NdebeleTeam » Matthew » 26

Iqhinga lokubulala uJesu

26Kwasekusithi uJesu eseqedile wonke lamazwi, wathi kubafundi bakhe: 2 Liyazi ukuthi emva kwensuku ezimbili kuzakuba liphasika, leNdodana yomuntu izanikelwa ukuze ibethelwea. 3 Kwasekubuthana abapristi abakhulu lababhali labadala babantub egumeni lompristi omkhuluc othiwa nguKayafasid, 4 basebecebisana ukuthi bambambe uJesu ngobuqili bambulale. 5 Kodwa bathi: Kungabi ngomkhosi, ukuthi kungabi khona isiphithiphithi ebantwinie.

UJesu ugcotshwa eBethani

6 Kwathi uJesuf eseBethani endlini kaSimoni umlepherog, 7 kwafika kuye owesifazana ephethe umfuma we-alibasta* ulamagcobo aligugu elikhuluh, wasewuthululela ekhanda lakhe ehlezi ekudlenii. 8 Kodwa abafundi bebona lokhu bathukuthela, bathi: Ngokwani ukumotsha lokhuj? 9 Ngoba la amagcobo angathengiswa ngokunengi, besekunikwa abayangak. 10 Kodwa uJesu ekwazi wathi kubo: Limhluphelani owesifazana? Ngoba wenzile umsebenzi omuhle kimi; 11 ngoba abayanga lihlala lilabol, kodwa mina kalihlali lilamim. 12 Ngoba ngokuthululela la amagcobo emzimbeni wami, ukwenzele umngcwabo wamin. 13 Ngiqinisile ngithi kini: Loba ngaphi emhlabeni wonke lapho okuzatshunyayelwa khona lelivangeli, lalokho akwenzileyo kuzakhulunywa ngakho, kube yisikhumbuzo ngayeo.

Umvuzo wokunikela uJesu

14 Omunye wabalitshumi lambilip, othiwa nguJudasi Iskariyothiq, wasesiya kubapristi abakhulu, 15 wathi: Livuma ukunginikani, mina-ke ngizamnikela kini? Basebevumelana layer ngenhlamvu zesiliva ezingamatshumi amathathus. 16 Njalo kusukela lapho wadinga ithuba elihle lokumnikela.

Ukumiswa kwesidlo esingcwele

17 Kwathit ngolokuqala lwesinkwa esingelamvubelo abafundi beza kuJesuu, besithi kuye: Uthanda ukuthi sikulungisele ngaphi ukuthi udle iphasika? 18 Wasesithi: Hambani liye emzini kumuntu othilev, lithi kuye: UMfundisi uthiw: Isikhathi sami sesiseduzex; ngizakwenza iphasika kwakho kanye labafundi bamiy. 19 Benza-ke abafundi njengoba uJesu ebalayile, basebelungisa iphasikaz. 20 Kwathi sekuhlwilea wayehlezi labalitshumi lambilib. 21 Bathi besidla wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Omunye wenu uzanginikelac. 22 Basebedabuka kakhulu baqala ukuthi kuye ngamunye wabo: Nkosi, ayisimi, akunjalo yinid? 23 Wasephendula wathi: Ofaka isandla sakhe kanye lami emganwini, nguye ozanginikelae. 24 Sibili iNdodana yomuntuf ihamba, njengokulotshiweyo ngayog; kodwa maye kulowomuntu iNdodana yomuntu enikelwa nguyehi! Bekungakuhle kuye aluba lowomuntu wayengazalwangaj. 25 Wasephendula uJudasi owamnikelayo wathi: Rabi*, ayisimi, akunjalo yinik? Wathi kuye: Utshilo wenal.

26 Kwathi besidla, uJesu wathatha isinkwam, wasesibusisa, wasihlephula wabanika abafundi, wathi: Thathani, lidle; lokhu kungumzimba wamin. 27 Wasethatha inkezo, wabonga, wabanikao, esithi: Nathani lonke kuyo; 28 ngoba lokhup kuligazi lamiq, elesivumelwano esitshar, elichithelwa abanengis kukho ukuthethelelwa kwezonot. 29 Kodwa ngithi kini: Kusukela khathesi kangiyikunatha okwalesisithelo sevini, kuze kufike lolosuku lapho ngizasinatha lani sisitshau embusweni kaBabav. 30 Kwathi sebehlabele ingoma1 yokudumisaw baphumax baya entabeni yeMihlwathiy.

Ukuxwayiswa kukaPetro

31 UJesu wasesithi kubo: Lina lonke lizakhubeka ngami ngalobubusukuz; ngoba kulotshiwe ukuthi: Ngizatshaya umelusi, izimvu zomhlambia besezihlakazekab. 32 Kodwa emva kokuvuswa kwami, ngizalandulela ukuya eGalilic. 33 Kodwa uPetro waphendula wathi kuye: Lanxa bonke bezakhubeka ngawe, mina angisoze ngikhubeked. 34 UJesu wathi kuye: Ngiqinisile ngithi kuwe: Ngalobubusukue, lingakakhali iqhude, uzangiphika kathathuf. 35 UPetro wathi kuye: Loba kudingeka ngife lawe, angisoze ngikuphike. Basebesitsho njalo bonke abafundig.

EGetsemane

36 UJesu wasefika labo endawenih ethiwa yiGetsemane, wasesithi kubafundi: Hlalani phansi lapha, ngisayakhuleka laphayai. 37 Wasethatha kanye laye uPetro lamadodana amabili kaZebediyaj, waqala ukudabuka lokukhathazeka kakhuluk. 38 Wasesithi kubo: Umphefumulo wami udabukile kakhulu kuze kube sekufenil; hlalani lapha lilinde lamim. 39 Waseqhubeka ibangana, wawa ngobuso bakhe wakhuleka wathin: Baba, uba kungenzekao, kakudlule kimi linkezop; kodwa kungabi njengoba ngithanda minaq, kodwa njengoba uthanda wenar. 40 Wasesiza kubafundi, wabafica beleles, wathi kuPetro: Kanti belingelindet lami ihola ibenyeu? 41 Lindani likhuleke, ukuze lingangeni ekulingweniv; umoya isibili uyavuma, kodwa inyama ibuthakathakaw. 42 Wabuya wasuka ngokwesibili wakhuleka, wathi: Babax, uba inkezo le ingedlule kimi, ngaphandle kokuthi ngiyinathey, kayenziwe intando yakhoz. 43 Wasebuya wabafica futhi belele, ngoba amehlo abo ayenzimaa. 44 Wasebatshiya wahamba futhi wakhuleka ngokwesithathu, esitsho wona lawomazwi. 45 Wasesiza kubafundi bakhe, wathi kubo: Qhubekani lilele, liphumuleb; khangelani, isikhathi sesisondele, futhi iNdodana yomuntu iyanikelwa ezandleni zezoni. 46 Sukumani, sihambe; khangelani, onginikelayo useduzec.

Ukubotshwa kukaJesu lokuthethwa kwecala lakhe

47 Kwathi esakhuluma, khangela, kwafika uJudasi, omunye wabalitshumi lambilid, lexuku elikhulu lilaye elilezinkemba lezinduku, livela kubapristi abakhulu labadala babantue. 48 Laye omnikelayo wayebanike isiboniso, esithi: Lowo engizamanga, nguye; limbambef. 49 Njalo wahle wasondela kuJesu wathi: Mpilo enhle, Rabig! Wasemangah. 50 UJesu wasesithi kuye: Mngane, ulandenii? Basebesondela bamdumela uJesu ngezandla, bambamba. 51 Futhi khangela, omunye walabo ababeloJesuj welula isandla, wakhokha inkemba yakhe, wagadla inceku yompristi omkhulu waquma indlebe yayok. 52 UJesu wasesithi kuye: Buyisela inkemba yakho endaweni yayo; ngoba bonke abaphatha inkemba bazabhubha ngenkembal. 53 Kumbe ucabanga ukuthi ngingemcele uBaba yini khathesi, futhi anginike amabutho amakhulu ezingilosim edlula itshumi lambilin? 54 Pho ingagcwaliseka njani imibhalo, ukuthi kumele ukuthi kube njaloo? 55 Ngalelohola uJesu wathi emaxukwini: Liphume njengokuyamelana lomphangip yini lilezinkemba lezinduku ukuzangibambaq? Bengihlezi insuku ngensukur ethempelini ngifundisa, kodwa kalingibambangas. 56 Kodwa konke lokhu kwenzakele, ukuze kugcwaliseke imibhalo yabaprofethit. Basebemtshiya bonkeu abafundi babalekav.

UJesu uphambi kompristi omkhulu

57 Lababembambile uJesu bamqhubaw bamusa kuKayafasi umpristi omkhulu, lapho ababebuthene khona ababhali labadalax. 58 Kodwa uPetro wamlandela ekhatshana, kwaze kwaba segumeni lompristi omkhuluy, njalo wangena phakathi wahlala phansi lezinceku, ukuze abone isicinoz.

59 Njalo abapristi abakhulu labadala lomphakathi wonke badinga ubufakazi bamanga obumelana loJesu, ukuze bambulalea, 60 kodwa kababutholanga; lanxa kwavela abafakazi abanengi bamangab, ababutholangac. Kwathi emva kwalokho kwavela ababili abafakazi bamangad, 61 bathi: Lo wathi: Ngilakho ukudiliza ithempeli likaNkulunkulue, njalo ngilakhe ngensuku ezintathuf. 62 Kwasekusukuma umpristi omkhulu wathi kuye: Kawuphenduli lutho yini? Bafakazani laba okumelana lawe? 63 Kodwa uJesu wathulag. Umpristi omkhulu wasephendula wathi kuye: Ngikufungisah ngoNkulunkulu ophilayo, ukuthi usitshele ukuthi unguKristui, iNdodana kaNkulunkuluj. 64 UJesu wathi kuye: Utshilo wenak. Kodwa ngithi kini: Kusukela khathesi lizabona iNdodana yomuntul ihlezi ngakwesokunenem samandla isiza phezu kwamayezi ezulun. 65 Umpristi omkhulu wasedabula izembatho zakheo, wathi: Usehlambazile; sisadingelani abafakazi? Khangelani, khathesi seliyizwile inhlamba yakhe; 66 licabangani? Basebephendula besithi: Ulecalap lokufaq.

67 Basebemkhafulela amathe ebuswenir bamdutshuzas; labanyet bamwakalau, 68 bathi: Profetha kithi, Kristu, ngubani okutshayileyov?

UPetro ulandula uJesu

69 UPetro wayesehlezi ngaphandlew egumenix; kwasekusiza kuye incekukazi ethile, yathi: Lawe ubuloJesu weGaliliy. 70 Kodwa waphika phambi kwabo bonke, wathi: Kangikwazi lokho okutshoyo. 71 Kwathi esephuma esiya esangweniz, enye incekukazi yambona, yathi kwababekhonaa: Laye lo ubeloJesu weNazarethab. 72 Waphika njalo ngesifungo esithi: Kangimazi lumuntu. 73 Kwathi emva kwesikhatshanac labo ababemi khona basondela bathi kuPetro: Ngeqiniso lawe ungowabod; ngoba lokukhuluma kwakhoe kuyakuvezaf. 74 Waseqala ukuqalekisa lokufunga esithi: Kangimazi lumuntu. Njalo lahle lakhala iqhude.

75 UPetro wasekhumbula ilizwi likaJesu esithi kuyeg: Lingakakhali iqhude, uzangiphika kathathu. Wasephumela ngaphandle wakhala kabuhlunguh.

a Mark. 14.1,2. Luka 22.1,2. Joha. 11.55; 13.1.

b Joha. 11.47. Hlab. 2.2. Seb. 4.25-27.

c Isam. 11.2.26.58,69. Mark. 14.54; 15.16. Luka 11.21; 22.55. Joha. 18.15. Mark. 14.66.

d 26.57. Luka 3.2. Joha. 11.49; 18.13,14,24,28. Seb. 4.6.

e 27.24.

f Mark. 14.3-9. Joha. 12.1-8. Luka 7.36-50.

g 21.17.

h Mark. 14.3. Luka 7.37.

i Joha. 12.3. Luka 7.38.

j Joha. 12.4.

k Mark. 14.5. Joha. 12.5.

l Dute. 15.11.

m Joha. 13.33.

n Joha. 19.40. Mark. 14.8. Joha. 12.7. Gen. 50.2.

o Seb. 10.4.

p Mark. 14.10,11. Luka 22.3-6. Joha. 13.2,27,30.

q 10.4.26. 25,47. 27.3.

r Mark. 14.11. Luka 22.5, Ezra 8.25. Jer. 32.9.

s Eks. 21.32.

t Mark. 14.12-16. Luka 22.7-13.

u Eks. 12.6,18.

v Mark. 14.13. Luka 22.10.

w Joha. 11.28. Joha. 3.10.

x Joha. 7.6,8. Joha. 7.30; 8.20.

y Seb. 18.21. Heb. 11.28.

z 27.10.

a Mark. 14.17-21.

b Luka 22.14.

c Joha. 13.21.

d Luka 3.8. Luka 22.23. Joha. 13.22.

e Joha. 13.18.

f Luka 22.22.

g Mark. 9.12. Mat. 26.54,56. Luka 24.25-27,46. Seb. 17.2,3; 26.22,23. 1 Kor. 15.3. 1 Pet. 1.11.

h 18.7.

i Mark. 9.12. Mat. 26.54,56. Luka 24.25-27,46. Seb. 17.2,3; 26.22,23. 1 Kor. 15.3. 1 Pet. 1.11.

j Joha. 17.12.

k Joha. 13.26.

l 26.64. 27.11.

m Mark. 14.22-25. Luka 22.19,20. 1 Kor. 11.23-25.

n 1 Kor. 10.16.

o 26.26.

p 1 Kor. 10.16.

q Eks. 24.8.

r Jer. 31.31.

s 20.28.

t Mark. 1.4. Luka 3.3. Seb. 2.38. Levi 17.11. Heb. 9.22.

u Luka 22.18.

v 13.43. Luka 22.30.

1 ingoma: kumbe, isihlabelelo

w Mark. 14.26-31.

x Luka 22.39. Joha. 18.1. Mat. 26.36.

y 21.1.

z 11.6.

a Zek. 13.7.

b Joha. 16.32.

c 28.7,10,16. Mark. 16.7.

d Luka 22.33.

e Luka 22.34. Joha. 13.38.

f 26.75. Mark. 14.30.

g Luka 22.33. Joha. 13.37.

h Mark. 14.32-42. Luka 22.39-42,45,46.

i Joha. 18.1.

j 4.21. Mat. 17.1.

k Fil. 2.26.

l Joha. 12.27.

m 26.40,41. 24.42.

n Heb. 5.7.

o Joha. 12.27.

p 20.22.

q 26.42. Joha. 5.30; 6.38. Fil. 2.8.

r Mat. 6.10.

s 26.39.

t Mark. 7.18. 1 Kor. 6.5.

u 26.40,41.24.42.

v Luka 22.40,46. Efe. 6.18. Mat. 6.13.

w Gal. 5.17. Roma 7.23.

x 26.42. Joha. 5.30; 6.38. Fil. 2.8.

y 20.22.

z Mat. 6.10.

a Luka 9.32.

b 2 Tim. 4.8. Heb. 10.13.

c Mark. 14.35.

d Mark. 14.43-50. Luka 22.47-53. Joha. 18.3-11.

e 10.10. Mark. 14.43,48. Luka 22.52.

f Mark. 14.44.

g 23.7,8. 26.25.

h 2 Sam. 14.33.

i 20.13.

j Joha. 18.10.

k Luka 22.38.

l Luka 22.50. Mark. 14.47.

m 4.11. 2 Kho. 6.17. Dan. 7.10.

n Mark. 5.9,15. Luka 8.30.

o Isa. 53.7-10. Lilo 4.20. Mat. 26.56.26.24.

p Joha. 10.1,8; 18.40. 2 Kor. 11.26. Mat. 21.13; 27.38,44. Luka 10.30,36.

q 26.55. Mark. 14.43,48. Luka 22.52.

r Luka 2.46. Joha. 8.2. Mat. 5.1. Luka 5.3.

s Mark. 12.35. Luka 21.37. Joha. 7.28; 8.20. Joha. 18.20.

t Isa. 53.7-10. Lilo 4.20. Mat. 26.56.26.24.

u Joha. 18.15.

v 26.31. Hlab. 88.8,18.

w Luka 22.54. Mark. 14.53-65. Joha. 18.12-15,19-24.26.67,68,63-65, Luka 22.63-65,67-69.

x 26.3.

y 26.3.

z 5.25. Luka 4.20. Joha. 7.32,45,46; 18.3; 19.6. Seb. 5.22,26.

a 5.22.

b Hlab. 27.12; 35.11. Seb. 6.13.

c Mark. 14.56.

d Dute. 19.15.

e 27.40. Joha. 2.19.

f Mark. 2.1. Seb. 24.17. Gal. 2.1.

g Isa. 53.7. Mat. 27.12,14. Mark. 14.61; 15.5. Joha. 19.9.

h Levi 5.1. 1 Sam. 14.24,26.

i 16.16. Joha. 6.69. Seb. 14.15. Josh. 3.10. Hlab. 42.2.

j 14.33. Mark. 14.61.

k 26.25.

l 16.27; 25.31,32.

m Seb. 7.55. Hlab. 110.1.

n Mark. 9.1.

o Gen. 44.13.

p Mark. 3.29. Nani 35.31.

q Levi 24.16. Joha. 5.18; 10.33; 19.7.

r Isa. 50.6. Mat. 27.30. Mark. 10.34.

s Mark. 14.65. 1 Kor. 4.11. 2 Kor. 12.7. 1 Pet. 2.20. Luka 22.64.

t Mark. 14.65. Luka 22.63.

u Hos. 11.4. Mat. 5.39. Isa. 50.6. Mark. 14.65. Joha. 18.22; 19.3.

v Luka 22.64.

w Mark. 14.66-72. Luka 22.55-62. Joha. 18.16-18,25-27.

x 26.3.

y 26.73. Mark. 14.67. Mat. 2.23.

z Luka 16.20.

a Luka 22.58. Joha. 18.25. Mark. 14.69.

b 26.73. Mark. 14.67. Mat. 2.23.

c Mark. 14.70. Luka 22.59.

d Mark. 14.70. Luka 22.59. Joha. 18.26.

e Mark. 14.70. Luka 22.59.

f Zaga 27.16; 29.24. Isa. 16.3.

g Luka 22.61.

h 26.34.