NdebeleTeam » Romans » 16

UPawuli ubingelela abazalwane

16Ngiyamncoma-ke kini udadewethu uFebea, oyisikhonzikazi sebandla eliseKenikreyab; 2 ukuze limemukele eNkosinic njengokufanele abangcweled, ukuthi limsize loba kuluphi udaba aluswelayo kini; ngoba laye ubengummeli wabanengi, lowami uqoboe. 3 Bingelelani uPrisila loAkwilaf izisebenzi kanye lami kuKristu Jesu, 4 ababeka phansi intamo yabo esikhundleni sempilo yami; engibabongayo kungeyisimi ngedwa, kodwa lamabandla wonke abezizweg; 5 bingelelani lebandla elisendlini yaboh. Bingelelani uEpenetu, othandiweyo wami, oyisithelo sokuqalai seAkaya kuKristuj. 6 Bingelelani uMariyak, owasisebenzela kakhulul. 7 Bingelelani uAnderoniku loJuniya, abayizihlobo zamim lezibotshwa kanye lamin, abangabadumileyoo phakathi kwabaphostolip, ababekuKristu labo ngaphambi kwami. 8 Bingelelani uAmpiliyasi, othandiweyo wami eNkosini. 9 Bingelelani uOrbanu isisebenzi kanye lathi kuKristu, loSitaku othandiweyo wamiq. 10 Bingelelani uApele othembekileyo kuKristur. Bingelelani labo abakaAristobulu. 11 Bingelelani uHerodiyoni isihlobo samis. Bingelelani abakaNarkisu, labo abaseNkosini. 12 Bingelelani uTrifina loTrifosa, abesifazana abasebenza eNkosini. Bingelelani uPersisi owesifazana othandekayo, owasebenza kakhulu eNkosinit. 13 Bingelelani uRufusiu okhethiweyo eNkosini, lonina njalo ongowamiv. 14 Bingelelani uAsinkiritu, uFileko, uHermasi, uPatroba, uHermesi, labazalwane abalabow. 15 Bingelelani uFilologu loJuliya, uNerusi lodadewabo, loOlimpa, labangcwele bonkex abalaboy. 16 Bingelelanani ngokwanga okungcwele. Amabandla kaKristu ayalibingelela.

17 Njalo ngiyalincenga, bazalwane, ukuthi liqaphele ababanga ukuxabanaz lezikhubekiso, okuphambene lemfundiso elayifundiswayoa; baxwayeni bonab. 18 Ngoba abanjalo kabasebenzeli iNkosi yethu uJesu Kristuc, kodwa isisu sabod; njalo ngelizwi elimnandie lendumiso bakhohlisa inhliziyo zabangelacalaf. 19 Ngoba ukulalela kwenu sekufikile kubo bonkeg. Ngakho ngiyathokoza ngani; kodwa ngithanda ukuthi lihlakaniphe kokuhle, kodwa libe msulwa kokubih. 20 Njalo uNkulunkulu wokuthulai uzahle amchobozej uSathane ngaphansi kwenyawo zenuk. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani. Amenil.

21 UTimothim isisebenzi kanye lamin, loLukiyuo loJasonip loSosipatroq, izihlobo zami, bayalibingelelar. 22 Mina Tertiyo, engibhale incwadi, ngiyalibingelela eNkosinis. 23 UGayusi umngenisi wami, lebandla lonke, uyalibingelelat. UErastuu umphathisikhwama somuzi uyalibingelela, loKwartu umzalwane. 24 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani lonke. Ameniv.

Isicino

25 Kuye olamandlaw okuliqinisax ngokwevangeli lami lokutshunyayelwa kukaJesu Kristuy, ngokwembulwa kwemfihloz eyayigcinwe ifihlakele ngezikhathi zenduloa, 26 kodwab isibonakalisiwe khathesic, langemibhalo yabaprofethid, njengomlayo kaNkulunkulu olaphakadee, yaziswa ezizweni zonke ekulaleleni kokholof, 27 kuNkulunkulu ololwazi yena yedwa kakube ubukhosi, ngoJesu Kristu, kuze kube nininini. Amenig.

a 2 Kor. 3.1. 4.2. 5.12. 6.4. 7.11. 10.12,18. 12.11.

b Seb. 18.18.

c Fil. 2.29.

d 16.15. Seb. 9.13.

e 16.6,9,21. Fil. 4.3.

f Seb. 18.2.

g 16.6,9,21. Fil. 4.3.

h 1 Kor. 16.19. Kol. 4.15. Filim. 1.2.

i 1 Kor. 16.15.

j Seb. 18.12.

k 16.6,9,21. Fil. 4.3.

l 16.6. Gal. 4.11.

m 16.11,21.

n Kol. 4.10. Filim. 1.23.

o Mat. 27.16.

p Seb. 14.4.

q 16.6,9,21. Fil. 4.3.

r 2 Tim. 2.15. 1 Kor. 11.19. 2 Kor. 10.18. 13.7. Jak. 1.12.

s 16.11,21.

t 16.6. Gal. 4.11.

u Mark. 15.21.

v 8.33.

w 16.10,11.

x 16.10,11.

y 16.15. Seb. 9.13.

z 1 Kor. 3.3.

a 14.13.

b 2 Thes. 3.6,14. Tit. 3.10. 2 Joha. 10.

c 12.11.

d Fil. 3.19.

e Efe. 5.6. Kol. 2.4. Tit. 1.10. 2 Pet. 2.3. Hlab. 28.3.

f Heb. 7.26.

g 1.8.

h Mat. 10.16. 1 Kor. 14.20.

i 15.33.

j Gen. 3.15.

k 1 Kor. 5.5.

l 1 Kor. 16.23. 1 Thes. 5.28. Roma 16.24. 2 Kor. 13.14. Fil. 4.23. 2 Thes. 3.18. Isam. 22.21. Gal. 6.18.

m Seb. 16.1.

n 1 Thes. 3.2. 1 Kor. 16.10. Roma 16.3, 9.

o Seb. 13.1.

p Seb. 17.5-7,9.

q Seb. 20.4.

r 16.11,21.

s 1 Kor. 16.21.

t 1 Kor. 1.14.

u Seb. 19.22. 2 Tim. 4.20.

v 1 Kor. 16.23. 1 Thes. 5.28. Roma 16.24. 2 Kor. 13.14. Fil. 4.23. 2 Thes. 3.18. Isam. 22.21. Gal. 6.18.

w Efe. 3.20. Juda 1.24.

x 1 Thes. 3.2. 2 Thes. 2.17. 3.3. 1 Pet. 5.10. 1 Thes. 3.13. Jak. 5.8.

y 2.16.

z Efe. 1.9. 3.3-5,9. Kol. 1.26,27. Mat. 13.35.

a 1 Kor. 2.7.

b 2 Tim. 1.10. Tit. 1.2,3. 1 Pet. 1.20.

c Efe. 1.9. 3.3-5,9. Kol. 1.26,27. Mat. 13.35.

d 1.2.

e 1 Tim. 1.1. Tit. 1.3.

f Seb. 6.7. Roma 1.5. 15.18.

g 1 Tim. 1.17. Juda 1.25.