NdebeleTeam » Romans » 1

Isibingelelo

1 UPawuli, inceku kaJesu Kristu, ebizelwe ukuba ngumphostolia, ehlukaniselwe ivangeli likaNkulunkulub, 2 (alithembisa ngaphambilic ngabaprofethi bakhe emibhalweni engcweled), 3 mayelana leNdodana yakhe, eyavelae enzalweni kaDavida ngokwenyamaf, 4 eyabonakaliswa1 ukuba yiNdodana kaNkulunkulu ngamandlag, ngokukaMoya wobungcweleh, ngokuvuka kwabafileyo, uJesu Kristu iNkosi yethu; 5 esemukela ngaye umusai lobuphostolij ukuthi kube yikulalela kokholok phakathi kwezizwe zonkel, ngenxa yebizo lakhem, 6 elikuzo lani, babiziweyo bakaJesu Kristun: 7 Kubo bonke abaseRoma, abathandiweyo bakaNkulunkulu, ababizelwe ukuba ngabangcweleo: Kakube kini umusa lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristup.

Isifiso sikaPawuli sokutshumayela ivangeli eRoma

8 Kuqala-ke ngibonga uNkulunkulu wami ngoJesu Kristu ngani lonkeq, ukuthi ukholo lwenu lumenyezelwa emhlabeni wonker. 9 Ngoba uNkulunkulu ungumfakazi wamis, engimkhonza emoyeni wami ngevangeli leNdodana yakhet, ukuthi kangiyekeli ukulikhumbula, 10 ngesikhathi sonke emikhulekweni yamiu ngicelav, ukuthi nxa kusenzeka ngentando kaNkulunkuluw, ngiphumelele ukuza kinix ekucineni. 11 Ngoba ngilangatha ukulibona, ukuze ngiliphey isipho esithile somoya, ukuze liqiniswez, 12 okuyikuthi, siduduzeke ndawonye phakathi kwenu ngokholo olukomunye lomunye, olwenu kanye lolwamia. 13 Kanti angithandi ukuthi kungaziwa kini, bazalwane, ukuthi ngazimisela kanengi ukuza kinib (ngasengibambeka kuze kube khathesic), ukuze ngizuzed esinye isitheloe laphakathi kwenu, lanjengaphakathi kwezinye izizwe. 14 Ngilomlandu kumaGrikif kanye lakwabezizweg, kwabahlakaniphileyo kanye lakwabangahlakaniphanga; 15 ngokunjalo njengokukimi ngilungele ukutshumayela ivangeli lakini abaseRoma.

16 Ngoba kangilanhloni ngevangeli likaKristuh; ngoba lingamandla kaNkulunkulu kube lusindiso kuye wonke okholwayoi, kumJudaj kuqalak lakumGrikil. 17 Ngoba ukulunga kukaNkulunkulum kwembulwa kilo kusukela kukholo kusiya kukholo; njengokulotshiweyo ukuthin: Kodwa olungileyo uzaphila ngokholoo.

Intukuthelo kaNkulunkulu ngezono zabezizwe

18 Ngoba ulaka lukaNkulunkulu luyabonakaliswa luvela ezulwini phezu kwakho konke ukungakhonzi uNkulunkulu lokungalungi kwabantu abavimbela iqiniso ngokungalungip; 19 ngobaq lokho okwaziwayo ngoNkulunkulu kusobala phakathi kwabo; ngoba uNkulunkulu ukubonakalisile kubor. 20 Ngoba okungabonwayo kwakhe, selokhu kwadatshulwa umhlabas, kuzwisiseka ngezinto ezenziweyo, kubonakaliswa obala, ngitsho amandla akhe aphakade kanye lobuNkulunkulu bakhet, kuze kuthi kabalakuzivikelau; 21 ngoba kuthe bemazi uNkulunkulu, kabamdumisanga njengoNkulunkulu kabambonga, kodwa babav yize kumicabango yabow, lenhliziyo yabo engaqondiyox yenziwa yaba mnyamay. 22 Bezitshaya abahlakaniphileyo baba yizithuthaz, 23 lenkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo bayiphendulelaa ekufananeni lomfanekiso womuntu obhubhayob, lowezinyoni, lowezidalwa ezilenyawo ezine, lowokuhuquzelayoc. 24 Ngalokho-ke uNkulunkulu wabanikela emanyaleni, enkanukweni zenhliziyo zabod, ukuthi badumaze imizimba yabo phakathi kwaboe; 25 abaphendulela iqiniso likaNkulunkuluf emangenig, basebedumisa bekhonza okudaliweyo kuloMdali, ongobongekayo kuze kube phakade. Amenih. 26 Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikelai enkanukweni ezilihlazoj; ngoba labesifazana babo baphendula ukwenza kwemvelo kwaba ngokuphambene lemvelok; 27 langokunjalo labesilisa bayekela ukwenza kwemvelo kowesifazana, batsha ngokukhanukana kwabo, abesilisa labesilisa benza okulihlazo, bemukeliswa phakathi kwabo umvuzo ofanele ukuduha kwabo. 28 Njalo njengalokhu bengavumanga ukuba lolwazi ngoNkulunkulul, uNkulunkulu wabanikela ukuthi babe lengqondo ebolileyom, eyokwenza izinto ezingafanelangan; 29 begcwaliswe konke ukungalungi, ukuphinga, ububiop, umhawuq, inzondorst; begcwele umonau, ukubulala, inkani, inkohliso, ulunyav; abahlebayow, 30 abanyeyayox, abazonda uNkulunkuluy, abangelamakhandaz, abazigqajayoab, abazikhukhumezayoc, abaqambi bezinto ezimbid, abangalaleli abazalie, 31 abangelangqondo, abephula izithembisof, abalolunyag, abangelakuxoliswa, abangelasihawuh; 32 abathi besazi umlayo wokulunga kaNkulunkului, ukuthi abenza izinto ezinjalo bafanele ukufaj, kungesikuthi bayazenza kuphela, kodwa futhi bevumelana labazenzayok.

a 1 Kor. 1.1. Seb. 22.21. Gal. 1.1,15. 1 Tim. 1.11. 2.7. 2 Tim. 1.11.

b Seb. 13.2. Gal. 1.15. Seb. 9.13.

c Tit. 1.2. Luka 1.70. Seb. 13.32.

d 3.21. 16.26. Gal. 3.8. 1 Pet. 1.10. Luka 24.27.

e Mat. 1.1.

f Joha. 1.14.

1 eyabonakaliswa: Gr. eyamiswa.

g Seb. 13.33. Mat. 14.33.

h Luka 4.18. Joha. 10.36. Seb. 10.38. Heb. 9.14.

i 12.3,6. 15.15. 1 Kor. 3.10. 15.10. Gal. 1.15. 2.9. Efe. 3.2,7,8.

j Seb. 1.25.

k Seb. 6.7. Roma 15.18.

l Seb. 9.15.

m Seb. 9.15.

n 1 Kor. 1.2,24. 1 Thes. 4.7. Roma 8.28,30.

o 1 Kor. 1.2,24. 1 Thes. 4.7. Roma 8.28,30.

p 1 Kor. 1.3. 2 Kor. 1.2. Gal. 1.3. Efe. 1.2. Fil. 1.2. Kol. 1.2. 1 Thes. 1.1. Filim. 1.3. 2 Thes. 1.2. 1 Tim. 1.2. 2 Tim. 1.2. Tit. 1.4. 1 Pet. 1.2. 2 Pet. 1.2. 2 Joha. 1.3. Juda 1.2.

q 1 Kor. 1.4. Efe. 1.15,16. Fil. 1.3. Kol. 1.3,4. 1 Thes. 1.2. 2 Thes. 1.3. Filim. 1.4.

r 16.19. 1 Thes. 1.8.

s Fil. 1.8. 1 Thes. 2.5. Roma 9.1. 2 Kor. 1.23. 12.19.

t Seb. 27.23.

u 1 Thes. 1.2. Filim. 1.4.

v 15.23,32. 1 Thes. 3.10.

w 15.32. Seb. 18.21.

x Gen. 24.27,48.

y 15.29.

z 1.13.

a 2 Kor. 4.13. Tit. 1.4. 2 Pet. 1.1.

b 15.23.

c 15.22. Seb. 16.7. 1 Thes. 2.18.

d 1.11.

e Fil. 4.17. Roma 15.28.

f 1 Kor. 9.16. 2 Kor. 5.14.

g Seb. 28.2.

h Hlab. 40.9,10. Mark. 8.38.

i 1 Kor. 1.18,24. 1 Kor. 15.2. Luka 2.30,31,32.

j Seb. 14.1. 18.4. 19.10. 20.21. Roma 2.9,10. 3.9. 10.12. 1 Kor. 1.24. 10.32. 12.13. Gal. 3.28. Kol. 3.11.

k 2.9. Seb. 3.26. Mat. 21.43.

l Mark. 7.26. Joha. 7.35.

m 3.21.

n 6.19.

o Hab. 2.4. Joha. 3.36. Fil. 3.9. Gal. 3.11. Heb. 10.38.

p Seb. 17.30. Efe. 5.6. Kol. 3.6. Roma 5.9.

q 1.21. 3.20. 8.7.

r Seb. 14.17. 17.24-27. Roma 2.14,15. Hlab. 94.10. Luka 12.48.

s Seb. 14.17. 17.24-27. Roma 2.14,15. Hlab. 94.10. Luka 12.48.

t Hlab. 19.1.

u 2.1. 3.19.

v 2 Kho. 17.15.

w Efe. 4.17,18.

x 1.31.

y Efe. 4.17,18.

z Tshu. 7.23. Jer. 10.14.

a Jer. 2.11.

b Dute. 4.15-19. Hlab. 106.20. Hez. 8.10. Seb. 17.29.

c Dute. 4.15-19. Hlab. 106.20. Hez. 8.10. Seb. 17.29.

d 1.26,28. Efe. 4.19. Hlab. 81.12.

e 1 Kor. 6.18. 1 Thes. 4.4. 1 Pet. 4.3.

f 1 Joha. 5.20.

g Isa. 28.15. 44.20. Jer. 10.14. 13.25. Amos 2.4. Hab. 2.18. 2 Thes. 2.11.

h 9.5.

i 1.26,28. Efe. 4.19. Hlab. 81.12.

j 1 Thes. 4.5. Efe. 5.12. Juda 10.

k Levi 18.22.

l 2.18.

m 1.26,28. Efe. 4.19. Hlab. 81.12.

n Efe. 5.4.

o 1 Kor. 5.8.

p Mark. 7.22.

q Mark. 7.22.

r Efe. 4.31. Kol. 3.8.

s Tit. 3.3.

t 1 Kor. 5.8.

u Tit. 3.3.

v Esta 16.6.

w 2 Kor. 12.20.

x 2 Kor. 12.20.

y Hlab. 81.15. Roma 3.18.

z 1 Tim. 1.13.

a 2 Tim. 3.2.

b Mark. 7.22.

c 2 Tim. 3.2.

d Zaga 24.8.

e 2 Tim. 3.2.

f 1.21. Mat. 15.16. Mark. 7.18. Roma 10.19.

g 2 Tim. 3.3.

h 2 Tim. 3.3.

i 2.26. 8.4. 2.2.

j 6.21.

k Hlab. 50.18. Zaga 2.14. 28.4. Hos. 7.3. 2 Thes. 2.12.