NdebeleTeam » Romans » 4

UAbrahama walungisiswa ngokholo

4Pho-ke sizakuthi uAbrahama ubaba wethu wazuzani ngokwenyamaa? 2 Ngoba uba uAbrahama walungisiswa ngemisebenzib, ulokuzincomac, kodwa kungekho phambi kukaNkulunkulud. 3 Ngoba umbhalo uthini? Uthi: Kodwa uAbrahama wakholwa kuNkulunkulu, kwasekubalelwa kuye ukuthi yikulungae. 4 Kodwa kulowo osebenzayo kabalelwa iholof ngokomusa, kodwa ngokomlandug. 5 Kodwa kulowo ongasebenziyo, kodwa ekholwa kuye olungisisa oweyisa uNkulunkulu, ukholo lwakheh lubalelwa ukuthi yikulungai. 6 Njengoba laye uDavida ekhuluma ngokubusiswa komuntu, uNkulunkulu ambalela ukulungaj ngaphandle kwemisebenzik esithi: 7 Babusisiwe abaziphambeko zabo zithethelelwe labazono zabo zisitshekelwe. 8 Ubusisiwe umuntu iNkosi engasoze yambalela isonol.

9 Ngakho lokhukubusiswa kuphezu kokusokam yinin, kumbe laphezu kokungasokio? Ngoba sithi: Ukholo lwabalelwa kuAbrahama ukuthi luyikulunga. 10 Pho lwabalelwa njani? Lapho esekusokeni yini, kumbe ekungasokini? Kungekho ekusokeni, kodwa ekungasokinip. 11 Wasesemukela isibonakaliso sokusokaq, uphawu lokulunga kokholo ayelakho ekungasokinir; ukuze abe nguyise wabo bonke abakholwayo lanxa bengasokanga, ukuze ukulunga kubalelwe lakibo; 12 loyise wokusoka kulabo abangayisibo bokusoka kuphela, kodwa futhi abahamba ezinyathelweni zokholo lukababa wethu uAbrahama ayelalo engakasokwas.

13 Ngoba kasingomlayo isithembiso kuAbrahama kumbe kunzalo yakhe, ukuthi uzakuba yindlalifa yomhlaba, kodwa ngokulunga kokholot. 14 Ngoba uba labo abomlayo beyizindlalifau, ukholo lwenziwe izev, lesithembiso senziwa izew; 15 ngoba umlayo ubanga ulakax; ngoba lapho okungekho khona umlayoy, kakukho lokweqaz. 16 Ngakho kungokholo, ukuze kube ngokomusaa; ukuze isithembiso siqinisekeb kuyo yonke inzalo; kungeyisiyo engeyomlayo kuphela kodwa lakuyo engeyokholo lukaAbrahamac, ongubaba wethu sonked, 17 (njengokulotshiweyo ukuthi: Ngikumisile ukuthi ube nguyise wezizwe ezinengie) phambi kwakhe akholwa kuye, uNkulunkulu, ophilisa abafileyof, lobiza izinto ezingekho ngokungathi zikhonag. 18 Owathi emelane lethemba wakholwa ngethemba, ukuze abe nguyise wezizwe ezinengi, njengalokho okwatshiwoyo ukuthi: Izakuba njalo inzalo yakhoh. 19 Njalo kabanga buthakathaka ekholweni, kanakananga umzimba wakhe uqobo owawusufilei, ngoba wayesengaba leminyaka elikhuluj, lokufa kwesizalo sikaSarak; 20 njalo kathandabuzanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa, kodwa waqiniswa ekholweni, enika uNkulunkulu udumol, 21 njalo eqinisekile ngokupheleleyo ukuthi lokho ayekuthembisilem, ulamandla ngitsho okukwenza. 22 Ngalokho-ke kwabalelwa kuye ukuthi yikulungan. 23 Kakubhalwanga-ke ngenxa yakhe yedwa, ukuthi kwabalelwa kuye; 24 kodwa langenxa yethu, esizabalelwa khonao, thina esikholwa kuye owavusa uJesu iNkosi yethu kwabafileyop, 25 owanikelwa ngenxa yeziphambeko zethuq, wavuswar ngenxa yokulungisiswa kwethus.

a 4.16. Isa. 51.2. Mat. 3.9.

b 3.28.

c 3.27. 2.17.

d 1 Kor. 1.31.

e Gen. 15.6. Gal. 3.6. Roma 4.9. Jak. 2.23.

f 11.6.

g 4.4-6. 3.28. 6.11. 8.18.

h 3.22.

i 4.4-6. 3.28. 6.11. 8.18.

j 4.4-6. 3.28. 6.11. 8.18.

k 3.28.

l Hlab. 32.1,2.

m 3.30.

n 4.12.

o 3.30.

p Gen. 15.6. Gal. 3.6. Roma 4.9. Jak. 2.23.

q Gen. 17.11.

r Joha. 6.27.

s Luka 19.9.

t Gen. 17.4-6. Gal. 3.29. Seb. 13.32.

u Gal. 3.18.

v 1 Kor. 1.17.

w Gal. 3.18.

x 7.5,10. 2 Kor. 3.7,9. Gal. 3.10.

y 3.20. 5.13,20. 7.7,8,11,13. 1 Kor. 15.56. Joha. 9.41. 15.22. 1 Joha. 3.4.

z Gal. 3.19.

a 3.24.

b 3.22.

c Gal. 3.16.

d 4.1. 9.8.

e Gen. 17.5.

f Joha. 5.21.

g 1 Kor. 1.28.

h Gen. 15.5. Gen. 15.4-6.

i Heb. 11.12.

j Gen. 17.17.

k Gen. 18.11.

l Mat. 21.21.

m 14.5. Luka 1.1.

n Gen. 18.14.

o 15.4.

p Seb. 2.24.

q Isa. 53.5,6,10. Roma 3.25. 5.6,8. 8.32,34. 2 Kor. 5.21. Gal. 1.4. 2.20. Efe. 5.2. Heb. 9.14. 1 Pet. 2.24. 3.18. 1 Joha. 1.7. 2.2. Mat. 20.28.

r 1 Kor. 15.17. 1 Pet. 1.21.

s 5.18. Joha. 16.10.