NdebeleTeam » Romans » 12

Ukuhamba okungcwele

12Ngakho, bazalwane, ngiyalincenga ukuthi, ngezihawu zikaNkulunkulua, linikele imizimba yenu ibe ngumhlatshelo ophilileyob, ongcwele, owemukelekayo kuNkulunkuluc, kube yinkonzo yenud yokuqedisisae. 2 Njalo lingalingisif lumhlabag, kodwa liguqulweh ngokwenziwa zibentshai ingqondo zenuj, ukuze lihlolisisek okuyintando kaNkulunkulul elungileyo leyemukelekayo lepheleleyom.

Ukuthobeka lempilo yamaKristu

3 Ngoba ngomusa engiwuphiweyon, ngithi kuye wonke ophakathi kwenu ukuthi angacabangi ukuthi mkhulu kulalokho afanele ukukucabanga, kodwa acabange ngokuqondao, njengalokhu uNkulunkulu abele ngulowo lalowop isilinganiso sokholoq. 4 Ngoba njengoba silezitho ezinengi emzimbeni munye, kodwa izitho zonke kazilamsebenzi ofananayor; 5 kunjalo thina esibanengis singumzimba munye kuKristut, njalo ngabanye siyizitho omunye komunyeu. 6 Njalo silezipho ezehlukeneyov ngokomusa esiwuphiweyowx; zingaba yikuprofethay, asiprofethe ngokwesilinganiso sokholo; 7 kumbe yikukhonzaz, asisebenze enkonzweni; kumbe ofundisayoa, ekufundisenib; 8 kumbe olayayoc, ekulayenid; ophanayo, kanike ngobuqothoe; obusayof, ngokukhuthalag; olesihawu, ngentokozoh.

9 Uthandoi kalube qothoj. Yenyanyani okubi, libambelele kokulungileyok. 10 Thandanani kakhulu ngothando lobuzalwane1; ekuhloniphaneni phathani abanye ngcono kulanil; 11 lingabi ngamavilam ekukhuthalenin; livuthe emoyenio; likhonza iNkosip; 12 lithokoza ethembeni; libekezela ekuhluphekeniq; liphikelela emkhulekwenir; 13 yabelani kunswelo zabangcweles; likhuthalele ukuphana kuzihambit. 14 Babusiseni abalizingelayo; busisani, lingaqalekisiu. 15 Thokozani labathokozayov, likhale labakhalayow. 16 Kalibe lenhliziyonye komunye lomunyex. Lingakhumbuli ngezinto eziphakemeyo, kodwa lihlangane labathobekileyoy. Lingazitshayi abahlakaniphileyoz. 17 Lingaphindiseli muntu okubi ngokubia. Linakane okudumisekayo phambi kwabantu bonkeb. 18 Uba kungenzeka, ngokukinic, hlalani ngokuthula labantu bonked. 19 Bathandiweyo, lingaziphindiselie, kodwa nikani ulaka indawof; ngoba kulotshiwe ukuthi: Ngeyami impindiselo, mina ngizabuyisela, kutsho iNkosig. 20 Ngakho nxa isitha sakho silambile, siphe ukudla; nxa somile, sinathise; ngoba ngokwenza lokho, usibekela amalahle avuthayo phezu kwekhanda laso. 21 Unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhlehi.

a 1 Kor. 1.10. Efe. 4.1. Filim. 1.9. 1 Pet. 2.11. 2 Kor. 6.1. 10.1.

b Hlab. 50.13,14,23. Roma 6.13,16,19. 1 Kor. 6.20.

c 12.2. 1 Pet. 2.5. Roma 14.18.

d 9.4.

e 1 Pet. 2.2.

f 1 Pet. 1.14.

g 1 Joha. 2.15.

h Mat. 17.2.

i Tit. 3.5. 2 Kor. 4.16. Efe. 4.23. Kol. 3.10.

j Efe. 1.18. Kol. 1.21,22.

k Efe. 5.10,17.

l 1 Thes. 4.3.

m 12.2. 1 Pet. 2.5. Roma 14.18.

n 1.5.

o 1 Kor. 4.6. Roma 11.20. Tshu. 7.16. Roma 12.16.

p 1 Kor. 7.17. 2 Kor. 10.13. Roma 12.6. 1 Kor. 3.5. 12.7,11,18. 1 Pet. 4.11.

q Efe. 4.7.

r 1 Kor. 12.12. Efe. 4.4,16.

s 1 Kor. 10.17. Efe. 4.13.

t 1 Kor. 6.15. 12.20,27. Efe. 1.23. Joha. 17.21.

u Efe. 4.25.

v 1 Pet. 4.10,11. 1 Kor. 12.4. Mat. 25.15.

w 1.5.

x 1 Kor. 7.17. 2 Kor. 10.13. Roma 12.6. 1 Kor. 3.5. 12.7,11,18. 1 Pet. 4.11.

y Seb. 2.18. 11.27.

z Seb. 12.25.

a Seb. 13.1.

b 15.4. 1 Tim. 5.17.

c Seb. 15.32.

d Seb. 13.15.

e Mat. 6.1-3.

f 1 Tim. 5.17. 1 Kor. 12.28.

g 12.11. 2 Kor. 7.11,12. 8.7,8,16. Heb. 6.11. 2 Pet. 1.5. Juda 1.3.

h 2 Kor. 9.7.

i 2 Kor. 6.6. 1 Tim. 1.5. 1 Pet. 1.22.

j 2 Kor. 6.6. 1 Tim. 1.5. 1 Pet. 1.22.

k Hlab. 97.10. Isa. 1.16.

1 lobuzalwane: kumbe, lwabazalwane.

l Efe. 5.21. Fil. 2.3. 1 Pet. 5.5.

m Mat. 25.26. Tshu. 9.10. Zaga 20.13.

n Roma 12.11. 2 Kor. 7.11,12. 8.7,8,16. Heb. 6.11. 2 Pet. 1.5. Juda 1.3.

o Seb. 18.25.

p Seb. 20.19. Roma 14.18. 16.18.

q Heb. 10.36.

r Seb. 2.42. Luka 18.1.

s Zaga 31.20. 1 Kor. 16.1. 2 Kor. 9.1,12. Gal. 2.10. Efe. 4.28. Heb. 6.10. 13.16. 1 Joha. 3.17.

t Jobe 31.32.

u Mat. 5.44.

v Hlab. 35.27. 1 Kor. 12.26.

w Jobe 30.25.

x 15.5. 2 Kor. 13.11. Fil. 2.2. 3.16. 4.2. 1 Kor. 1.10. 1 Pet. 3.8.

y Hlab. 131.1.

z 11.25. Zaga 3.7. Zaga 26.12. Isa. 5.21.

a Mat. 5.39.

b 2 Kor. 8.21. Roma 14.16. 1 Pet. 2.12.

c Gal. 4.15.

d Mark. 9.50. 2 Kor. 13.11. Zaga 3.30. Roma 14.19.

e Levi 19.18.

f 5.9. 13.4,5.

g Dute. 32.35. Heb. 10.30.

h Zaga 25.21,22. 2 Kho. 6.22. Eks. 23.4.

i Mat. 5.44.