NdebeleTeam » Matthew » 28

Ukuvuka lokuzibonakalisa kukaJesu

28Kwathi ekupheleni kwesabathaa, emadabukakusa kusiya osukwini lokuqala lwevikib, kwafika uMariya Magadalenac, lomunye uMariya, ukuzabona ingcwabad. 2 Futhi khangela, kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulue; ngoba ingilosi yeNkosi yehla ivela ezulwinif, yasondela yagiqa ilitshe yalisusa emnyango, yahlala phezu kwalog. 3 Lokubonakala kwayo kwakunjengombaneh, lesembatho sayo sasimhlophe njengeliqhwa elikhithikileyoi. 4 Abalindi basebethuthumela ngokuyesaba, baba njengabafileyoj. 5 Kodwa ingilosi yaphendula yathi kwabesifazana: Lingesabi lina; ngoba ngiyazi ukuthi lidinga uJesu obebethelwe; 6 kakho lapha; ngoba uvukilek, njengokutsho kwakhe; wozani libone indawo lapho iNkosi ebilele khona. 7 Hambani masinyane litshele abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyol; njalo khangelani, uzalandulela ukuya eGalilim; lizambona khona; khangelani, sengilitshelile.

8 Basebephuma engcwabeni ngokuphangisa belokwesaba lentokozo enkulun, bagijima baya ukubikela abafundi bakheo. 9 Kwathi besiyatshela abafundi bakhe, futhi khangela, uJesu wabahlangabeza, wathi: Mpilo enhlep! Basebesondela babamba inyawo zakheq, bamkhonzar. 10 UJesu wasesithi kubo: Lingesabis; hambani, libikele abafowethut ukuthi baye eGalili, njalo bazangibona khonau.

11 Kwathi sebehamba, khangela, abanye kubalindi baya emzini babikela abapristi abakhulu konke okwenzakeleyov. 12 Sebebuthene labadala, benza icebo, banika abebutho imali enengiw, 13 besithi: Kalibokuthi: Abafundi bakhe beze ebusuku bameba silele thina. 14 Futhi uba lokhu kuzwakala kumbusix, thina sizamncenga, silenze lingabi senkathazweniy. 15 Basebethatha imali benza njengalokhu ababekufundisiwe; lalelilizwi landa phakathi kwamaJudaz kuze kube lamuhlaa.

Ukulayezela kokucina kukaJesu

16 Kwathi abafundi abalitshumi lanye baya eGalili, entabeni uJesub ayebalayele yonac; 17 sebembonile bamkhonzad; kodwa abanyee bathandabuzaf. 18 UJesu wasesondela wakhuluma labo, esithi: Wonke amandla aphiwe mina ezulwini lemhlabenig; 19 ngakho hambanih lenze izizwe zonke zibe ngabafundii, libabhabhathizaj ebizweni likaYise leleNdodana lelikaMoya oNgcwelek; 20 libafundisa ukugcina konke engililaye khona; futhi khangelani, mina ngilanil insuku zonke kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Amenim.

a Mark. 16.1-8. Luka 24.1-10.

b Joha. 20.1.

c Joha. 20.1.

d 27.56,61. Mark. 16.1. Luka 24.10.

e 27.51,54.

f Mark. 16.5. Luka 24.4. Joha. 20.12.

g 27.60,66.

h Dan. 10.6. Hlu. 13.6.

i Dan. 7.9. Mark. 9.3.

j 27.65,66.

k Hlu. 18.14.

l 27.63.

m 26.32. 28.10,16.

n Mark. 16.8.

o Mark. 16.8,10.

p Mark. 16.9. Joha. 20.14.

q 2 Kho. 4.27.

r 28.17. 8.2.

s 28.5.

t Joha. 20.17. Hlab. 22.22. Roma 8.29. Heb. 2.11,12.

u 26.32. 28.10,16.

v 27.65,66.

w 12.14.

x 27.1.

y Seb. 12.20.

z Mark. 1.45.

a 27.8.

b 28.7.

c 27.10.

d 28.17. 8.2.

e 1 Kor. 15.6.

f 14.31.

g Dan. 7.13,14. Mat. 11.27; 16.28. Luka 1.32; 10.22. Joha. 3.35; 5.22,27; 13.3; 17.2. Seb. 2.36. Roma 14.9. 1 Kor. 15.27. Efe. 1.10,20-23. Fil. 2.9,10. Kol. 2.10. Heb. 1.2,6; 2.8. 1 Pet. 3.22.

h Mark. 16.15,16.

i Isa. 52.10. Luka 24.47. Seb. 2.39. Mat. 24.14.

j Mark. 16.15,16.

k Roma 6.3. Gal. 3.27. Seb. 8.16; 19.5. 1 Kor. 1.13; 10.2.

l 18.20.

m 13.39.