NdebeleTeam » Romans » 3

AmaJuda alelungelo kulabanye ngoba anikiwe umlayo

3Pho-ke yibuphi ubungcono bomJuda, kumbe luyini usizo lokusoka? 2 Kukhulu ngendlela yonke; ngoba kuqala-ke ukuthia baphathiswe amazwi kaNkulunkulub. 3 Ngoba kuyini uba abanye bengakholwangac? Ukungakholwa kwabo kuzakwenza ize ukholo lukaNkulunkulu yinid? 4 Phindee! Kodwa uNkulunkulu kabe leqinisof, kodwa wonke umuntu abe ngumqambimangag, njengokulotshiweyo ukuthi: Ukuze uthiwe ulungile emazwini akho, unqobe ekwahlulelweni kwakhoh. 5 Kodwa uba ukungalungi kwethu kubonakalisa ukulunga kukaNkulunkulu, sizakuthini? Kambe uNkulunkulu kalunganga yini owehlisela ulakai? (Ngikhuluma njengomuntuj.) 6 Phindek! Uba kungenjalo uNkulunkulu uzawahlulela njani umhlabal? 7 Ngoba uba iqiniso likaNkulunkulu landisile kakhulum edumeni lwakhe ngamanga ami, ngisagwetshelwani mina futhi njengesonin? 8 Njalo kungenjengalokhu sigconwa, lanjengoba abanye bathi thina sithi: Kasenze izinto ezimbi ukuze kuvele okuhle? Abakulahlwa kwabo kuba ngokokulungao.

AmaJuda alesono njengabanye

9 Pho-ke? Singcono yinip? Hatshi bo! Ngoba sesiwacalile mandulo amaJudaq kanye lamaGrikir ukuthi wonke angaphansi kwesonos, 10 njengokulotshiweyo ukuthi: Kakho olungileyo, kakho loyedwa; 11 kakho oqedisisayo, kakho odinga uNkulunkulut; 12 bonke baphambukile, kabasizi lutho bonkana; kakho owenza okuhle, kakho ngitsho loyedwau; 13 umphimbo wabo ulingcwaba elivulekileyo; bakhohlisa ngenlimi zabov; ubuhlungu bephimpi bungaphansi kwendebe zabow; 14 omlomo wabo ugcwele ukuqalekisa lokubabax; 15 inyawo zabo ziphangisela ukuchitha igazi; 16 incithakalo losizi kusendleleni zabo, 17 njalo indlela yokuthula kabayazangayz; 18 ukwesaba uNkulunkulu kakukho phambi kwamehlo aboa. 19 Njalo siyazi ukuthi konke okutshoyo umlayo, ukukhuluma kubo abangaphansi komlayob, ukuze yonke imilomo ivinjwec, lokuthi umhlaba wonke ube lecala kuNkulunkulud; 20 ngobae emisebenzini yomlayo kakulanyama ezalungisiswa phambi kwakhef; ngoba ngomlayo kulokwazi isonog.

Umuntu ulungisiswa ngoJesu Kristu

21 Kodwa khathesi-ke sekubonakalisiwe ukulunga kukaNkulunkuluh ngaphandle komlayoi, okufakazelwa ngumlayojk labaprofethilm; 22 ngitsho ukulunga kukaNkulunkulu ngokholo lukaJesu Kristu kubo bonke laphezu kwabo bonke abakholwayon; ngoba kawukho umehlukoo; 23 ngoba bonke bonile basilele enkazimulweni kaNkulunkulup, 24 balungisiswa ngesihleq ngomusa wakher ngohlengo olukuKristu Jesus; 25 uNkulunkulut ammisayo ukuthi abe yinhlawulo yokuthulau, ngokholo egazini lakhev, ukuze kube yisibonakaliso sokulunga kwakhew, ngokuyekelwa kwezono ezenziwa ngaphambilix, ekubekezeleni kukaNkulunkuluy; 26 ukuze kube yisibonakaliso sokulunga kwakhe kulesisikhathi, ukuze abe ngolungileyo lokuthi uyamlungisisa ongowokholo lukaJesuz. 27 Ngakho kungaphi ukuzincoma? Kuvalelwe phandle. Ngomthetho bania? Wemisebenzi yinib? Hatshi bo, kodwa ngomthetho wokholo. 28 Ngakho siphetha ngokuthic umuntu ulungisiswe ngokholod, ngaphandle kwemisebenzi yomlayoe. 29 Kambe unguNkulunkulu wamaJuda kuphela? Njalo kayisuye lowabezizwe yini? Yebo lowabezizwe; 30 lokhu uNkulunkulu emunyef, ozalungisisa ukusoka ekholweni, lokungasoki ngokholog. 31 Ngakho siyawenza umlayo ube yize ngokholo yini? Phindeh! Kodwa siyawuqinisa umlayoi.

a Dute. 4.7,8. Hlab. 147.19,20. Roma 2.18. 9.4. Joha. 4.22.

b Heb. 5.12. 1 Pet. 4.11. Seb. 7.38.

c 10.16. Heb. 4.2.

d 2 Tim. 2.13. Nani 23.19. Roma 9.6. 11.29.

e 3.6,31. Luka 20.16. Jobe 40.8.

f Joha. 3.33. 8.26. Joha. 7.28.

g Hlab. 62.9. Hlab. 116.11. Roma 3.6.

h Hlab. 51.4.

i 5.8. 2 Kor. 7.11. Gal. 2.18.

j Gal. 3.15. Roma 6.19. 2 Kor. 11.17,21.

k 3.6,31. Luka 20.16. Jobe 40.8.

l Jobe 8.3. Roma 2.16.

m 3.4.

n 3.4.

o 6.1,15.

p 3.1.

q 2.1-29.

r 1.18-32.

s 3.19,23. 11.32. Gal. 3.22. Zaga 20.9.

t Hlab. 14.1-3. 53.1-3.

u Luka 17.10.

v Hlab. 5.9.

w Hlab. 140.3.

x Hlab. 10.7.

y Isa. 59.7,8.

z Zaga 1.16.

a Hlab. 36.1.

b Joha. 10.34.

c Hez. 16.63. Hlab. 63.11. Roma 1.20. 2.1.

d 3.9.

e 1.19.

f 3.28. Gal. 2.16. 3.11. Efe. 2.9. 2 Tim. 1.9. Tit. 3.5. Hlab. 143.2. 8.3.

g 7.7. 4.15.

h 1.17. Fil. 3.9.

i 3.28.

j Seb. 26.22.

k Joha. 5.46.

l 1.2.

m Seb. 26.22.

n 4.3, 5.

o 10.12. Kol. 3.11. Seb. 10.35.

p 3.9.

q Mat. 10.8.

r Seb. 15.11. Roma 4.16. Efe. 2.5,8. 2 Tim. 1.9. Tit. 2.11. 3.7. Joha. 1.17.

s Efe. 1.7. Kol. 1.14. Heb. 9.12. 1 Pet. 1.18,19.

t 4.25.

u Levi 16.15. 1 Joha. 2.2. 4.10.

v 5.9. Efe. 2.13. Kol. 1.20. Seb. 20.28.

w Hlab. 98.2.

x Heb. 9.15.

y 2.4.

z Hlab. 98.2.

a 4.2. 2.17.

b Efe. 2.9.

c 8.18. 4.4-6.

d Seb. 13.38,39. Roma 4.2. 5.1. 3.20.

e 3.21. 4.6. 7.8,9. Jak. 2.20,26. Joha. 15.5.

f Seb. 10.36. Roma 10.12. Seb. 10.35.

g Gal. 3.8.

h 3.4.

i Mat. 5.17.