NdebeleTeam » Romans » 5

Izithelo zokulunga

5Ngakho sesilungisisiwe ngokholoa, silokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristub, 2 okungaye njalo silokungena ngokholo kulumusac esimi kuwod, sizincoma ethembeni lobukhosi bukaNkulunkulue. 3 Kakusikho lokhu-ke kuphelaf, kodwag sizincoma langezinhluphekoh, sisazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukubekezelai, 4 lokubekezela ukuqinaj, lokuqina ithembak; 5 lethemba kalidanisil, ngoba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe enhliziyweni zethu ngoMoya oNgcwele esimuphiweyom. 6 Ngoba sisebuthakathaka, ngesikhathi esifaneleyo1 uKristu wafela abeyisa uNkulunkulun. 7 Ngoba kunzima ukuthi umuntu afele olungileyo; kodwa mhlawumbe kungaba khona ngitsho olesibindi sokufela olungileyo. 8 Kodwa uNkulunkulu uqinisao uthando lwakhe uqobo kithip, ukuthi uKristu wasifelaq siseyizonir. 9 Ngakho kakhulu-ke, lokhu sesilungisisiwe khathesi ngegazi lakhes, sizasindiswa ngaye elakenit. 10 Ngoba uba, lapho siseyizithau, sesibuyisene loNkulunkulu ngokufa kweNdodana yakhev, ikakhulu lokhu sesibuyisene sizasindiswa ngempilo yayow; 11 njalo kakusikho lokhu kuphelax, kodwa sizincoma futhi kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu, esesemukele ngaye ukubuyisanay.

Ukufa kweza ngoAdamu; impilo yeza ngoJesu

12 Ngakho, njengalokhu ngamuntu munye isono sangena emhlabeniz, langesono ukufaa, ngokunjalo ukufa kwedlulela kubo bonke abantub, ngoba bonke bonile2; 13 ngoba kuze kufike umlayo isono sasikhona emhlabenic; kodwa isono kasibalelwa, ungekho umlayod, 14 kanti ukufa kwabusa kusukela kuAdamu kusiya kuMozisi, laphezu kwalabo ababengonanga okufanana lokweqa kukaAdamue, ongumfanekiso wakhe obezakuzaf. 15 Kodwa kungenjengesiphambeko, sinjalo lesipho somusa. Ngoba uba ngesiphambeko soyedwa abanengi bafag, ikakhulu kwanda kwabanengihi umusa kaNkulunkulu, lesipho ngomusa womuntu munye, uJesu Kristuj. 16 Futhi isipho kasinjengoyedwa owonayo; ngoba isigwebo sasingesisodwa ngasekulahlweni, kodwa isipho somusa ngeseziphambeko ezinengi ngasekulungisiswenik. 17 Ngoba uba ngesiphambeko somuntu oyedwa ukufa kwabusa ngalowo oyedwa, ikakhulu bona abemukela ubunengi bomusa lobesipho sokulunga bazabusa empilweni ngalowo oyedwa, uJesu Kristu. 18 Ngakho njengoba ngesiphambeko soyedwa isigwebo saba kubo bonke abantu ukuya ekulahlwenil, ngokunjalom langokulunga koyedwa3 umusa weza kubon bonke abantuop ukuya ekulungisisweni kwempiloq. 19 Ngoba njengoba ngokungalaleli komuntu munye abanengi benziwa izonir, ngokunjalo langokulalela koyedwa abanengi bazakwenziwa abalungileyost. 20 Phezu kwalokho umlayou wangena, ukuze isiphambeko sandev; kodwa lapho okwanda isono khona, umusa wanda kakhulukaziw; 21 ukuze njengoba isono sabusa ekufeni, ngokunjalo lomusa ubuse ngokulungax kuze kube sempilweni elaphakade, ngoJesu Kristu iNkosi yethuy.

a 3.28,30.

b Isa. 32.17. Luka 2.14.

c Efe. 2.18.

d 1 Kor. 15.1.

e 5.3,11. Heb. 3.6.

f 5.11. 8.23. 9.10.

g Mat. 5.12. 1 Pet. 3.14.

h 5.3,11. Heb. 3.6.

i Jak. 1.3. Luka 21.19.

j 2 Kor. 8.2. Fil. 2.22. Jak. 1.3,12. 1 Pet. 1.7.

k 2 Kor. 8.2. Fil. 2.22. Jak. 1.3,12. 1 Pet. 1.7.

l Fil. 1.20. Hlab. 119.116.

m Seb. 2.17,18,33. Gal. 4.6.

1 ngesikhathi esifaneleyo: kumbe, njengokwesikhathi.

n 4.25.

o 3.5.

p Joha. 3.16. Joha. 15.13. Roma 8.39.

q 4.25.

r 3.25.

s 3.25.

t 1 Thes. 1.10. Roma 1.18.

u Kol. 1.21.

v 2 Kor. 5.18-20. Efe. 2.16. Kol. 1.20. Roma 5.11.

w Joha. 1.4. 2 Kor. 4.10,11.

x 5.11. 8.23. 9.10.

y 5.3,11. Heb. 3.6.

z Gen. 3.6. Hlab. 51.5.

a Gen. 2.17. 3.19. Roma 6.23. 1 Kor. 15.21,22. Jak. 1.15.

b 5.19. 5.12,18.

2 ngoba bonke bonile: kumbe, bonke bonile bekuye.

c 2 Kor. 5.4. Fil. 3.12. 4.10.

d 4.15.

e Hos. 6.7.

f 1 Kor. 15.45.

g 5.19,12,18.

h Isa. 53.11.

i 5.19,12,18.

j Seb. 13.43.

k 5.18.

l 5.15,19.

m 5.15,19.

3 ngokulunga koyedwa: kumbe, ngokulunga okukodwa.

n 5.18.

o Heb. 2.9.

p 5.19,12,18.

q 4.25.

r 5.19,12,18.

s 5.19,12,18.

t Isa. 53.11.

u 4.15.

v Gal. 2.4.

w 6.1. 1 Tim. 1.14.

x Joha. 1.17.

y 2.7.