konke, njalo ngakuthatha njengezibi, ukuze ngizuze uKristu, 9 njalo ngificwe kuye, ngingelakho okwami ukulungay okuvela emlayweniz, kodwa lokhoa okungokholo lukaKristub, ukulungac okuvela kuNkulunkulu ngokholo; 10 ukuze ngimazi yena lamandla okuvuka kwakhed, lokuhlanganyela kwenhluphekoe zakhe, ngenziwe ngifuzef ukufa kwakhe, 11 uba kungenzeka ngifinyeleleg ekuvukeni kwabafileyo.

12 Kangitsho ukuthi sengikubambileh, kumbe ukuthi sengiphelelisiwei; kodwa ngixotshana lakho, ukuthi futhi ngingakubambisisaj lokhok engabanjisiselwal khona nguKristu Jesu. 13 Bazalwane, mina kangibali ukuthi mina uqobo sengikubambisisilem; kodwa kunye engikwenzayo, ngikhohlwa okungemuvan, ngizelulela kokungaphambilio, 14 ngigijimelap umzila ngokunxwanela emvuzweniq wobizo lwaphezulur lukaNkulunkulu kuKristu Jesu. 15 Ngakho sonke esesipheleles, kasikhumbule lokhu; njalo uba licabanga ulutho olwehlukeneyot, lalokhu uNkulunkulu uzalembulela khonau; 16 kodwa kulokhu esesifike kukhov, kasihambeniw ngesimisox sinye, sikhumbule intonyey.

UPawuli ubeluleka ngokumlandela

17 Banini ngabahlanganyeli abangabalingiseli bamiz, bazalwane, njalo baqaphelisiseni abahamba ngokunjalo, njengoba lilathi njengesiboneloa. 18 Ngoba abanengi bahamba, engalitshela kanengi ngabo, lakhathesi ngitsho ngezinyembezi ngithi, bayizithab zesiphambano sikaKristu; 19 abakuphela kwabo kuyikubhujiswac, abankulunkulu wabo uyisisud, lodumo lwaboe lusehlazwenif labo, abacabanga izinto zomhlabag. 20 Ngoba ikithih isemazulwinii, lalaphoj esilindele ukuthi uMsindisi avele khona, iNkosi uJesu Kristuk; 21 ozaphendulal umzimba wethu wobuphansim, ukuze ufananen lomzimba wakhe wenkazimulo, njengokusebenza elamandlao ngitsho okwehlisela ngaphansip kwakhe zonke izinto.

a 4.8. 2 Kor. 13.11. Efe. 6.10. 1 Thes. 4.1. 2 Thes. 3.1.

b 4.4. 1 Thes. 5.16. Roma 12.12. 2 Kor. 6.10. Jak. 1.2. 1 Pet. 4.13.

c 2 Pet. 1.12.

d Hlab. 22.16,20. Isa. 56.10. Mat. 15.26. Gal. 5.15.

e 2 Kor. 11.13.

f Gal. 5.2.

g Roma 2.29. Kol. 2.11.

h Seb. 27.23.

i Joha. 4.23,24. Roma 1.9. Roma 7.6.

j Gal. 6.14.

k 2 Kor. 11.18,21.

l Gen. 17.12.

m 2 Kor. 11.22.

n Roma 11.1.

o 2 Kor. 11.22.

p Roma 11.1.

q Seb. 22.3. Gal. 1.13,14.

r Seb. 8.3.

s Roma 10.5.

t 2.15.

u Mat. 13.44.

v Roma 9.20.

w Isa. 53.11. Jer. 9.23,24. Joha. 17.3. 1 Kor. 2.2. Kol. 2.3. 2 Pet. 1.3. 2 Kor. 5.16.

x Luka 9.25.

y Roma 10.3,5.

z Roma 10.3,5.

a Roma 1.17; 3.21,22; 9.30; 10.6. Gal. 2.16. 1 Kor. 1.30.

b Mark. 11.22.

c Roma 10.3,5.

d Roma 1.4. Roma 6.4.

e 1.28. 2 Kor. 1.5.

f 3.21.

g Seb. 26.7.

h 1 Tim. 6.12,19. 1 Kor. 13.12.

i Heb. 11.40; 12.23. Heb. 5.9.

j Roma 9.30. 1 Kor. 9.24.

k 4.10. Roma 5.12.

l Roma 9.30. 1 Kor. 9.24.

m Roma 9.30. 1 Kor. 9.24.

n Hlab. 45.10. Luka 9.62. Heb. 6.1.

o 1 Kor. 9.24,26.

p 1 Kor. 9.24,26.

q 1 Kor. 9.24.

r Heb. 3.1. Kol. 3.1,2.

s 1 Kor. 2.6. Mat. 5.48. 1 Kor. 14.20. Heb. 5.14.

t Gal. 5.10.

u 1 Kor. 14.6.

v Mat. 12.28.

w Gal. 6.16. 2 Kor. 10.13.

x Gal. 6.16. 2 Kor. 10.13.

y 2.2.

z 4.9. 1 Kor. 4.16.

a 1 Pet. 5.3. 1 Kor. 10.6.

b 1.15,16. 2 Kor. 11.13.

c 2 Kor. 11.15. 2 Pet. 2.3. 2 Thes. 1.9. 2 Pet. 2.1.

d Roma 16.18. 1 Tim. 6.5. Tit. 1.11,12.

e 2 Kor. 11.12. Gal. 6.13.

f 2 Kor. 4.2.

g Kol. 3.2. Roma 8.5.

h 1.27.

i Efe. 2.6. Kol. 3.1. Heb. 11.16; 13.14. Zaga 15.24.

j Seb. 1.11.

k 1 Kor. 1.7.

l 2 Kor. 11.13-15. 1 Kor. 4.6. 1 Kor. 15.51.

m 1 Kor. 15.43,48,49,53. Kol. 3.4.

n 3.10. Roma 8.29.

o Efe. 1.19. Kol. 1.29.

p 1 Kor. 15.28.