NdebeleTeam » Philippians » 1

Isibingelelo

1 UPawuli loTimothia, izinceku zikaJesu Kristub, kubo bonke abangcwelec kuKristu Jesud abaseFiliphie, kanye lababonisif labadikonig: 2 Umusah kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristui.

UPawuli ubonga uNkulunkulu ngabo; uyabakhulekela

3 Ngiyambongaj uNkulunkulu wami ekulikhumbuleni1 konkek, 4 ngezikhathi zonke kuwo wonke umkhuleko wami ngani lonkel ngincenga ngentokozom, 5 ngokuhlanganyela kwenu evangelinin, kusukela osukwini lokuqala kuze kube khathesio; 6 ngilethemba lakhona lokhu, ukuthi owaqalisap umsebenzi omuhle kiniq uzawuphelelisar kuze kube sosukwini lukaJesu Kristus; 7 njengoba kulungile kimi ukuthi ngikhumbule lokhu ngani lonke, ngoba ngilani enhliziywenit2, ukuthiu lekubotshweni kwamivw, lekuvikelenix lekuqiniseleniy ivangeli, lina lonke lingabahlanganyeliz bomusa wamia3. 8 Ngoba uNkulunkulu ungumfakazi wamib, wokuthi ngililangathac kangakanani lonked emibilini kaJesu Kristue. 9 Njalo ngikhuleka lokhu, ukuthi uthando lwenuf luvame-ke lusandag ngokwanda elwazinih lekuqedisiseni konkei, 10 ukuze lizivumej4 izinto ezinhle5 kakhulu, ukuze lihlambulukek lingasolekil kuze kube sosukwini lukaKristum, 11 ligcwaliswe ngezithelo zokulungan ezingoJesu Kristuo, ebukhosini lodumop lukaNkulunkulu.

UPawuli ulandisa ngokuhlala kwakhe eyisibotshwa eRoma

12 Kodwa ngithanda ukuthi lazi, bazalwane, ukuthi izinto ezangehlelayo zenza kakhulu ukuqhutshelwa phambiliq kwevangeli; 13 zize izibophor zami kuKristu zibonakales esigodlweni6 sonke lakwabanye bonke, 14 labazalwane abanengi eNkosini, beqiniswe ngezibopho zamit, sebelesibindi esikhulu sokukhuluma ilizwi ngokungesabi. 15 Abanye kambe batshumayela uKristu ngomona langombangou, labanye kambe ngenhliziyo enhle; 16 laba batshumayela uKristu ngokuphikisanav, bengelaqiniso, besithi baletha ukuhlupheka ekubotshweni kwami; 17 kodwa labo ngothando, besaziw ukuthi ngimiselwex ukuvikela ivangeliy. 18 Kuyini pho? Loba kunjalo kuyo yonke indlela, loba ekuzenziseni, kumbe eqinisweni, uKristu uyatshunyayelwa; kulokhu-ke ngiyathokoza, yebo ngizathokoza futhi. 19 Ngoba ngiyazi ukuthi lokhu kuzaphendukela kimi esindisweni ngomkhuleko wenuz, langokwelekelela kukaMoya kaJesu Kristua, 20 njengokulindela okukhulub lethemba lami, ukuthi kangiyikuyangiswa ngaluthoc, kodwa ngesibindi sonked, njengesikhathi sonke, lakhathesi uKristu uzakhuliswa emzimbeni wami, loba ngempilo, kumbe ngokufa. 21 Ngoba kimi ukuphila kunguKristue, lokufa kuyinzuzo. 22 Kodwa uba ukuphila enyameni kuyisithelo somsebenzi kimi, lengizakukhetha kangikwazi. 23 Ngoba ngiminyezelwe ngokubilif; ngilesifisog sokusukah lokuba loKristu, okungcono kakhulukazi; 24 kodwa ukuhlala enyameni kuyasweleka kakhulu ngenxa yenu. 25 Njalo ngilalelithembai ngiyazi ukuthi ngizakuba khonaj, ngihlale lani lonke, ekuqhubekeni kwenuk lentokozweni yokholo, 26 ukuze ukuzincoma kwenul ngami kwengezwe kuKristu Jesu kimi, ngobukhona bami kini futhi.

UPawuli ubalaya ukuze bahambe ngokwevangeli

27 Kuphela hambanim ngokufanelen ivangeli likaKristu, kuze kuthi, loba ngifika ngilibona, loba ngingekho, ngizwe indaba zenu, zokuthi limio emoyeni munye, ngangqondonyep lilwela ukholo lwevangeli ndawonyeq, 28 njalo lingethuswa ngalutho ngabaphikisayo; okuyisibonakalisor kubo sokubhubha, kodwa kini esosindisost, njalo lokhu kuvela kuNkulunkulu; 29 ngoba lanikwau ngesihle esikhundleni sikaKristu, kungeyisikho ukukholwa kuye kuphela, kodwa lokumhluphekelav; 30 lilokulwaw okufananayo njengalokho elakubona kimix, lelikuzwa kimi khathesiy.

a Seb. 16.1.

b Jak. 1.1.

c 1 Kor. 1.2. 2 Kor. 1.1. Kol. 1.2.

d 1 Kor. 1.2. 2 Kor. 1.1. Kol. 1.2.

e Seb. 16.12.

f Seb. 20.28. 1 Tim. 3.2. Tit. 1.7.

g 1 Tim. 3.8,12.

h Roma 1.7.

i Roma 1.7.

j Roma 1.8.

1 ukulikhumbula: kumbe, ukukhuluma ngani.

k Roma 1.8.

l Efe. 6.18.

m Efe. 6.18.

n Roma 12.13.

o 2.12. 4.15. Seb. 16.12,40.

p Gal. 3.3.

q Joha. 6.29. 1 Thes. 1.3.

r Hlab. 138.8.

s 1.10. 2 Kor. 1.14.

t 2 Kor. 3.2; 7.3.

2 ngilani enhliziyweni: kumbe, lilami enhliziyweni.

u Efe. 6.20.

v Efe. 6.20.

w 1.13,14,16. Seb. 20.23; 26.29. 2 Tim. 2.9. Filim. 1.10,13. Heb. 10.34.

x 1.17.

y Heb. 6.16.

z 4.14.

a 4.14.

3 lingabahlanganyeli bomusa wami: kumbe, lingabahlanganyeli lami bomusa.

b Roma 1.9. 9.1.

c 2.26. 4.1. 1 Thes. 3.6. 2 Tim. 1.4. Roma 1.11.

d 4.1. 2.26. Roma 1.11. 1 Thes. 3.6. 2 Tim. 1.4.

e 2 Kor. 7.15. Kol. 3.12. Filim. 1.7.

f 1 Thes. 3.12. Efe. 1.8.

g 1 Thes. 3.12. Efe. 1.8.

h Kol. 1.9; 3.10. Filim. 1.6.

i Kol. 1.9. 3.10. Filim. 1.6.

j Roma 12.2. Efe. 5.10.

4 lizivume: kumbe, lihlole.

5 ezinhle: kumbe, ezehlukileyo.

k 1 Kor. 5.8.

l Seb. 24.16; 2 Pet. 3.14.

m 1.6.

n Jak. 3.18. Joha. 15.5.

o Efe. 2.10.

p Efe. 1.12,14. Mat. 5.16.

q 1.25. 1 Tim. 4.15.

r 1.7.

s Kol. 4.4. Efe. 3.13.

6 esigodlweni: kumbe, enkundleni kaKesari.

t 1.7.

u 3.18. 2 Kor. 11.13.

v 2.3. Gal. 5.20. Roma 2.8.

w 1 Kor. 9.17.

x Luka 2.34. 1 Tim. 2.7. 2 Tim. 1.11.

y 1.7.

z 2 Kor. 1.11.

a Roma 8.9.

b Roma 8.19.

c Roma 5.5.

d Efe. 6.19.

e Gal. 2.20.

f Luka 12.50.

g 2 Kor. 5.8.

h 2 Tim. 4.6.

i 2.24. Seb. 20.25.

j Joha. 21.22.

k 1.12.

l 2 Kor. 1.14.

m 3.20. Seb. 23.1.

n Efe. 4.1.

o 4.1. 1 Kor. 16.13.

p 2.2. Seb. 4.32. 1 Kor. 1.10.

q Juda 1.3.

r 2 Thes. 1.5,6. Luka 21.13.

s 2 Thes. 1.5,6. Luka 21.13.

t 3.10. 2 Tim. 2.11,12. 1 Pet. 4.13. Roma 8.17.

u Mat. 5.12. Seb. 5.41.

v 3.10. 2 Tim. 2.11,12. 1 Pet. 4.13. Roma 8.17.

w Kol. 2.1.

x Seb. 16.19,24. 1 Thes. 2.2.

y 1.7,13.