NdebeleTeam » Romans » 14

Indlela yokuphatha ababuthakathaka ekholweni

14Lowo obuthakathaka ekholwenia memukeleni, kungabi ngokokuphikisanab kwemibono. 2 Omunye ukholwa ukuthi angadla konkec, kodwa obuthakathaka udla imibhidad. 3 Lowo odlayo kangamdeleli ongadliyoe, longadliyo kangamgwebi odlayof; ngoba uNkulunkulu umemukeleg. 4 Ungubani wena ogwebah inceku yomunyei? Enkosini yayo iyema kumbe iwe. Yebo, izamiswa; ngoba uNkulunkulu ulamandla okuyimisa. 5 Omunye wazisa usuku kulolunye usuku, omunye wazisa insuku zonkej. Kakube ngulowo lalowo aqiniseke kweyakhe ingqondo. 6 Owazisa usuku, ulwazisa eNkosini; longalwazisiyo usuku, kalwazisi eNkosinik. Lodlayo udla eNkosini, ngoba ebonga uNkulunkulu; longadliyo akadli eNkosini, njalo ebonga uNkulunkulul. 7 Ngoba kakho phakathi kwethu oziphilelayo, njalo kakho ozifelayo. 8 Ngoba uba siphila, siphilela iNkosi; uba-ke sisifa, sifela iNkosi; ngakho loba siphila, loba sisifa, singabeNkosim. 9 Ngoba kulokhu uKristun laye wafa, wavukao, wabuya waphilap, ukuze abe yiNkosiq yabafileyo kanye labaphilayor. 10 Wena-ke umgwebelani umzalwane wakhos? Kumbe lawe umdelelelani umzalwane wakhot? Ngoba sonke sizakumau phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristuv. 11 Ngoba kulotshiwe ukuthi: Mina ngiyaphilaw, itsho iNkosi; lonke idolo lizaguqa phambi kwami, lalo lonke ulimi luzamvuma uNkulunkulux. 12 Ngakho ngulowo lalowo wethu uzaziphendulela ngokwakhe kuNkulunkuluy.

13 Ngakho kasingabe sisahlulelanaz; kodwa yahlulelani lokho ikakhulua, ukuthi singambekeli umzalwane isikhubekisob loba ulutho lokumwisac. 14 Ngiyazi njalo ngiqinisekisile eNkosini uJesu, ukuthi kakulalutho olungcolileyo ngokwalod; ngaphandle kwalowo ocabangela ulutho ukuthi lungcolile, kuye lungcolilee. 15 Kodwa uba umzalwane wakho ekhutshwa yikudla, kawusahambi ngokothando. Ungambhubhisi ngokudla kwakho lowo, amfelayo uKristuf. 16 Ngakho okuhle kwenu kakungahlanjazwag; 17 ngoba umbuso kaNkulunkulu kawusikho ukudla lokunatha, kodwa ukulunga lokuthula lentokozo kuMoya oNgcweleh. 18 Ngoba okhonza uKristui kulezizinto uyemukeleka kuNkulunkuluj, njalo ukholekile ebantwinik. 19 Ngakho asidingisise izinto zokuthulal, lezinto zokwakhisanam. 20 Ungawuchithi umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yokudlan. Konke kuhlambulukileop, kanti kubi kumuntu odlaq ngokukhubekisar. 21 Kuhle ukungadli inyama, lokunganathi iwayini, lokunye umzalwane wakho akhubeka ngakho kumbe acunulwe kumbe abebuthakathakas. 22 Ulokholo yini? Woba lalo ngokwakho phambi kukaNkulunkulu. Ubusisiwe lowo ongazigwebiyo ngalokhot akuvumelayou! 23 Kodwa othandabuzayo, uba esidla, ulahliwe, ngoba akuveli ekholweniv; njalo konke okungaveli ekholweni, kuyisonow.

a 15.1. 1 Kor. 8.9,11. 9.22.

b 14.3.15.7.

c 14.14.

d 15.1. 1 Kor. 8.9,11. 9.22.

e 14.3.

f Kol. 2.16. 1 Kor. 8.1.

g 14.3. 15.7.

h Jak. 4.12.

i Seb. 10.7.

j Gal. 4.10. Kol. 2.16.

k 4.21. Luka 1.1.

l 1 Kor. 10.31. 1 Tim. 4.3,4. Mat. 15.36.

m 2 Kor. 5.15. Gal. 2.20. 1 Kor. 6.19,20. 1 Thes. 5.10. 1 Pet. 4.2.

n 2 Kor. 5.15. Gal. 2.20. 1 Kor. 6.19,20. 1 Thes. 5.10. 1 Pet. 4.2.

o 8.34.

p 7.9.

q Seb. 10.36.

r Seb. 10.42.

s Kol. 2.16. 1 Kor. 8.1.

t 14.3.

u Mat. 25.31,32. Roma 2.16.

v 2 Kor. 5.10.

w Isa. 45.23.

x Fil. 2.10.

y Mat. 12.36. 1 Pet. 4.5. Roma 2.6. Gal. 6.5.

z Kol. 2.16. 1 Kor. 8.1.

a 1 Kor. 8.13. 10.32.

b 9.32,33. 14.20. 1 Kor. 8.9. 1 Pet. 2.8.

c 9.33. 11.9. 16.17. 1 Kor. 1.23. Gal. 5.11. 1 Pet. 2.8. Mat. 13.41. Mat. 11.6.

d Seb. 10.15. Roma 14.2,20. 1 Kor. 8.1.

e 1 Kor. 8.7,10.

f 1 Kor. 8.11. Roma 14.20.

g 12.17.

h 1 Kor. 8.8. Seb. 10.15.

i 12.11.

j 12.1. Fil. 4.18. 2 Kor. 5.9. Efe. 5.10. Kol. 3.20. Heb. 13.21.

k 12.17.

l Hlab. 34.14. 2 Tim. 2.22. Heb. 12.14. Roma 12.18. 1 Kor. 7.15. 14.33.

m 15.2. 1 Kor. 14.3,5,12,26. 2 Kor. 10.8. 12.19. 13.10. 1 Thes. 5.11.

n 1 Kor. 8.11. Roma 14.20.

o Tit. 1.15.

p Seb. 10.15. Roma 14.2,20. 1 Kor. 8.1.

q 1 Kor. 8.9-12.

r 9.32,33.14.20. 1 Kor. 8.9. 1 Pet. 2.8.

s 1 Kor. 8.13.

t 1 Joha. 3.21.

u 2.18.

v Mat. 21.21.

w Tit. 1.15.