NdebeleTeam » Romans » 9

Ukungakholwa kwamaIsrayeli kuyadabula

9Ngikhuluma iqiniso kuKristua, kangiqambi manga, isazela sami sifakazelana lami ngoMoya oNgcweleb, 2 ukuthi ngilokudabuka okukhulu, lobuhlungu obungapheliyo enhliziyweni yamic. 3 Ngoba ngingafisa ukuthid mina uqobo ngiqalekiswe kuKristu ngenxa yabazalwane bamie, izihlobo zami ngokwenyamaf; 4 abangamaIsrayelig, okungokwabo ukuma kwabantwanah, lenkazimuloi, lezivumelwanoj, lokunikwa komlayok, lenkonzo kaNkulunkulul, lezithembisom, 5 abangababo obaban, njalo avela kuboo uKristu ngokwenyamap, ophezu kwakho konkeq, uNkulunkulur obongekayo kuze kube nininini. Amenis.

Ukukhethwa kwamaIsrayeli nguNkulunkulu

6 Kodwa kakunjengokuthi ilizwi likaNkulunkulu lehlulekilet. Ngoba kakusibo bonke abavela kuIsrayeli, abanguIsrayeliu; 7 njalo kungesikuthi ngoba bayinzalo kaAbrahama, bonke bangabantwanav; kodwa: NgoIsaka inzalo izabizelwa kuwew. 8 Lokhu kutsho ukuthi, kakusibo abantwana benyama, bona bangabantwana bakaNkulunkulu; kodwa abantwana besithembiso bathiwa yinzalox. 9 Ngoba ilizwi lesithembiso yileli elokuthi: Ngalesisikhathi ngizafika, njalo uSara uzakuba lendodanay.

10 Kakusikho lokhu kuphelaz, kodwa loRebeka esekhulelwe ngomunye, ubaba wethu uIsaka; 11 ngoba abantwana bengakazalwa, bengakenzi okuhle loba okubia, ukuze icebo likaNkulunkulu elingokokukhetha lime, kungaveli emisebenzinib, kodwa kuvele kobizayoc, 12 kwatshiwo kuye ukuthi: Omkhulu uzakhonza omncinyaned, 13 njengokulotshiweyo ukuthi: UJakobe ngamthandae, kodwa uEsawu ngamzondaf.

UNkulunkulu ulesihawu; ulokubusa konke

14 Pho-ke sizakuthini? Kukhona ukungalungi kuNkulunkulu yinig? Phindeh! 15 Ngoba uthi kuMozisi: Ngizakuba lomusa kwengilomusa kuye, njalo ngimhawukele engimhawukelayo. 16 Ngakho kakusikho kothandayo, njalo kakusikho kogijimayo, kodwa ngokukaNkulunkulu olesihawui. 17 Ngoba umbhalo uthi kuFaroj: Ngakuphakamisela khona lokho, ukuze ngibonakalise amandla ami ngawe, njalo ukuze ibizo lami litshunyayelwe emhlabeni wonke. 18 Ngakho uhawukela lowo athanda ukumhawukela; njalo amenze abe lukhuni lowo athanda ukumenza lukhunik. 19 Ngakho uzakuthi kimi: Usasolelani? Ngoba ngubani ongamelana lentando yakhel? 20 Hatshi bom, wena muntu, ungubani wena ophikisana loNkulunkulun? Okubunjiweyo kungatsho yini kowakubumbayo ukuthi: Wangenzelani ngabanjeo? 21 Kumbe umbumbip kalagunya yini phezu kwebumbaq, ukuthi ngesigaqa sisinye enze isitsha esinye esihloniphekayo, lesinye esingahloniphekiyor? 22 Njalo uba uNkulunkulu ethanda ukubonakalisa ulaka lwakhe, lokwazisa amandla akhe, wathwala ngokubekezela okukhulus izitsha zolakat ezilungiselwe ukubhujiswau; 23 njalo ukuze azise inotho yenkazimulov yakhe phezu kwezitsha zomusaw, ayezilungisele ngaphambili inkazimulox, 24 ngitsho thina, asibizileyoy, kungeyisikho kumaJuda kuphela, kodwa lakwabezizwez? 25 Njengalokhu akutsho lakuHoseya: Abangeyisibo abantu bami ngizababiza ngokuthi ngabantu bami; lowayengathandwa ngokuthi ngothandekayoa; 26 njalo kuzakuthi, endaweni lapho okwathiwa khona kubo: Kalisibo abantu bamib, khona lapho bazabizwa ngokuthi ngabantwana bakaNkulunkulu ophilayoc. 27 LoIsaya umemeza ngoIsrayeli esithi: Lanxa inani labantwana bakoIsrayeli lingangetshebetshebe lolwandled, insali izasindiswae; 28 ngoba uzaqeda isenzo1 asiqume ngokulunga; ngoba iNkosi izakwenza isenzo siqunywe ngokuphangisa emhlabenif. 29 Njalo njengoba uIsaya watsho ngaphambili ukuthi: Uba iNkosi yamabandla ibingasitshiyelanga inzalog, besizakuba njengeSodoma, njalo besizakwenziwa sifanane leGomorah.

AmaIsrayeli ehluleka ukugcina umlayo

30 Pho sizakuthini? Ukuthi abezizwei abangadingisisi ukulungaj, bakubambile ukulungak, ukulunga-ke okungokholol; 31 kodwa uIsrayeli, edingisisa umlayo wokulungam, kawufinyelelangan umlayo wokulungao. 32 Ngani? Ngoba kabadingisisanga ngokholo, kodwa ngokungathi ngemisebenzi yomlayo; ngoba bakhubekap elitsheni lokukhubekisaq, 33 njengokulotshiweyo ukuthi: Khangela ngibeka eSiyonir ilitshe lokukhubekisas ledwala lokuwisat; laye wonke okholwa kuye kayikuyangekauv.

a 2 Kor. 11.10. 1 Tim. 2.7. 2 Kor. 11.31.12.19. Gal. 1.20. Roma 1.9.

b 2.15.

c 10.1.

d Eks. 32.32. Esta 13.13. Seb. 25.22. Gal. 4.20.

e 1 Kor. 12.3. 16.22. Gal. 1.8,9. Seb. 23.14.

f 1 Kor. 10.18.

g Dute. 7.6. Joha. 1.47.

h Eks. 4.22. Dute. 14.1. Roma 8.15.

i 1 Sam. 4.21. 1 Kho. 8.11. Hlab. 63.2.

j Gen. 17.2. Dute. 29.14. Luka 1.72. Seb. 3.25. 7.8. Roma 11.27. Gal. 3.15. Efe. 2.12. Heb. 8.6,8-10. 9.4. 10.16,29. 12.24. 13.20.

k 2.17. 3.2.

l Joha. 16.2. Roma 12.1 Heb. 9.1,6.

m Seb. 13.32. Eks. 12.25. Joha. 4.22.

n 11.28.

o 1.3. Mat. 1.1.

p 1 Kor. 10.18.

q Efe. 4.6.

r Jer. 23.6. 1 Joha. 5.20.

s 1.25. 2 Kor. 11.31.

t 3.3. Hlab. 77.8.

u Hlab. 73.1. Joha. 1.47. Gal. 6.16. Roma 2.28,29.

v Joha. 8.37,39. Roma 4.12. Gal. 4.23.

w Gen. 21.12. Heb. 11.18. Gal. 3.29.

x Gal. 4.28. Roma 4.16.

y Gen. 18.10.

z 5.3.

a Gen. 25.21.

b 8.28.

c 4.17.

d Gen. 25.23.

e Mal. 1.2,3.

f Luka 14.26.

g Jobe 34.10.

h Luka 20.16.

i Eks. 33.19.

j Gal. 3.8.

k Eks. 9.16.

l 2 Lan. 20.6. Jobe 9.12. 23.13. Dan. 4.35.

m Fil. 3.8. Luka 11.28.

n 2.1.

o Isa. 45.9. Isa. 29.16. 64.8.

p Jer. 18.6.

q Mat. 10.1.

r 2 Tim. 2.20.

s 2.4.

t 9.23. Seb. 9.15.

u 1 Pet. 2.8. Zaga 16.4.

v 10.12. 2.4.

w 9.23. Seb. 9.15.

x 8.29.

y 8.28,30.

z 3.29.

a Hos. 2.23. 1 Pet. 2.10.

b Hos. 1.10.

c Hlab. 42.2.

d Isa. 10.22,23. Hos. 1.10.

e 11.5.

1 isenzo: kumbe, indaba.

f Isa. 28.22.

g Isa. 1.9.

h Isa. 13.19.

i 10.20.

j Fil. 3.12.

k Fil. 3.12.

l 1.17. 10.3.

m 10.2,3. 11.7. Mat. 5.20.

n Gal. 5.4.

o Mat. 12.28.

p Luka 2.34. 1 Kor. 1.23.

q 14.13.

r Isa. 28.16. 8.14. 1 Pet. 2.6-8. Hlab. 118.22.

s 14.13.

t Mat. 11.6. Roma 14.13.

u 10.11. Hlab. 2.12. 25.2. Seb. 10.43.

v Isa. 28.16. 8.14. 1 Pet. 2.6-8. Hlab. 118.22.