NdebeleTeam » Romans » 13

Mayelana lokulalela amakhosi

13Wonke umphefumuloa awuzehlisele ngaphansi kwamandla aphezulub; ngoba kakukho amandla ngaphandle kwavela kuNkulunkuluc; lamandla akhona amiswe nguNkulunkulud. 2 Ngakho omelana lamandla, umelana lesimiso sikaNkulunkulue; lalabo abamelana lawo bazazithathela ukulahlwaf. 3 Ngoba ababusi kabesabeki emisebenzini emihleg, kodwa kwemibi. Njalo uyathanda yini ukungesabi amandla? Yenza okuhle, njalo uzakuba lodumo kuwoh; 4 ngoba uyinceku kaNkulunkulu ukuze kube kuhle kuwe. Kodwa nxa usenza okubi, yesaba; ngoba inkemba kayiphatheli ize. Ngoba uyinceku kaNkulunkulu, ungumphindiseli wolaka kulowo owenza okubi. 5 Ngakho kumele ukuthi uzehlise, kungabi ngenxa yolaka kuphelai, kodwa langenxa yesazelaj. 6 Ngoba ngenxa yalokho lithela lomthelok; ngoba bayizinceku zikaNkulunkulu, ezikhuthalela khona lokho. 7 Ngakho phanini bonke okufaneleyol; umthelo kofanele umthelom; inkokhelo kofanele inkokhelo; ukwesatshwa kofanele ukwesatshwa; udumo kofanele udumon.

Ukuthanda abazalwane

8 Lingabi lamlandu kumuntu, ngaphandle kowokuthandana; ngoba othanda omunye, ugcwalisile umlayoo. 9 Ngoba lokhu ukuthi: Ungafebi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amangap, ungabi lomhawuq; loba-ke kukhona lawuphi umlayo, kuhlanganiswa kulelilizwi, kulokhur: Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wenas. 10 Uthando kalwenzi okubi kumakhelwane; ngakho uthando luyikugcwaliseka komlayotu.

Ukuhamba ekukhanyeni

11 Njalo lokhu, lisazi isikhathiv, ukuthi sekuliholaw lokuthi sivuke ebuthongwenix; ngoba usindiso selusondele kithi kulesikhathi esakholwa ngasoy. 12 Ubusuku budlulile, usuku selusondelez; ngakho asikhuphe imisebenzi yobumnyamaa, sihlomeb izikhali zokukhanyac. 13 Asihambe ngokufaneleyo, njengaseminid, kungabi ngokuminza langokudakwae, kungabi semacansinif lokungcolag, kungabi ngokuxabana langomonah. 14 Kodwa yembathani iNkosi uJesu Kristu, linganakekeli inyamai, ngezinkanukoj.

a Seb. 27.37.

b Tit. 3.1. 1 Pet. 2.13. Luka 12.11.

c Joha. 19.11. Dan. 2.21.

d Seb. 13.48.

e Tit. 3.1. 1 Pet. 2.13. Luka 12.11.

f 1 Kor. 11.29,34.

g Seb. 9.36.

h 1 Pet. 2.14.

i Tshu. 8.2.

j 1 Pet. 2.19.

k Luka 20.22.

l Mat. 22.21. Mark. 12.17. Luka 20.25.

m Luka 20.22.

n Mat. 17.25.

o 13.10. Kol. 3.14. 1 Tim. 1.5. Joha. 13.34.

p Eks. 20.13-17. Dute. 5.17-21. Mat. 19.18.

q Eks. 20.13-17. Dute. 5.17-21. Mat. 19.18.

r 7.7.

s Levi 19.18. Mat. 19.19. 22.39. Mark. 12.31. Luka 10.27. Gal. 5.14. Jak. 2.8.

t Mat. 22.40.

u 13.10. Kol. 3.14. 1 Tim. 1.5. Joha. 13.34.

v Efe. 5.16. 1 Kor. 7.29. 10.11. Fil. 4.5. Heb. 10.25,37. Jak. 5.8,9. 1 Pet. 4.7. 2 Pet. 3.9,11. 1 Joha. 2.18.

w Efe. 5.16. 1 Kor. 7.29. 10.11. Fil. 4.5. Heb. 10.25,37. Jak. 5.8,9. 1 Pet. 4.7. 2 Pet. 3.9,11. 1 Joha. 2.18.

x 1 Kor. 15.34. Efe. 5.14. 1 Thes. 5.6.

y Seb. 8.13. 13.48. 1 Kor. 3.5.

z Joha. 9.4.

a Efe. 5.11. Joha. 3.20.

b 2 Kor. 6.7. Efe. 6.11,13. 1 Thes. 5.5,8.

c 6.13.

d 1 Thes. 4.12.

e Luka 21.34. Gal. 5.21. 1 Kor. 5.11. 6.10. Efe. 5.18. Zaga 23.20.

f 1 Kor. 6.9.

g Mark. 7.22.

h Jak. 3.14. 1 Kor. 3.3.

i Gal. 3.27. Efe. 4.24. Kol. 3.10.

j Gal. 5.16. 1 Pet. 2.11.