NdebeleTeam » Romans » 7

Ukukhululeka emlayweni

7Kalazi yini, bazalwane (ngoba ngikhuluma lalabo abawaziyo umlayo), ukuthi umlayo ubusa umuntu selokhu esaphila? 2 Ngoba umfazia owendileyo ubotshelwe ngomlayo endodeni ephilayo; kodwa uba indoda isifile, ukhululiwe emlayweni wendoda. 3 Ngakho uba indoda isaphila, uzathiwa yisifebe uba esiba ngowenye indoda; kodwa uba indoda isifile, ukhululekile emlayweni, ukuze angabi yisifebe uba esiba ngowenye indodab. 4 Ngakho, bazalwane bami, selenziwe lafa lani emlaywenic ngomzimba kaKristud, ukuze libe ngabomunye, ngabalowo owavuswa kwabafileyo, ukuze sithelele uNkulunkulu izitheloe. 5 Ngoba sathi sisenyameni, inkanuko zezono ezingomlayo zasebenza ezithweni zethuf ukuthelelag ukufa izitheloh. 6 Kodwa khathesi-ke sesikhululiwe emthethweni, sifile mayelana lalokho esasibanjwe yikho, ukuze sikhonze ngobutsha bomoya, njalo kungeyisikho ngobudala bokulotshiweyoi.

Umthetho lesono

7 Pho-ke sizakuthini? Umthetho uyisono yini? Phindej! Kodwa bengingasazi isono, ngaphandle ngomthethok; ngoba bengingawazi umhawu futhi, uba umthetho ubungatshongo ukuthi: Ungabi lomhawul. 8 Kodwa isono, sizuzem ithuba ngomthetho, sasebenza kimi umhawu wonken; ngoba ngaphandle komlayo isono sifileop. 9 Mina-ke ngake ngaphila ngaphandle komlayoq; kodwa kwathi sekufike umthetho, isono savukar, njalo ngafa mina; 10 njalo umthetho ongowempilo, wona waficwa yimi ungowokufas; 11 ngoba isono, sizuze ithuba ngomthethot, sangikhohlisa, sangibulala ngawou. 12 Ngakho umthetho ungcwele, lomlayo ungcwelev njalo ulungilew, futhi muhlex. 13 Ngakho okulungileyo kwaba yikufa kimi yini? Phinde! Kodwa isono, ukuze sibonakaliswe ukuthi siyisono, sisebenza ukufa kimi ngokulungileyo; ukuze isono ngomthetho sibe yikonakala okukhulu kakhulu.

14 Ngoba siyazi ukuthi umthetho ungowomoyay; kanti mina ngingowenyamaz, ngithengisiwe ngaphansi kwesonoa. 15 Ngoba lokhu engikwenzayo, angivumelani1 lakho; ngoba kakusikho engikuthandayo, lokho engikwenzayo; kodwa lokho engikuzondayo, yikho engikwenzayob. 16 Uba ngisenza lokho engingakuthandiyo, ngiyawuvumela umthetho ukuthi ulungilec. 17 Kodwa khathesi-ke kakuseyimi engikwenzayo, kodwa yisono esihlala kimid. 18 Ngoba ngiyazi ukuthi kimi, lokhu kuyikuthi enyameni yami, kakuhlali okuhlee; ngoba kukhona ukuthanda kimi, kodwa ukwenza okuhle kangikutholif. 19 Ngoba okuhle engikuthandayo, kangikwenzi; kodwa okubi engingakuthandiyo, yikho engikwenzayog. 20 Kodwa uba ngisenza lokho mina engingakuthandiyo, kakuseyimi engikwenzayo, kodwa yisono esihlala kimi. 21 Ngakho ngithola umthetho wokuthi lapho ngithanda ukwenza okuhle, okubi kukhona kimih. 22 Ngoba ngiyathokoza emthethweni kaNkulunkului ngomuntu ophakathij; 23 kodwa ngibona ezithweni zamik omunye umthethol olwa lomthetho wengqondo yami, longithumbela emthethweni wesono osezithweni zamim. 24 Mina muntu olusizi! Ngubani ozangikhulula kulumzimba walokhukufan? 25 Ngiyabonga uNkulunkulu ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Ngalokho-ke mina ngokwami ngikhonza umthetho kaNkulunkulu ngengqondo, kodwa ngenyama umthetho wesonoo.

a 1 Kor. 7.39.

b Mat. 5.32.

c 8.2. Gal. 5.18. Efe. 2.15. Kol. 2.14. Roma 6.2.

d Efe. 2.16. Kol. 1.22.

e Gal. 5.22. Efe. 5.9.

f 6.13.

g 1.20.

h 6.21.

i 2 Kor. 3.6. Roma 2.27,29.

j 7.13. Luka 20.16.

k 3.20. 4.15.

l Eks. 20.17. Dute. 5.21. Roma 13.9.

m 3.20. 4.15.

n 7.11. 2 Kor. 5.12. 11.12. Gal. 5.13. 1 Tim. 5.14.

o 3.28.

p 1 Kor. 15.56.

q 3.28.

r Luka 15.24,32. Roma 14.9. Isam. 20.5.

s 10.5. 2 Kor. 3.7,9.

t 7.11. 2 Kor. 5.12. 11.12. Gal. 5.13. 1 Tim. 5.14.

u Gen. 3.13.

v Hlab. 19.8.

w Hlab. 119.137.

x 7.16.

y 1 Kor. 3.1.

z 1 Kor. 3.1.

a 1 Kho. 21.20. Isa. 50.1. 52.3.

1 angivumelani: Gr. angikwazi.

b Gal. 5.17. Roma 7.18,19.

c 1 Tim. 1.8. Roma 7.12.

d 7.20.

e Gen. 6.5.

f Gal. 5.17. Roma 7.18,19.

g Gal. 5.17. Roma 7.18,19.

h 7.20.

i Hlab. 119.35.

j 2 Kor. 4.16. Efe. 3.16. 1 Pet. 3.4.

k 6.13.

l Gal. 1.6.

m Gal. 5.17.

n 6.6. 8.23.

o 1 Kor. 15.57.