NdebeleTeam » Romans » 6

Impilo entsha engoKristu

6Ngakho sizakuthini? Sizahlala yini esonwenia, ukuze kwande umusab? 2 Phindec! Thina esafa mayelana lesono, sizaphila njani kuso futhid? 3 Kalazi yini ukuthi thina sonke esabhabhathizelwae kuKristu Jesuf, sabhabhathizelwa ekufeni kwakheg? 4 Ngakho sangcwatshwa kanye laye ngobhabhathizo ekufenih; ukuze, njengoba uKristu wavuswa kwabafileyoi ngobukhosi bukaYisej, ngokunjalo lathi sihambe ebutsheni bempilok. 5 Ngoba ubal sihlanyelwe kanye laye ekufananeni kokufa kwakhe, sizakuba njalo lekufananeni kokuvuka kwakhem; 6 sisazi lokhu, ukuthi umuntu wethu omdalan ubethelwe layeo, ukuze umzimba wesono ubhujiswe, ukuze singabe sisakhonza isonop; 7 ngoba ofileyoq ukhululiwe1 esonwenir. 8 Njalo uba sifile kanye loKristu, siyakholwa ukuthi sizaphila futhi kanye layes; 9 sisazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo kasafi futhi; ukufa kungeke kusabusa phezu kwakhet. 10 Ngoba lokhu wafa, wafela isonou kanyev; kodwa lokhu ephila, uphilela uNkulunkuluw. 11 Ngokunjalo lani zinakaneni sibili lifile esonwenix, kodwa liphilele uNkulunkulu ngoKristu Jesu iNkosi yethuy.

12 Ngakho kakumelanga isono sibuse emzimbeni wenu ofayo, lize lisilalele ezinkanukweni zawoz; 13 njalo linganikeli izitho zenu zibe yizikhali zokungalungi esonwenia; kodwa zinikeleni lina kuNkulunkulu njengabaphilayo kwabafileyo, lezitho zenu kuNkulunkulu zibe yizikhali zokulungab; 14 ngoba isono kasiyikubusa phezu kwenuc; ngoba kalikho ngaphansi komlayo, kodwa ngaphansi komusad.

Umfanekiso wobugqili

15 Pho-ke? Sizakona yinie, ngoba singekho ngaphansi komlayo, kodwa ngaphansi komusaf? Phindeg! 16 Kalazi yini ukuthi lowo elizinikela kuye ukuze libe yizigqili zokumlalela, liyizigqili zakhe elimlalelayo, loba ezesono kube yikufa, loba ezokulalela kube yikulungah? 17 Kodwa kabongwe uNkulunkulu, ukuthi lina lake laba yizigqili zesonoi, kodwa selilalela enhliziyweni isimo semfundiso elanikelwa kusoj; 18 njalo likhululiwe esonwenik, lenziwe izigqili zokulungal. 19 Ngikhuluma ngokwabantum ngenxan yobuthakathaka benyama yenuo; ngoba njengalokho lanikela izitho zenu njengezigqili zamanyalap lokubi kube ngokubiq, ngokunjalo zinikeleni izitho zenu khathesi njengezigqili zokulunga, kube yibungcweler. 20 Ngoba lapho liyizigqili zesono, lalikhululekile ekulungenis. 21 Ngakho sithelobani elilaso ezintweni ngalesosikhathi eselilenhloni ngazot? Ngoba ukucina kwalezizinto yikufau. 22 Kodwa khathesi-ke selikhululiwe esonweniv, njalo selenziwe izigqili kuNkulunkulu, lilesithelo senu kube yibungcwele, lokucina kuyimpilo elaphakade. 23 Ngoba inkokhelo yesonow iyikufax, kodwa isipho somusa sikaNkulunkulu siyimpilo elaphakade ngoKristu Jesu iNkosi yethuy.

a 3.8. 6.15.

b 5.21.

c 6.15. Luka 20.16.

d 6.11. 7.4,6. Gal. 2.19. Kol. 2.20. 3.3. 1 Pet. 2.24.

e Gal. 3.27.

f Mat. 28.19.

g 1 Kor. 15.29.

h Kol. 2.12.

i 8.11. Efe. 2.5. Seb. 2.24.

j Joha. 11.40. 2 Kor. 13.4.

k 2 Kor. 5.17. Gal. 6.15. Efe. 4.23,24. Kol. 3.10.

l Fil. 3.10,11.

m Joha. 15.5.

n Efe. 4.22. Kol. 3.9.

o Gal. 2.20. 5.24. 6.14.

p Kol. 2.11. Roma 7.24.

q 1 Pet. 4.1.

1 ukhululiwe: Gr. ulungisisiwe.

r 6.18.

s 2 Tim. 2.11. 2 Kor. 4.10.

t Isam. 1.18.

u Heb. 9.28.

v Heb. 10.10.

w Luka 20.38.

x 6.2.

y Gal. 2.19.

z Hlab. 19.13.

a 6.19. 7.5,23. Kol. 3.5. Jak. 4.1. Zaga 6.13.

b 12.1. 1 Pet. 4.2.

c Hlab. 19.13.

d Joha. 1.17.

e 6.1. 1 Kor. 9.21.

f 6.2.

g 6.2.

h Joha. 8.34. Roma 6.20. Mat. 6.24.

i Mat. 11.25. Luka 10.21.

j 2 Tim. 1.13. Roma 2.20.

k Joha. 8.32. Roma 6.22.

l 1 Kor. 7.22. 1 Pet. 2.16.

m 3.5.

n Gal. 4.13. 1 Kor. 3.2.

o Gal. 4.13. 1 Kor. 3.2.

p 6.19. 7.5,23. Kol. 3.5. Jak. 4.1. Zaga 6.13.

q 1.17.

r 12.1. 1 Pet. 4.2.

s Joha. 8.34. Roma 6.20. Mat. 6.24.

t 7.5.

u Zaga 14.12. Roma 1.32. 8.6,13.

v Joha. 8.32. Roma 6.22.

w Luka 3.14. Roma 6.13.

x 5.12.

y 2.7. 1 Pet. 1.3,4.