NdebeleTeam » Romans » 8

Impilo engoMoya

8Ngakho khathesi kakukho ukulahlwa kubo abakuKristu Jesu, abangahambi ngokwenyama, kodwa ngokoMoyaa. 2 Ngoba umthetho woMoya wempilo kuKristu Jesub ungikhululec emthethweni wesono lowokufad. 3 Ngoba lokho umthetho owawungekwenzee, ngoba ubuthakathaka ngenyamaf, uNkulunkulu ethuma eyakhe iNdodana ekufananeni kwenyama elesonog, njalo ithunyelwe isono, walahla isono enyameni; 4 ukuze ukulunga komthetho kugcwaliswe kithih, esingahambi ngokwenyama kodwa ngokukaMoyai. 5 Ngoba bona abangokwenyamaj banakanak izinto zenyamal; kodwa abangokoMoya izinto zikaMoyam. 6 Ngoba ukuzindla kwenyama kuyikufan; kodwa ukuzindla kukaMoya kuyimpilo lokuthula; 7 ngoba ukuzindla kwenyama kuyibutha kuNkulunkulu; ngoba kakuzehliseli ngaphansi komthetho kaNkulunkuluo, ngoba kungekwenze; 8 lalabo abasenyameni kabalakumthokozisa uNkulunkulup. 9 Lina-ke alisenyameni, kodwa likuMoya, uba phelaq uMoya kaNkulunkulu ehlala kinir. Uba-ke umuntu engelaye uMoya kaKristu, lowo kayisuye owakhes. 10 Uba-ke uKristu ekini, umzimba ufile ngenxa yesono, kodwa umoya uyimpilo ngenxa yokulungat. 11 Njalo uba uMoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kiniu, yena owavusa uKristu kwabafileyov uzaphilisa lemizimba yenu efayow, ngoMoya wakhe ohlala kinix.

12 Ngakho, bazalwane, silomlandu, kungeyisikho enyameni, ukuthi siphile ngokwenyamay; 13 ngoba uba liphila ngokwenyama, lizakufaz; kodwa uba libulala imisebenzi yomzimba ngoMoya, lizaphilaa. 14 Ngoba bonke abakhokhelwa nguMoya kaNkulunkulu, bona bangabantwana bakaNkulunkulub. 15 Ngoba kalemukelangac umoya wobugqili ukuze libuye lesabed, kodwa lemukele umoya wokuma kwabantwanae, esimemeza ngawo sisithi: Abha*, Babaf! 16 UMoya uqobo ufakazelana kanye lomoya wethug, ukuthi singabantwana bakaNkulunkuluh; 17 njalo uba singabantwana, siyizindlalifai futhi; izindlalifa zikaNkulunkuluj, lezindlalifa kanye loKristu; uba phela sihlupheka kanye laye, ukuze lathi sidunyiswe kanye layek.

Ukungena enkazimulweni emva kwezinhlupheko

18 Ngoba ngithil inhlupheko zalesisikhathi kazilakulinganiswam lenkazimulo ezakwembulwa kithin. 19 Ngoba ukulangatha kokudaliweyoo kulindelep ukwembulwa kwabantwana bakaNkulunkuluq. 20 Ngoba okudaliweyo kwehliselwar ngaphansi kobuzes, kungeyisikho ngokuthanda, kodwa ngenxa yalowo owakwehliselayo; ethembenit 21 lokuthi lalokho okudaliweyo kuzakhululwa ebugqiliniu bokubhubha kuze kube senkululekweni yenkazimulo yabantwana bakaNkulunkuluv. 22 Ngoba siyazi ukuthi konke okudaliweyow1 kuyabubula kanyekanye kuyahelelwa kuze kube khathesix. 23 Kakusikho lokhu kuphela, kodwa lathi uqobo lwethuy esilengqabutho yesithelo sikaMoyaza, lathi uqobo siyabubula ngaphakathi kwethub, silindelec ukuma kwabantwanad, uhlengo lomzimba wethue. 24 Ngoba sisindiswa ngethemba; kodwa ithemba elibonwayo kayisilo ithemba; ngoba lokho umuntu akubonayo, ukuthembelani futhif? 25 Kodwa uba sithemba lokho esingakuboniyo, sikulindela ngokubekezelag. 26 Ngokunjalo loMoya uyasiza ubuthakathaka bethu; ngoba kasikwazi esikukhulekelayo njengokufaneleyoh, kodwa uMoya uqobo usincengela ngokububula okungelakuphumiselai; 27 yena-ke ohlola izinhliziyoj uyakwazi lokho okuyingqondo kaMoyak, ngoba2 uncengela abangcwelel ngokwentando kaNkulunkulum. 28 Njalo siyazi ukuthi izinto zonke zisebenzelanan okuhle kulabo abamthandayo uNkulunkuluo, ababiziweyop ngokwecebo lakheq. 29 Ngoba labo abazi ngaphambilir, wabamisa labo ngaphambilis ukuthi bafananet lesimo seNdodana yakheu, ukuze yona ibe lizibulov phakathi kwezelamani ezinengiw; 30 lalabo abamisayo ngaphambilix, bona labo wababizay; lalabo ababizayo, bona labo wabalungisisaz; lalabo abalungisisayo, bona labo wabapha inkazimuloa.

Ukuqiniswa kothando lukaNkulunkulu

31 Pho-ke sizakuthini kulezizinto? Uba uNkulunkulu engowethu, ngubani omelana lathib? 32 Yena ongazange ayigodle eyakhe iNdodanac, kodwa wayinikelela thina sonked, uzayekela njani ukusinika ngesihle konke kanye layoe? 33 Ngubani ozababeka icalaf abakhethiweyo bakaNkulunkulug? NguNkulunkulu olungisisayoh; 34 ngubani olahlayoij? NguKristu owafayokl, njalo ikakhulu owavuswayo, ongakwesokunene sikaNkulunkulum, losikhulekelayon. 35 Ngubani ozasehlukanisa lothando lukaKristu? Ukuhluphekao, kumbe usizip, kumbe ukuzingelwaq, kumbe indlalar, kumbe ubuzes, kumbe ingozi, kumbe inkemba yini? 36 Njengokulotshiweyo ukuthi: Ngenxa yakhot siyabulawa usuku lonke; kuthiwa sinjengezimvu zokuhlatshwau. 37 Kanti kulezizinto zonke sedlula abanqobiv ngaye owasithandayow. 38 Ngoba ngileqiniso ukuthi kayisikho ukufa lempilo lezingilosix lababusiy lamandlaza lezinto ezikhonabc lezinto ezizayod 39 lobudee lokutshonaf laloba yisiphi isidalwa okuzakuba lamandla okusehlukanisa lothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu iNkosi yethug.

a 8.4. Gal. 5.16,25.

b 1 Kor. 15.45. 2 Kor. 3.6.

c Joha. 8.32. Gal. 5.1.

d 7.24,25. 7.4.

e Seb. 13.39. Heb. 7.19. 10.1,2,10,14. Roma 3.20.

f Gal. 4.9. Heb. 7.18.

g 2 Kor. 5.21.

h 1.32.

i 8.4. Gal. 5.16,25.

j 1 Kor. 2.14. Joha. 3.6.

k Mat. 16.23. Roma 8.6,7.

l Gal. 5.19-21.

m Gal. 5.22,23,25.

n 6.21. 8.13.

o Jak. 4.4. Mat. 6.24.

p 1 Kor. 2.14.

q Hlab. 51.11. 2 Tim. 1.14. 1 Kor. 3.16.

r 1 Kor. 2.11,12. Mat. 10.20. Joha. 3.34. Gal. 4.6. Fil. 1.19. 1 Pet. 1.11. Joha. 14.26.

s 1 Kor. 2.11,12. Mat. 10.20. Joha. 3.34. Gal. 4.6. Fil. 1.19. 1 Pet. 1.11. Joha. 14.26.

t 1 Kor. 15.45.

u Seb. 2.24.

v 6.4.

w Joha. 5.21.

x 2 Kor. 3.6.

y 6.7,14,18.

z 8.6. Gal. 6.8.

a Kol. 3.5. Efe. 4.22. Mat. 5.29.

b Gal. 5.18.

c 1 Kor. 2.12. Roma 8.26. Heb. 2.15.

d 2 Tim. 1.7. 1 Joha. 4.18.

e 8.23. Gal. 4.5. Efe. 1.5. Gal. 3.26. Joha. 1.12. Roma 9.4.

f Mark. 14.36. Gal. 4.6. Isa. 56.5. Jer. 31.9.

g 2 Kor. 1.22. Roma 8.23.

h Dute. 14.1.

i Gal. 4.7. Mat. 25.34.

j Gal. 4.7. Mat. 25.34.

k Seb. 14.22. 2 Kor. 1.7. Fil. 1.29.

l 4.4.

m 2 Kor. 4.17. 1 Pet. 1.6.

n 1 Pet. 1.7. 4.13.

o Fil. 1.20.

p 1 Kor. 1.7.

q 1 Pet. 1.7,13. 4.13. 2 Pet. 3.13. Seb. 3.21.

r Gen. 3.18,19. Roma 8.22.

s Tshu. 1.2.

t Gen. 3.17.

u 1 Pet. 1.18.

v 1 Kor. 15.42,50.

w Mark. 16.15. Kol. 1.23.

1 konke okudaliweyo: kumbe, sonke isidalwa.

x Jer. 12.4,11.

y 5.3.

z Jak. 1.18.

a 2 Kor. 1.22. Roma 8.23.

b 2 Kor. 5.2,4.

c 8.25. Gal. 5.5.

d 8.15. Luka 20.36.

e Luka 21.28. Roma 7.24.

f 2 Kor. 4.18. 5.7. Heb. 11.1.

g 8.25. Gal. 5.5.

h Mat. 20.22. Jak. 4.3.

i Zek. 12.10. Efe. 6.18. Joha. 14.16.

j 1 Sam. 16.7. 1 Lan. 28.9. Seb. 1.24. 1 Thes. 2.4.

k 8.6.

2 ngoba: kumbe, ukuthi.

l 8.34.

m 1 Joha. 5.14. 2 Kor. 7.9.

n 8.32. 1 Kor. 3.21. 2 Kor. 4.15.

o Ezra 8.22.

p Juda 1. Roma 8.30. 1.6.

q 9.11. Efe. 1.11. 3.11. 2 Tim. 1.9. Seb. 27.13.

r 11.2. 2 Tim. 2.19. 1 Pet. 1.2.

s 8.30. Efe. 1.5,11. Roma 9.23.

t Fil. 3.21. 2 Kor. 3.18. 1 Joha. 3.2.

u 1 Kor. 15.49. 2 Kor. 3.18. Kol. 3.10. Gen. 1.26.

v Kol. 1.15,18. Heb. 1.6. Isam. 1.5.

w Mat. 28.10.

x 8.30. Efe. 1.5,11. Roma 9.23.

y 9.24. 1 Kor. 1.9. 7.15. Gal. 1.6,15. 5.8. Efe. 4.4. Heb. 9.15. 1 Pet. 2.9,21. Roma 8.28.

z 1 Kor. 6.11.

a Joha. 17.22. Roma 8.34. Efe. 2.6.

b Nani 14.9. Jobe 34.29. Hlab. 118.6. 2 Kho. 6.16.

c Gen. 22.12,16. Joha. 3.16.

d 4.25.

e 8.28.

f Seb. 19.38.

g Luka 18.7. Roma 16.13.

h Isa. 50.8,9. Isam. 12.10,11.

i 8.1. Hlab. 37.33.

j Isa. 50.8,9. Isam. 12.10,11.

k 14.9.

l 4.25.

m Mark. 16.19. Hlab. 110.1.

n 8.27. Heb. 7.25. 1 Tim. 2.5. Heb. 9.24. 1 Joha. 2.1.

o Esta 11.8. Roma 2.9.

p Esta 11.8. Roma 2.9.

q Esta 11.8. Roma 2.9.

r 2 Kor. 12.10.

s 1 Kor. 4.11.

t Hlab. 44.22.

u 1 Kor. 4.9. 15.31. 2 Kor. 1.9. 4.10,11. 6.9. 11.23. Seb. 20.24.

v 1 Kor. 15.57. 2 Kor. 2.14. Joha. 16.33.

w Gal. 2.20. Efe. 5.2.

x Mat. 18.10. Gal. 1.8.

y 1 Kor. 15.24. Efe. 1.21. 3.10. 6.12. Kol. 1.16. 2.10,15. Luka 12.11. Tit. 3.1.

z 1 Pet. 3.22.

a 1 Kor. 15.24. Efe. 1.21. 3.10. 6.12. Kol. 1.16. 2.10,15. Luka 12.11. Tit. 3.1.

b 1 Kor. 7.26. Gal. 1.4. Heb. 9.9.

c 1 Kor. 3.22.

d 1 Kor. 3.22.

e Efe. 3.18. Isa. 7.11.

f Efe. 3.18. Isa. 7.11.

g 5.8.