NdebeleTeam » Matthew » 27

UJesu unikelwa kuPilatu umbusi

27Kwathi sekusile, bonke abapristi abakhulu labadala babantua bacebisana bemelene loJesu ukuthi bambulaleb; 2 sebembophile bamqhubac bamnikelad kuPontiyusi Pilatue umbusif.

Ukuzibulala kukaJudasi

3 Kwathi uJudasi owamnikelayo esebonile ukuthi ulahliweg, wazisolah wabuyisela inhlamvu zesiliva ezingamatshumi amathathu kubapristi abakhulu labadalai, 4 wathi: Ngonile nginikele igazi elingelacalaj. Kodwa bona bathi: Kulani lathi? Zibonele wena. 5 Wasephosela inhlamvu zesiliva ethempelini, wasuka; wayaziphanyekak. 6 Abapristi abakhulu basebethatha inhlamvu zesiliva bathi: Kakuvunyelwa ukuzifaka emnikelweni, ngoba ziyintengo yegazil. 7 Basebecebisana bathenga ngazo isiqinti sombumbim, sibe ngesokungcwaba abezizwe. 8 Ngakho lesosiqinti sathiwa yisiqinti segazin, kuze kube lamuhlao. 9 Kwasekugcwaliseka okwakhulunywa ngumprofethi uJeremiyap, esithi: Basebethatha inhlamvu zesiliva ezingamatshumi amathathu, intengo yalowo owalinganiswayo, abantwana bakoIsrayeli abamlinganisayo; 10 basebebapha zona ngensimu yombumbiq, njengoba iNkosi ingilayiler.

UJesu uphambi kukaPilatu

11 UJesu wasesima phambi kombusi; umbusi wasembuza, wathi: Wena uyiNkosi yamaJuda yinis? UJesu wasesithi: Utshilo wenat. 12 Kwathi nxa esemangalelwe ngabapristi abakhulu labadala, kaphendulanga luthou. 13 UPilatu wasesithi kuye: Kawuzwa yini izinto ezingaka abazifakaza ngawev? 14 Kodwa kamphendulanga lakwelilodwa ilizwiw, waze wamangala kakhulu umbusi.

15 Futhi ngomkhosi umbusi wayejwayele ukukhululela ixukux isibotshwa esisodwa, elisifunayoy. 16 Njalo ngalesosikhathi babelesibotshwa esidumileyo, esithiwa nguBarabasiz. 17 Ngakho sebebuthene, uPilatu wathi kubo: Lithanda ukuthi ngilikhululele bani, uBarabasi, kumbe uJesu othiwa nguKristu? 18 Ngoba wayekwazi ukuthi bamnikele ngomona.

19 Kwathi esehlezi esihlalweni sokwahlulelaa, umkakhe wathumela kuye, wathi: Ungabi landaba lalowo olungileyob; ngoba lamuhla ngihluphekile kakhulu ngaye ephutshenic.

20 Kodwa abapristi abakhulu labadala bancengana lamaxuku ukuthi acele uBarabasi, ambhubhise uJesud. 21 Wasephendula umbusi wathi kubo: Lithanda ukuthi ngilikhululele bani kulaba ababili? Basebesithi: UBarabasi. 22 UPilatu wathi kubo: Pho ngimenzeni uJesu othiwa nguKristu? Bonke bathi kuye: Kabethelwe. 23 Umbusi wasesithi: Ngoba wenze bubi bani? Kodwa bamemeza kakhulu, bathi: Kabethelwe!

24 Kwathi uPilatu esebonile ukuthi kakusizi lutho, kodwa ukuthi kwasekuqala kulalokhu ukuba lesiphithiphithie, wathatha amanzi, wageza izandla phambi kwexukuf, wathi: Angilacala ngegazi lalumuntu olungileyo; ziboneleni linag. 25 Bonke abantu basebephendula bathi: Igazi lakhe kalibe phezu kwethu laphezu kwabantwana bethuh. 26 Wasebakhululela uBarabasi; kodwa esemtshaye ngesiswepu uJesu wamnikela ukuthi abethelwei.

Abebutho bamenza uJesu inhlekisa

27 Abebutho bombusi basebemngenisa uJesu endlini yombusij, baqoqela kuye ibutho lonkek; 28 bamhlubula, bamgqokisa isembatho esibomvul, 29 sebelukile umqhele wameva, bamethesa wona ekhanda, bamphathisa lomhlanga esandleni sakhe sokunene; baguqa phambi kwakhem bamklolodela, bathi: Bayethe, Nkosi yamaJudan! 30 Bamkhafulela amatheo, bathatha umhlanga, batshaya ikhanda lakhe. 31 Sebemklolodelep, bamhlubula isembatho, bamgqokisa izigqoko zakhe, bamqhuba ukuze bambetheleq. 32 Kwathi sebephumar, bafica umuntu weKurenes, uSimoni ngebizot; bambamba ngamandla lowo ukuthi athwale isiphambano sakheu.

UJesu esiphambanweni

33 Sebefikile endaweni ethiwa yiGolgothav, okuyikuthi iNdawo yokhakhayiw, 34 bamnika ivinigax elixutshaniswe lenyongo ukuze alinathe; kodwa eselizwile kavumanga ukunathay. 35 Futhi sebembethele, baba izembatho zakhe, benza inkatho yokuphosaz; ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi ukuthi: Babelana izembatho zami, benza inkatho yokuphosa ngesigqoko samia. 36 Njalo sebehlala phansi bamlinda khonab. 37 Babeka ngaphezu kwekhanda lakhe incwadi yecala lakhe ilotshiwe ukuthic: LO NGUJESU INKOSI YAMAJUDAd.

38 Kwasekubethelwa abaphangi ababilie kanye laye, omunye ngakwesokunene lomunye ngakwesokhohlof. 39 Labadlulayog bamhlambazah, benikina amakhanda aboi, 40 besithi: Wena odiliza ithempeli ulakhe ngensuku ezintathu, zisindisej; uba uyiNdodana kaNkulunkulu, yehla esiphambanwenik. 41 Langokunjalo labapristi abakhulu labo bekloloda kanye lababhali labadala bathil: 42 Wasindisa abanye, yena angezisindise. Uba eyiNkosi yakoIsrayeli, kehle khathesi esiphambanweni, futhi sizamkholwam. 43 Wathemba kuNkulunkulu; kamkhulule khathesi, uba emthandan. Ngoba wathi: NgiyiNdodana kaNkulunkuluo.

44 Labaphangip ababebethelwe kanye layeq bamyangisa ngokufananayor.

Ukufa kukaJesu

45 Njalo kusukela ngehola lesithupha kwaba lobumnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba lihola lesificamunwemunye*s; 46 sekungaba lihola lesificamunwemunyet uJesu wamemeza ngelizwi elikhulu, wathi: "Eli, Eli, lama sabaktaniu?" Okuyikuthi: Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungitshiyeleniv? 47 Njalo abanye kwababemi khona besizwa bathi: Lo ubiza uElija. 48 Njalo omunye wabo wahle wagijima, wathatha uzipho, walugcwalisa ngevinigaw, waluhloma emhlangeni, wamnika ukuthi anathex. 49 Kodwa abanye bathi: Yekelani sibone ukuthi uElija uzakuza amsindisey. 50 UJesu wasebuya ememeza ngelizwi elikhuluz wanikela umoyaa.

51 Futhi khangela, iveyili lethempeli ladatshulwa incezu ezimbili laqala phezulu lisiya phansib; lomhlaba wazamazama; lamadwala aqhekezekac; 52 lamangcwaba avuleka; lezidumbu ezinengi zabangcwele abasebelele zavuswad; 53 sebephumile emangcwabeni emva kokuvuka kwakhe bangena emzini ongcwele, babonakala kwabanengie.

54 Kwathi induna yekhulu lalabo ababelayo belinde uJesuf, sebebonile ukuzamazama komhlabag lezinto ezenzekileyo, besaba kakhuluh, bathi: Ngeqiniso lo ubeyiNdodana kaNkulunkului.

55 Kwakukhona lapho abesifazana abanengi bebukelej bekhatshanak, ababemlandele uJesu bevela eGalilil, bemncedisam; 56 okwakukhona phakathi kwabo oMariya Magadalenan, loMariyao unina kaJakobe loJosep, lonina wamadodana kaZebediyaq.

Ukungcwatshwa kukaJesu

57 Kwathi sekuhlwiler, kwafika umuntu onothileyo evela eArimathiyas, ibizo lakhe linguJosefa, owayengumfundi kaJesu layet; 58 yena waya kuPilatu, wacela isidumbu sikaJesu. UPilatu waselaya ukuthi isidumbu asinikweu. 59 UJosefa wasethatha isidumbu wasigoqela ngelembu elicolekileyo elihlambulukileyo, 60 wasibeka engcwabeni lakhe elitshav, elaligujiwe edwaleniw; wasegiqela ilitshe elikhulu emnyango wengcwaba, wahambax.

61 Futhi kwakukhona lapho uMariya Magadalenay, lomunye uMariya, behlezi maqondana lengcwabaz.

62 Langosuku olulandelayo, olulandela olwamalungiseleloa, abapristi abakhulu labaFarisi babuthana kuPilatu, 63 besithi: Nkosi, siyakhumbula ukuthi lowomkhohlisi esaphila wathib: Emva kwensuku ezintathu ngizavukac. 64 Ngakho laya ukuthi ingcwaba liqiniswe kuze kube lusuku lwesithathu; hlezi abafundi bakhe bafike ebusuku bamebe, besebesithi ebantwini: Uvukile kwabafileyo; kuthi inkohliso yokucina ibembi kuleyokuqala. 65 UPilatu wasesithi kubo: Lilabalindi; hambanid, liliqinise njengokubona kwenu. 66 Bahamba-ke baliqinisa ingcwabae, beliphawula ilitshef, belabalindig.

a Mark. 15.1. Luka 22.66.

b 12.14.

c Luka 23.1. Joha. 18.28.

d 20.19. Seb. 3.13.

e Luka 3.1; 13.1.

f Seb. 23.24,26,33,34; 24.1,10; 26.30.

g 26.14,15.

h 21.29.

i 26.14,15.

j 27.24.

k 2 Sam. 17.23. Seb. 1.18.

l Mark. 7.11.

m 12.14.

n Seb. 1.19.

o 28.15.

p 16.14.

q Zek. 11.13.

r 26.19. 28.16.

s Mark. 15.2-5. Luka 23.2,3. Joha. 18.29-38.

t Mark. 15.2. Luka 22.70. Joha. 18.37. Mat. 26.25,64. 1 Tim. 6.13.

u 27.14. 26.63.

v Joha. 19.10. Mat. 26.62.

w 27.14. 26.63.

x Mark. 15.6-15. Luka 23.17-25. Joha. 18.39,40.

y Mark. 15.6. Luka 23.17. Joha. 18.39.

z Roma 16.7.

a Joha. 19.13. Seb. 12.21; 18.12,16,17; 25.6,10,17.

b 2 Sam. 16.10.

c 2.12.

d Seb. 3.13,14.

e 26.5.

f Dute. 21.6.

g 27.4. 2 Sam. 3.28.

h Dute. 19.10. Josh. 2.19. 2 Sam. 1.16; 3.29. 1 Kho. 2.32,37. Seb. 5.28.

i Isa. 53.5. Luka 23.16. Joha. 19.1,16.

j Mark. 15.16-21.

k Joha. 19.2-5.

l Isam. 17.4; 18.16. Mark. 15.17. Joha. 19.2. Luka 23.11.

m 17.14.

n 20.19. 27.31,41. Mark. 10.34; 15.20,31. Luka 18.32; 22.63; 23.11,36. Hlab. 69.19. Isa. 53.3.

o Isa. 50.6. Mat. 26.67.

p 20.19. 27.31,41. Mark. 10.34; 15.20,31. Luka 18.32; 22.63; 23.11,36. Hlab. 69.19. Isa. 53.3.

q Isa. 53.7.

r Nani 15.35. Mat. 21.39. Heb. 13.12.

s Seb. 2.10; 6.9; 11.20; 13.1. Mark. 15.21.

t Luka 23.26. Joha. 19.17.

u 5.41.

v Mark. 15.22-41.

w Luka 23.33. Joha. 19.17.

x 27.48. Mark. 15.23.

y Seb. 8.23.

z Luka 23.34. Joha. 19.23,24.

a Hlab. 22.18.

b 27.54.

c Seb. 25.18,27.

d Mark. 15.26. Luka 23.38. Joha. 19.19.

e 27.44. 26.55.

f Luka 23.32,33. Joha. 19.18.

g Hlab. 22.7; 109.25. Luka 23.35. Jobe 16.4.

h Luka 22.65.

i Jer. 18.16. Lilo 2.15. Zef. 2.15. Mark. 15.29. Hlab. 22.7; 109.25. Luka 23.35. Jobe 16.4.

j 26.61. Mark. 14.58. Joha. 2.19.

k 27.43. 26.63. Luka 4.23.

l 27.29. Luka 23.36.

m Joha. 1.49. Luka 23.37.

n Hlab. 22.8.

o 27.43. 26.63. Luka 4.23.

p 27.44. 26.55.

q Luka 23.39.

r Mark. 15.32.

s Luka 23.44. Amos 8.9.

t Seb. 3.1. 1 Kho. 18.29.

u 27.50. Heb. 5.7.

v Hlab. 22.1.

w 27.34. Hlab. 69.21. Luka 23.36. Joha. 19.29.

x Joha. 19.29.

y Mark. 15.36.

z 27.50. Heb. 5.7.

a Luka 23.46. Joha. 19.30.

b Eks. 26.31,33. 2 Lan. 3.14. Luka 23.45.

c 27.54. 28.2.

d Seb. 7.60; 13.36. 1 Kor. 7.39; 11.30; 15.6,18,20,51. 1 Thes. 4.13-15. 2 Pet. 3.4. Joha. 11.11.

e Neh. 11.1.

f 27.36.

g 27.54. 28.2.

h Mark. 15.39.

i Luka 23.47.

j Luka 23.49. Joha. 19.25.

k Hlab. 38.11.

l Luka 8.2,3.

m 25.44.

n 27.61. 28.1. Mark. 15.40,47; 16.1,9. Luka 8.2; 24.10. Joha. 19.25; 20.1,18. Mat. 15.39.

o Joha. 19.25.

p 13.55. Mark. 6.3.

q Mark. 15.40.

r Mark. 15.42-47. Luka 23.50-56. Joha. 19.38-42.

s 1 Sam. 1.19.

t 28.19.

u Mark. 15.44,45.

v Isa. 53.9.

w Isa. 22.16.

x Mark. 16.4.

y 27.56. 28.1.

z 27.56. 28.1.

a Luka 23.54. Joha. 19.14,31,42. Mark. 15.42.

b 2 Kor. 6.8.2. Joha. 7.12.

c 16.21; 17.23; 20.19; 28.6. Mark. 8.31; 10.34. Luka 9.22; 18.33; 24.6,7. Mat. 26.61. Joha. 2.19.

d 28.11.

e Dan. 6.17.

f 27.60. 28.2.

g 28.11.