NdebeleTeam » Romans » 15

15Kodwa thina esilamandlaa sifanele ukuthwala ubuthakathaka babangelamandlab, njalo singazithokozisi thina. 2 Ngoba ngulowo lalowo wethu kathokozise umakhelwanec kube kuhle ekumakhenid. 3 Ngoba laye uKristu kazithokozisanga yenae, kodwa, kunjengokulotshiweyo ukuthi: Ukuthuka kwabakuthukayo kwawela phezu kwamif. 4 Ngoba konke okwabhalwa ngaphambilig, kwabhalelwa ukufundiswa kwethuh, ukuze ngokubekezela langenduduzo yemibhalo sibe lethembai. 5 Njalo uNkulunkulu wokubekezela lenduduzo kaliphe ukuthi libe nhliziyonye phakathi kwenu njengokukaKristu Jesuj; 6 ukuze nganhliziyonyek ngomlomo munye limdumise uNkulunkulu, ngitsho uYise weNkosi yethu uJesu Kristul.

7 Ngakho yemukelanani, njengalokhu loKristu wasemukelam, kube ludumo lukaNkulunkulun. 8 Njalo ngithi, uJesu Kristu waba yinceku yokusokao ngenxa yeqiniso likaNkulunkulup, ukuthi aqinise izithembiso zabobabaq; 9 lezizwer zimdumise uNkulunkulu ngenxa yesihawus; njengokulotshiweyo ukuthi: Ngakho ngizakuvuma phakathi kwezizwe, ngihubele ibizo lakho izibongot. 10 Njalo futhi uthi: Thokozani, bezizwe, kanye labantu bakheu. 11 Futhi-ke: Dumisani iNkosi lina bezizwe lonke; idumiseni-ke lina bantu bonkev. 12 Njalo futhi uIsaya uthi: Kuzakuba khonaw impande kaJese, lophakamela ukubusa abezizwe; abezizwe bazathembela kuye. 13 Kungathi-ke uNkulunkulu wethemba angaligcwalisa ngentokozo yonke langokuthula ekukholweni, ukuze lengezwe ethembeni, ngamandla kaMoya oNgcwelex.

UPawuli uchasisa umsebenzi wakhe

14 Lami-ke ngokwami nganelisiwe ngani, bazalwane bamiy, ukuthi lani ngokwenu ligcwele okuhlez, ligcwaliswe yikwazi konkea, lilamandla-ke okwelulekana. 15 Kodwa, bazalwane, ngilibhalele ngesibindi esikhulu, nganxanyeb, njengolikhumbuzayoc, ngenxa yomusa engiwuphiweyo nguNkulunkulud, 16 ukuze ngibe yisikhonzi sikaJesu Kristu kwabezizwe, ngikhonze ivangeli likaNkulunkulue, ukuze iminikelo yabezizwef yemukeleke, kwenziwe kube ngcwele ngoMoya oNgcweleg. 17 Ngakho ngilokuzincoma kuKristu Jesu ezintweni eziqondane loNkulunkuluh; 18 ngoba kangiyikuba lesibindi sokukhuluma ulutho lwezinto uKristu angazenzanga ngamii, ukuze kube khona ukulalela kwabezizwej, ngelizwi langesenzo, 19 ngamandla ezibonakaliso lezimangaliso, ngamandla kaMoya kaNkulunkulu; ngakho kusukela eJerusalema lendawo ezizingelezeleyo kuze kufike eIliriku ngitshumayele ivangeli likaKristu ngokupheleleyok; 20 ngokunjalo ngazama kakhulu ukutshumayela ivangeli, kungeyisikho lapho uKristu abizwe khonal, ukuze ngingakhi phezu kwesisekelo somunyem; 21 kodwa, njengokulotshiweyo ukuthi: Abangatshelwanga ngaye, bazabona, labangezwanga, bazaqedisisan.

UPawuli ukhuluma ngokuya eRoma

22 Ngenxa yalokho futhi ngavinjelwa kanengi ukuza kinio; 23 kodwa khathesi-ke lokhu ngingaselandawo kulezizabelop, futhi sekuyiminyaka eminengi ngilesifiso esikhulu sokuza kiniq, 24 ngokunjalo nxa ngizakuya eSpaniya, ngizakuza kini; ngoba ngithemba ukuthi ngizalibona ekudluleni, njalo ngiphelekezelwe yini khonar, uba kuqala sengisuthisekile nganxanye ngilanis. 25 Kodwa khathesi-ke ngiya eJerusalema, ngikhonze abangcwelet. 26 Ngoba kwaba kuhle eMakedoniyauv leAkayawx ukwenzela umnikelo othile abayanga kwabangcwele abaseJerusalemay. 27 Ngoba kwaba kuhle kubo, njalo balomlandu kubo. Ngoba uba abezizwe behlanganyela labo ezintweni zabo zomoyaz, balomlandu futhi wokubasebenzela ezintweni zenyamaa. 28 Ngakho nxa sengiqede lokhu, sengibaphawuleleb lesisitheloc, ngizasuka ngiye eSpaniya ngidlule ngakini. 29 Ngiyazi-ke ukuthi nxa ngisiza kinid ngizafika ekugcwaleni kwesibusiso sevangeli likaKristue.

30 Ngiyalincenga-ke, bazalwane, ngayo iNkosi yethu uJesu Kristu, langothando lukaMoya, ukuthi lilwise kanye lami emikhulekweni kuNkulunkulu ngamif; 31 ukuze ngophulwe kwabangakholwayo1 eJudiyag, njalo ukuze umsebenzi wami ongoweJerusalema wemukeleke kubo abangcweleh; 32 ukuze ngentando kaNkulunkului ngize kini ngentokozo, ngivuseleleke kanye lanij. 33 Ngakho uNkulunkulu wokuthula kabe lani lonke. Amenik.

a Gal. 6.1. 1 Thes. 5.14.

b 14.1.

c 1 Kor. 10.33. 1 Kor. 9.19,22. 10.24. 13.5. Fil. 2.4.

d 14.19.

e Fil. 2.5. Joha. 5.30.

f Hlab. 69.9.

g Hlab. 102.18. Roma 4.23,24. 1 Kor. 9.9,10. 10.6,11. 2 Tim. 3.16,17.

h 12.7.

i Hlab. 119.50.

j 12.16.

k Seb. 4.24.

l 2 Kor. 1.3. 11.31. Efe. 1.3. Kol. 1.3. 1 Pet. 1.3. Isam. 1.6.

m 14.1,3.

n 15.9.

o Mat. 15.24. Joha. 1.11.

p Joha. 11.4. Roma 3.3.

q 2 Kor. 1.20. Seb. 13.32.

r Mat. 8.11.

s 15.9.

t 2 Sam. 22.50. Hlab. 18.49.

u Dute. 32.43.

v Hlab. 117.1.

w Isa. 11.10.

x Isa. 11.1. Isam. 5.5. 22.16.

y 2 Pet. 1.12. 1 Joha. 2.21.

z Gal. 5.22. Efe. 5.9. 2 Thes. 1.11.

a 1 Kor. 1.5. 8.1,7,10. 12.8. 13.2.

b 11.25. 15.24. 2 Kor. 1.14. 2.5. 1 Kor. 12.27. 13.9,10,12.

c 2 Pet. 1.12. 1 Joha. 2.21.

d 1.5.

e 11.13. Seb. 9.15.

f Isa. 66.20. Fil. 2.17.

g 15.31. 2 Kor. 6.2. 8.12. 1 Pet. 2.5.

h Heb. 2.17. 5.1.

i Seb. 15.12. 21.19. Gal. 2.8.

j 1.5. 16.26.

k Seb. 19.11. 1 Kor. 2.4. 2 Kor. 12.12. Seb. 5.12.

l 2 Kor. 5.9.

m 2 Kor. 10.13,15,16. 1 Kor. 3.10.

n Isa. 52.15.

o 1 Thes. 2.18.

p 2 Kor. 11.10. Gal. 1.21.

q Seb. 19.21. Roma 1.11. 15.32.

r Seb. 15.3.

s 11.25. 15.24. 2 Kor. 1.14. 2.5. 1 Kor. 12.27. 13.9,10,12.

t Seb. 19.21. 20.3,22. 24.17.

u Seb. 16.12.

v Seb. 19.21. 1 Thes. 1.7,8.

w Seb. 18.12.

x Seb. 19.21. 1 Thes. 1.7,8.

y 2 Kor. 9.2. Seb. 24.17.

z 11.17.

a 1 Kor. 9.11. Gal. 6.6.

b Joha. 6.27.

c 1.13.

d 1.11.

e Joha. 1.16.

f Kol. 4.12. 2 Kor. 1.11.

1 abangakholwayo: kumbe, abangalaleliyo.

g 2 Thes. 3.2. 2 Kor. 1.10. Seb. 20.22,23.

h 2 Kor. 8.4.

i 1.10. Seb. 18.21.

j 2 Tim. 1.16.

k 16.20. Fil. 4.9. 1 Thes. 5.23. Heb. 13.20. 1 Kor. 14.33. 2 Kor. 13.11. 2 Thes. 3.16.