NdebeleTeam » Philippians » 2

Ukuzithoba kukaKristu lokuphakanyiswa kwakhe

2Ngakho uba kukhona inkuthazoa kuKristu, uba kukhona induduzo yothando, uba kukhona ubudlelwanob bukaMoyac, uba kukhona imihelo lesihawud, 2 gcwalisani intokozo yamie, ukuze libe ngqondonyef, libe lothando olufananayo, libe lenhliziyonye, ukuqonda kunye; 3 lingenzi lutho ngokubangisanag kumbe ngokuziqhenyah, kodwa ngokuthobekai liphakamise omunye komunye ngcono kulanij; 4 ngulowo lalowo angakhathaleli okwakhe, kodwa ngulowo lalowok lokwabanye.

5 Ngoba kawube kini lowomqondol owawukhona lakuKristu Jesu; 6 owathi esesimenimn sikaNkulunkulu, kanakananga ukuthi kuyikuphangao ukulingana loNkulunkulup, 7 kodwa wazidelaq, ethatha isimo sencekur, enziwe esimeni sabantus; 8 njalo eficwe elesimot njengomuntu, wazithobau, waba ngolalelayov kwaze kwaba sekufeni, yebo ukufa kwesiphambanow. 9 Ngakhox laye uNkulunkuluy wamphakamisa kakhuluz, wamnika ibizoa eliphezu kwalo lonke ibizo; 10 ukuze kuthi ebizweni likaJesu lonke idolo liguqeb, elabezulwinicd, lelabemhlabenief, lelabangaphansi komhlabagh, 11 lenlimi zonkei zivume ukuthi uJesu Kristuj uyiNkosik, kube ludumo kuNkulunkulu uYise.

Ukupheleliswa komsebenzi wosindiso

12 Ngakho, bathandiweyo bami, njengalokho lilalela ngezikhathi zonkelm, kungenjengebukhoneni bami kuphela, kodwa khathesi ikakhulukazi ngingekho, fezanin usindiso lwenu ngokwesaba langokuthuthumelao; 13 ngoba kunguNkulunkulup osebenza kini kokubili ukuthanda lokwenza njengentando yakhe enhleq. 14 Yenzani zonke izinto kungelakusolar lokuphikisanas, 15 ukuze lingasolekit libe msulwa1, abantwana bakaNkulunkuluu abangelasiciv phakathiw kwesizukulwana esigobileyox lesiphambeneyoy, elikhanya phakathi kwaso njengokukhanyaz emhlabeni, 16 libonakalise ilizwi lempiloa, ekuzincomeni kwamib osukwini lukaKristu, ukuthi kangigijimelanga izec, njalo kangitshikatshikelanga ized. 17 Yebo, uba lami ngithululwa njengomnikeloe wokunathwayo phezu komhlatshelo lenkonzo yokholo lwenuf, ngiyathokozag njalo ngithokoza kanye lani lonke; 18 ngenxa yalokho-ke thokozani lani njalo lithokoze kanye lami.

UPawuli uzathuma uTimothi loEpafrodithu

19 Ngiyathemba-ke eNkosini uJesu ukuthuma uTimothih kini masinyane, ukuze lami ngithokoze lapho ngisazi izindaba zenu. 20 Ngoba kangilaye olengqondo enjengeyakhei, ozananzelela indaba zenu ngobuqothoj, 21 ngoba bonkek bazidingela okwabol, kungeyisikho okukaKristu Jesu. 22 Kodwa liyazi ukuqinisa kwakhem, ukuthi njengomntwana kuyisen, usebenzile lami evangelini. 23 Ngiyathemba-ke ukuhle ngimthume yena, nxa sengibonisisile okuqondene lami; 24 kodwa ngiyathembao eNkosini, ukuthi lami ngizakuza kini masinyane.

25 Kodwa ngibone kufanele ukuthi ngithume kini uEpafrodithup, umzalwane lesisebenziqr lolibuthos kanye lami, kodwa isithunywat senu, lesisebenzi sokuswela kwamiu; 26 njengoba wayelilangathav lonke, njalo ekhathazekile kakhuluw, ngoba lezwa ukuthi wayegula; 27 ngoba njalo wagula waphosa wafa, kodwa uNkulunkulu wamhawukela, njalo kungeyisuye yena yedwa, kodwa lami, ukuze ngingabi losizi phezu kosizi. 28 Ngakho ngitshisekela kakhulux ukumthuma, ukuze kuthi, nxa limbona, lithokoze futhi, losizi lwami lunciphe. 29 Memukeleni-key eNkosini ngentokozo yonke, libahloniphez abanjalo-kea; 30 ngoba ngenxa yomsebenzi kaKristu waphose wafa, edela impilo, ukuze apheleliseb okusileleyo komsebenzi wenu kimi.

a Luka 6.24.

b 2 Kor. 13.14.

c 1 Kor. 3.16.

d Kol. 3.12.

e Joha. 3.29.

f 1.27. 3.16; 4.2. Roma 12.16.

g 1.16.

h Gal. 5.26.

i Efe. 4.2.

j Roma 12.10.

k Roma 15.2.

l Mat. 11.29. Roma 15.3.

m Joha. 1.1,2; 17.5.

n 2 Kor. 4.4.

o Hlab. 62.10.

p Joha. 5.18; 10.33. Joha. 14.28.

q Hlab. 22.6. Isa. 53.3. Dan. 9.26. Mark. 9.12. 2 Kor. 8.9; 13.4.

r Isa. 42.1. Mat. 20.28.

s Gal. 4.4.

t 1 Kor. 7.31.

u Hlab. 22.6. Isa. 53.3. Dan. 9.26. Mark. 9.12. 2 Kor. 8.9; 13.4.

v Heb. 5.8. Mat. 26.39,42. Joha. 10.18.

w Heb. 12.2.

x Joha. 10.17.

y Mat. 28.18; 1 Kor. 11.3.

z Seb. 2.33. Isa. 53.12. Joha. 17.1. Heb. 2.9.

a Efe. 1.21.

b Efe. 3.14.

c Isam. 5.3,13.

d Efe. 1.10.

e Isam. 5.3,13.

f Efe. 1.10.

g Isam. 5.3,13.

h Eks. 20.4. Isam. 20.13,14.

i Joha. 13.13.

j Luka 2.11.

k Roma 14.9.

l 1.5.

m 2.8. 2 Kor. 2.9.

n Efe. 6.13.

o Efe. 6.5.

p 1 Kor. 15.10. Heb. 13.21. Jak. 1.17,18.

q Luka 2.14.

r 1 Pet. 4.9. 1 Kor. 10.10. Juda 1.16.

s Roma 14.1.

t 3.6. Luka 1.6.

1 msulwa: kumbe, qotho.

u Mat. 5.45. Efe. 5.1.

v 2 Pet. 3.14.

w 1 Pet. 2.12.

x Seb. 2.40. 1 Pet. 2.18. Dute. 32.5.

y Mat. 17.17.

z Mat. 5.14,16. Efe. 5.8. Zaga 4.18. Isam. 1.20.

a Heb. 4.12.

b 2 Kor. 1.14.

c Gal. 2.2. 1 Kor. 9.24.

d 1 Thes. 3.5. Gal. 4.11.

e 2 Tim. 4.6. 1 Thes. 2.8. 1 Joha. 3.16.

f Luka 1.23. Roma 15.16.

g 2 Kor. 7.4. Kol. 1.24.

h Seb. 16.1. 1 Thes. 3.2.

i Hlab. 55.13. 1 Kor. 16.10.

j 4.3.

k 2 Tim. 3.2. 2 Tim. 1.15; 4.10,16.

l 1 Kor. 10.24.

m 2 Kor. 2.9. 2 Tim. 3.10.

n 1 Kor. 4.17. 1 Tim. 1.2. 2 Tim. 1.2.

o 1.25. Filim. 1.22.

p 4.18. Kol. 1.7; 4.12. Filim. 1.23.

q 4.3.

r 2 Kor. 8.23.

s Filim. 1.2.

t 2 Kor. 8.23.

u 4.18. 2 Kor. 11.9.

v 1.8.

w Mat. 26.37. Mark. 14.33.

x 2 Tim. 1.17.

y Roma 16.2.

z Luka 7.2. 1 Tim. 5.17. Seb. 28.10.

a 1 Kor. 16.16.

b 4.10. 1 Kor. 16.17.