NdebeleTeam » Romans » 11

AmaIsrayeli akhethiweyo nguNkulunkulu ayasindiswa

11Ngakho ngithi: UNkulunkulu ubalahlile yini abantu bakhea? Phindeb! Ngoba lami ngingumIsrayeli, owenzalo kaAbrahamacd, wesizwe sikaBhenjaminie. 2 UNkulunkulu kabalahlanga abantu bakhef abazi ngaphambilig. Kumbe kalazi yini kuElija ukuthi umbhalo uthini? Ukuthi walabhela njani kuNkulunkulu emelene loIsrayelih, esithi: 3 Nkosi, babulele abaprofethi bakho, badilizile amalathi akho; mina-ke ngisele ngedwa, sebedinga umphefumulo wamii. 4 Kodwa impendulo kaNkulunkulu yathini kuye? Yathi: Ngizitshiyele amadoda azinkulungwane eziyisikhombisa, angaguqanga ngedolo kuBhalij. 5 Kunjalo-ke kukhona langalesisikhathi insali ngokukhetha komusak. 6 Kodwa uba kungomusa, kakusayi ngemisebenzi; uba kungenjalo umusa kawuseyiwo umusa. Kodwa aluba kusiya ngemisebenzi, kakuseyiwo umusa; uba kungenjalo umsebenzi kawusengumsebenzil. 7 Pho-ke? Lokhu uIsrayeli ayekudinga, lokho kakutholanga, kodwa abakhethiweyo bakuthola, labanye benziwa baba lukhunim; 8 njengokulotshiweyo ukuthi: UNkulunkulu wabanika umoya wobuthongo obukhulun, amehlo ukuze bangaboni, lendlebe ukuze bangezwa, kuze kube lusuku lwalamuhlao. 9 LoDavida uthi: Itafula labo libe ngumjibila lesifup, lesikhubekiso, lempindiselo kubo; 10 amehlo abo kafiphazwe ukuze bangaboni, njalo ugobise umhlana wabo njalonjaloq.

11 Ngakho ngithi: Bakhubeka ukuze bawe yini? Phinder! Kodwa ngesiphambeko sabo usindiso lufikile kwabezizwes, ukubavusela umonat. 12 Kodwa uba isiphambeko sabo siyinotho yomhlaba, lokwehluleka kwabo kuyinotho yabezizwe, kakhulu kangakanani ukugcwala kwabo?

Usindiso lwafika kwabezizwe

13 Ngoba ngikhuluma lani bezizwe, njengalokho mina ngingumphostoli wabezizwe; ngikhulisa inkonzo yamiu; 14 ukuthi mhlawumbe ngibavusele umona abenyama yamiv, ngisindisew abanye baboxy. 15 Ngoba uba ukulahlwa kwabo kuyikubuyiswa komhlaba, kungaba yini ukwemukelwa, ngaphandle kokuthi kuyimpilo kwabafileyoz? 16 Njalo uba izithelo zokuqala zingcwelea, lenhlama injalob; uba-ke impande ingcwele, lengatsha zinjaloc. 17 Kodwa uba kwephulwe ezinye ingatshad, lawe ongumhlwathi weganga waxhunyelelwa phakathi kwazoe, uhlanganyele lazo impande lamafutha omhlwathif, 18 ungazincomi phezu kwengatsha; kodwa uba uzincoma phezu kwazo, kayisuwe othwele impande, kodwa impande wena. 19 Uzakuthi-ke: Ingatsha zephulwa, ukuze mina ngixhunyelwe. 20 Kulungile; zephulwa ngokungakholwa, wena-ke umi ngokholog. Ungazikhukhumezih, kodwa yesabai; 21 ngoba uba uNkulunkulu engayekelanga ingatsha zemvelo, hlezi lawe kayikukuyekela. 22 Khangela-ke ububele lobukhali bukaNkulunkulu; ubukhali, kulabo abawayo; kodwa kuwe, ububele, uba uhlala ebubelenij; uba kungenjalo uzaqunywa lawek. 23 Lalabo futhi, uba bengahlali ekungakholweni, bazaxhunyelwa, ngoba uNkulunkulu ulamandla okubuya abaxhume. 24 Ngoba uba wena waqunywa emhlwathini weganga ngemvelo, wasuxhunyelelwa ngokuphambene lemvelo emhlwathini ohlanyelweyo, kakhulu kangakanani labo, abazingatsha ngemvelo, bazaxhunyelelwa esihlahleni sakibo somhlwathil?

UNkulunkulu ulesihawu kubantu bonke

25 Ngoba ngithanda ukuthi lingabi ngabangaziyo, bazalwane, ngalimfihlom, hlezi lizitshaye abahlakaniphileyon, ukuthi ubulukhunio sebehlele uIsrayeli nganxanyep, kuze kungene ukugcwala kwabezizweq; 26 ngokunjalo-ke uIsrayeli wonke uzasindiswar; njengokulotshiweyo ukuthi: Kuzavelas eSiyoni uMkhululit, asuse ukungabi loNkulunkulu kuJakobeu; 27 njalo yilesi isivumelwano sami kubo, lapho ngizasusa izono zabov. 28 Ngokwevangeli bayizitha ngenxa yenu; kodwa ngokukhetha bangabathandiweyo ngenxa yabobabaw; 29 ngoba izipho zomusa lokubiza kukaNkulunkulux kakulakuphendukay. 30 Ngoba njengalokhu lani kade lingamlaleli uNkulunkuluz, kodwa khathesi selihawukelwe ngenxa yokungalaleli kwabo; 31 ngokunjalo lalabo khathesi kabalalelanga, ukuze ngesihawu senu bahawukelwe laboa; 32 ngoba uNkulunkulu ubavalele bonke ekungalalelini, ukuze abe lesihawu kubo bonkeb. 33 Yeka ukujula kwenothoc, kokubili eyenhlakaniphod leyolwazi lukaNkulunkulue! Kakuphenyeki kangakanani ukwahlulela kwakhef, lendlela zakheg kazilandelekih! 34 Ngoba ngubani owazi ingqondo yeNkosi? Kumbe ngubani owaba ngumeluleki wayoi? 35 Kumbe ngubani owamnika kuqala, njalo kubuyiselwe kuyej? 36 Ngoba konke kuvela kuyek, kungayel, kuya kuyem; kabube kuye ubukhosi kuze kube nininini. Amenin.

a 1 Sam. 12.22. Jer. 31.37.

b Luka 20.16.

c Fil. 3.5.

d 2 Kor. 11.22. Seb. 22.3.

e Fil. 3.5.

f Hlab. 94.14.

g 8.29.

h Seb. 25.24.

i 1 Kho. 19.10,14.

j 1 Kho. 19.18.

k 9.27.

l 4.4,5. Gal. 5.4. Dute. 9.4,5.

m 9.31. 10.3.

n Isa. 29.10.

o Isa. 6.9. Mat. 13.14.

p Hlab. 69.22,23.

q 14.13.

r Luka 20.16.

s Seb. 28.28.

t 10.19. 11.14.

u 15.16. Seb. 9.15.

v 10.19. 11.14.

w 1 Kor. 9.22.

x 1 Kor. 7.16. 10.33. 1 Tim. 4.16. Jak. 5.20.

y 1 Kor. 9.22.

z 5.11.

a Levi 23.10.

b Nani 15.19,20.

c Jobe 18.16.

d Jer. 11.16. Joha. 15.2.

e Efe. 2.12.

f Hlab. 52.8.

g 1 Kor. 10.12. 2 Kor. 1.24. Roma 12.3.

h 1 Kor. 10.12. 2 Kor. 1.24. Roma 12.3.

i Zaga 28.14. Fil. 2.12. 1 Pet. 1.17. 3.15.

j Heb. 3.6.

k Joha. 15.2.

l 2 Kor. 3.16.

m 1 Kor. 10.1.

n 12.16.

o 2 Kor. 3.14.

p 15.15.

q Luka 21.24. Isam. 7.9.

r 2 Kor. 3.16.

s Isa. 59.20,21.

t Hlab. 14.7. 53.6.

u Seb. 3.26.

v Isa. 27.9.

w Dute. 7.8. 9.5. 10.15. Roma 9.5.

x 3.3.

y 2 Kor. 7.10. Nani 23.19.

z Efe. 2.2.

a 11.25.

b Gal. 3.22. Roma 3.9.

c Hlab. 92.5. Tshu. 7.24.

d Hlab. 92.5. Tshu. 7.24.

e Hlab. 139.6.

f Jobe 5.9. 11.7. 28.14. Hlab. 36.6.2.

g Dute. 29.29. Zaga 25.2.

h Efe. 3.8.

i Isa. 40.13. Jobe 15.8. 21.22. 36.22. 40.2. Jer. 23.18. 1 Kor. 2.16.

j Jobe 41.11. Jobe 35.7. Hlab. 16.2.

k 1 Kor. 8.6. 11.12.

l 1 Kor. 8.6. Kol. 1.16. Zaga 16.4.

m 1 Kor. 8.6. Kol. 1.16. Zaga 16.4.

n Gal. 1.5. 1 Tim. 1.17. 2 Tim. 4.18. Heb. 13.21. 1 Pet. 4.11. 5.11. 2 Pet. 3.18. Juda 1.25. Isam. 1.6.