NdebeleTeam » Romans » 10

10Bazalwane, isifiso senhliziyo yami, lomkhuleko kuNkulunkulu ngenxa kaIsrayeli yikuthi basindiswea. 2 Ngoba ngiyabafakazela ukuthi balokutshisekela uNkulunkulub, kodwa kungenjengolwazic; 3 ngoba bengakwazi ukulunga kukaNkulunkulud, njalo bedinga ukumisa okwabo ukulunga, kabazehliselanga ngaphansi kokulunga kukaNkulunkulue. 4 Ngoba uKristu uyisiphetho somlayo ekulungeni kuye wonke okholwayof.

Ukulunga kukaNkulunkulu kungokwabo bonke abantu

5 Ngoba uMozisi ubhala ngokulunga okungokomlayo, ukuthi umuntu owenza lezizinto uzaphila ngazog. 6 Kodwa ukulunga okungokholo kukhuluma kanjeh: Ungatsho enhliziyweni yakho ukuthi: Ngubani ozakwenyukela ezulwinii? Lokhu kuyikuthi ukumehlisa uKristu; 7 kumbe ukuthi: Ngubani ozakwehlela ekujuleni? Lokhu kuyikuthi ukumkhuphula uKristu kwabafileyoj. 8 Kodwa kuthini? Ilizwi liseduze lawe, emlonyeni wakho lenhliziyweni yakho; leli yilizwi lokholo esilitshumayelayok; 9 ukuthi uba uvuma ngomlomo wakho iNkosi uJesul, njalo ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uzasindiswam; 10 ngoba ngenhliziyo omunye uyakholwa kube yikulunga, langomlomo uyavuma kube lusindiso. 11 Ngoba umbhalo uthi: Wonke okholwa kuye kayikuyangekan. 12 Ngoba kakukho umehluko phakathi komJuda lomGrikio; ngoba yinye iNkosi yabo bonkep, inothele bonke abakhuleka kuyoq. 13 Ngoba wonke loba ngubanir ozabiza ibizo leNkosi uzasindiswas.

14 Ngakho bazayibiza njani abangakholwanga kuyo? Futhi bazakholwa njani kuyo abangezwanga ngayo? Futhi bazakuzwa njani bengelamtshumayelit? 15 Njalo bazatshumayela njani uba bengathunywangau? Njengokulotshiweyo ukuthi: Zinhle kangakanani inyawo zabatshumayela ivangeli lokuthula, zabatshumayela ivangeli ngezinto ezinhlev! 16 Kodwa kabalilalelanga bonke ivangeliw. Ngoba uIsaya uthi: Nkosi, ngubani owakholwax umbiko1 wethuy? 17 Ngakho ukholo luvela ekuzweniz, lokuzwa ngelizwi likaNkulunkulua. 18 Kodwa ngithi: Kabezwanga yini? Yebo sibilib, ilizwi labo liphumele emhlabeni wonke, lamazwi abo emikhawulweni yomhlabac. 19 Kodwa ngithi: UIsrayeli kaqedisisanga yini? Kuqala uMozisi uthi: Mina ngizalivusela umona ngabo abangesiso isizwed, ngilithukuthelise ngesizwe esingelangqondoe. 20 LoIsaya ulesibindi uthi: Ngaficwa yilabo abangangidinganga, ngabonakala kubo abangabuzanga ngamif. 21 Kodwa kuIsrayeli uthi: Usuku lonke ngelulela izandla zami kubantu abangalaleliyo labalenkanig.

a 9.2,3.

b Seb. 22.3. Seb. 21.20. Gal. 1.14. 4.17. Roma 9.31.

c Joha. 16.3.

d Fil. 3.9.

e Fil. 3.9.

f 2 Kor. 3.13. Mat. 5.17.

g Levi 18.5. Neh. 9.29. Hez. 20.11,13,21. Gal. 3.12. Roma 7.10.

h Fil. 3.9.

i Dute. 30.12,13.

j Joha. 3.13.

k Dute. 30.14.

l Mat. 10.32. Luka 12.8.

m Mark. 16.16.

n Isa. 28.16. Roma 9.33.

o Mat. 8.11. Seb. 10.35. Roma 1.16.

p Seb. 10.36. Roma 3.29.

q 9.23.

r Jow. 2.32. Seb. 2.21.

s Seb. 9.14.

t Tit. 1.3.

u Seb. 13.2.

v Isa. 52.7. Nah. 1.15.

w 3.3.

x Isa. 53.1. Joha. 12.38.

1 umbiko: kumbe, intshumayelo, Gr. ukusizwa.

y 10.17. Mat. 4.24. 14.1. Gal. 3.2. 1 Thes. 2.13.

z 10.17. Mat. 4.24. 14.1. Gal. 3.2. 1 Thes. 2.13.

a 10.17. Mat. 4.24. 14.1. Gal. 3.2. 1 Thes. 2.13.

b Luka 11.28.

c Hlab. 19.4. Mat. 24.14. Mat. 28.19. Mark. 16.15.

d Dute. 32.21. Roma 11.11,14.

e 1.31. Tit. 3.3.

f Isa. 65.1. Roma 9.30.

g Isa. 65.2.