NdebeleTeam » Matthew » 25

Umfanekiso wentombi ezilitshumi

25Ngalesosikhathi umbuso wamazulu uzafananiswa lentombi ezilitshumia ezathatha izibane zazo zaphuma ukuhlangabeza umyenib. 2 Njalo ezinhlanu zazoc zazihlakaniphiled, lezinhlanu zaziyizithuthae. 3 Eziyizithutha zathatha izibane zazo, kazithathanga amafutha kanye lazof; 4 kodwa ezihlakaniphileyo zathatha amafutha ezitsheni kanye lezibane zazog. 5 Kwathi umyeni esephuzileh, zawozelai zonke zalala ubuthongoj. 6 Kodwa phakathi kobusuku kwamenyezwak: Khangelani, umyeni uyeza, phumani liyemhlangabeza! 7 Zasezivuka lezontombi zonke, zalungisa izibane zazol. 8 Eziyizithutha zasezisithim kwezihlakaniphileyon: Sipheni okwamafutha enu, ngoba izibane zethu ziyacitsha. 9 Kodwa ezihlakaniphileyo zaphendulao, zathi: Hlezi angaseneli thina lani; kodwa kungcono ukuthi lihambe liye kwabathengisayo lizithengelep. 10 Kwathi zisiyathenga, weza umyeni. Ezasezilungile zasezingena layeq emtshadwenir, kwasekuvalwa umnyangos. 11 Kwathi emva kwalokho zafika lalezontombi ezinye, zathi: Nkosi, Nkosi, sivulelet! 12 Kodwa yena waphendula wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Angilazi linau. 13 Ngakho lindaniv, ngoba kalilwazi usuku lehola iNdodana yomuntu efika ngalow.

Umfanekiso wemali

14 Ngobax kunjengomuntuy owaya kwelinye ilizwez wabiza inceku zakhe, wazinika impahla zakhea; 15 kwathi enye wayinika amathalenta* amahlanu, lenye amabili, lenye lalinye, kwaba yileyo laleyob njengamandla ayoc; njalo wahle wasukad. 16 Leyo eyayemukele amathalenta amahlanu yasihamba yathengiselana ngawo, yenza amanye amathalenta amahlanue. 17 Ngokunjalo laleyo elamabili, layo yazuza amanye amabili. 18 Kodwa leyo eyayemukele elilodwa yasuka yagebha emhlabathini yayifihla imali yenkosi yayo. 19 Kwathi emva kwesikhathi eside inkosi yalezozinceku yafika, yasilandiselana lazof. 20 Kwasekusiza eyayemukele amathalenta amahlanu yaletha amanye amathalenta amahlanu, yathi: Nkosi, wanginika amathalenta amahlanu; khangela, ngizuzile amanye amathalenta amahlanu phezu kwawo. 21 Inkosi yayo yasisithi kiyo: Kuhle, nceku elungileyo lethembekileyo, ubuthembekile ezintweni ezinlutshwanag, ngizakubeka phezu kwezinengih; ngena entokozweni yenkosi yakhoi. 22 Kwasekusiza laleyo eyayemukele amathalenta amabili yathi: Nkosi, wanginika amathalenta amabili; khangela, ngizuzile amanye amathalenta amabili phezu kwawo. 23 Inkosi yayo yathi kiyo: Kuhle, nceku elungileyo lethembekileyo, ubuthembekile ezintweni ezinlutshwana, ngizakubeka phezu kwezinengi; ngena entokozweni yenkosi yakhoj. 24 Kodwa kweza laleyo eyayemukele ithalenta elilodwa yathi: Nkosi, bengikwazi wenak ukuthi ungumuntu olukhuni, uvuna lapho ongahlanyelanga khona, njalo ubutha lapho ongahlakazanga khonal; 25 ngasengisesaba, ngasuka ngalifihla ithalenta lakho emhlabathini; khangela, ulokwakhom. 26 Kodwa inkosi yayo yaphendula yathi kiyo: Nceku embi lelivilan, ubusazi ukuthi ngivuna lapho engingahlanyelanga khona, njalo ngibutha lapho engingahlakazanga khona; 27 ngakho ngabe ubekile imali yami ebhangao, njalo ekufikeni kwami ngabe ngemukele okwami lenzuzo. 28 Ngakho mthatheleni ithalenta, lilinike yena olamathalenta alitshumi. 29 Ngoba wonke olakho uzaphiwa, uzakwengezelelwa; kodwa ongelakho uzathathelwa lalokho alakhop. 30 Laleyonceku engasizi lutho iphoseleni emnyameni ongaphandleq; kuzakuba khona lapho ukukhala lokugedla amazinyor.

Ukwahlulela kweNdodana yomuntu

31 Njalo nxa isiza iNdodana yomuntu ngobukhosi bayos, lengilosi ezingcwele zonke laye, khona izahlala esihlalweni sobukhosi sodumo lwayot, 32 kuzabuthelwa phambi kwayo izizwe zonkeu, njalo izabehlukanisa abanye kwabanyev, njengomelusiw esehlukanisa izimvu embuzinix; 33 ibisibeka izimvu ngakwesokunene sayo, kodwa imbuzi ngakwesokhohloy. 34 Khona-ke iNkosiz izakuthi kubo abangakwesokunene sayoa: Wozani, lina elibusisiweyo nguBaba, lidle ilifab lombusoc eliwulungiselweyod kusukela ekusekelweni komhlabae. 35 Ngoba ngangilambile, langinika ukudla; ngangomile, langinathisaf; ngangingowemzinig, langemukelah; 36 ngangize, langigqokisai; ngangigula, leza ukungibonaj; ngangisentolongweni, leza kimik. 37 Khona abalungileyo bezayiphendula, besithi: Nkosi, sakubona nini ulambile, njalo sakunika ukudla, kumbe womile, njalo sakunathisa? 38 Njalo sakubona nini ungowemzini, futhi sakwemukela, kumbe uze, futhi sakugqokisa? 39 Njalo sakubona nini ugula, loba usentolongweni, njalo seza kuwe? 40 Futhi iNkosi izaphendula ithi kubol: Ngiqinisile ngithi kini: Njengoba likwenzile komunye walaba abazalwane bami abancinyane, likwenzile kimim. 41 Ngalesosikhathi izakuthi njalo kubo abangakwesokhohlo: Sukani kimi, lina eliqalekisiweyon, liye emlilweni olaphakadeo, olungiselwepq udiyabholar lengilosi zakhest. 42 Ngoba ngangilambile, kodwa kalinginikanga ukudla; ngangomile, kodwa kalinginathisanga; 43 ngangingowemzini, kodwa kalingemukelanga; ngangize, kodwa kalingigqokisanga; ngangigula, ngangisentolongweni, kodwa kalizanga ukungibonau. 44 Khona lalaba bezamphendula, besithi: Nkosi, sakubona nini ulambile, loba womile, loba ungowemzini, loba uze, loba ugula, loba usentolongweni, kodwa kasakusizav? 45 Isizabaphendula, ithi: Ngiqinisile ngithi kini: Njengoba lingakwenzanga komunye walaba abancinyane, kalikwenzanga lakimiw. 46 Lalaba bazakuya ekujezisweni okulaphakadex; kodwa abalungileyo empilweni elaphakadey.

a Luka 19.13.

b 9.15. Joha. 3.29. Efe. 5.29,30,32. Isam. 19.7; 21.2,9.

c 13.47; 22.10.

d 25.4,8,9.7.24; 10.16; 24.45.

e 25.3.8.5.22.

f 25.3.8. 5.22.

g 25.4,8,9.7.24; 10.16; 24.45.

h 24.48.

i 2 Pet. 2.3.

j 1 Thes. 5.6.

k 24.31.

l Luka 12.35. 23.29.

m 25.3,8. 5.22.

n 25.4,8,9.7.24; 10.16; 24.45.

o 25.4,8,9.7.24; 10.16; 24.45.

p Hlab. 49.7.

q 24.44.

r 22.2.

s Luka 13.25.

t 7.21,22. Luka 6.46; 13.25.

u 7.23.

v 24.42.

w 24.42.

x Luka 19.12-27.

y Mark. 13.34. Luka 19.11.

z 21.33.

a 25.14.

b Roma 12.6. 1 Kor. 12.11. Efe. 4.7.

c 25.14.

d 21.33.

e Seb. 18.3.

f 18.23,24.

g Luka 16.10.

h 24.47. Luka 12.44. Mat. 25.34. Luka 19.17; 22.29.

i Heb. 12.2. Isa. 53.11. Joha. 15.11.

j 25.21.

k Mark. 1.24; 12.34. Luka 4.34; 19.3. Joha. 9.8. Seb. 4.13; 16.3; 26.5. 1 Kor. 15.1, 2.

l 1 Sam. 25.3. Luka 19.21.

m 20.14.

n Roma 12.11.

o 21.12.

p 13.12. Luka 12.48.

q Luka 17.10.

r 8.12.

s 16.27.

t Mark. 8.38. Luka 9.26. Seb. 10.22. Isam. 14.10. Juda 14,15.

u Roma 14.10. 2 Kor. 5.10. Isam. 20.12.

v 13.49.

w 13.49.

x Hez. 34.17,20,22.

y 1 Kho. 22.19.

z 25.40. Isam. 17.14; 19.16.

a 1 Kho. 2.19. Hlab. 45.9.

b 1 Pet. 3.9. Isam. 21.7. Mat. 21.38. Seb. 20.32; 26.18. Roma 8.17. Gal. 3.29; 4.7. Efe. 1.11. Kol. 1.12; 3.24. Tit. 3.7. Jak. 2.5. 1 Pet. 1.4.

c Luka 12.32; 22.29. Jak. 2.5. Mat. 24.47. 25.21.

d 20.23.25.41. Mark. 10.40. 1 Kor. 2.9. Heb. 11.16.

e 13.35.

f Dute. 15.7,8. Isa. 58.7. Hez. 18.7,16.

g Jobe 31.32.

h Dute. 22.2.

i Jak. 2.15,16.

j Jak. 1.27.

k 2 Tim. 1.16.

l 25.40. Isam. 17.14; 19.16.

m 10.42.

n Hlab. 6.8.

o 13.40,42.

p Isa. 30.33.

q 20.23.25.41. Mark. 10.40. 1 Kor. 2.9. Heb. 11.16.

r 2 Pet. 2.4. Juda 1.6.

s Isam. 12.7.

t 2 Pet. 2.4. Juda 1.6.

u Jobe 22.7.

v 8.15; 27.55. Luka 8.3.

w Zaga 14.31; 17.5.

x Dan. 12.2. Joha. 5.29.

y Roma 2.7; 6.23. Dan. 12.2. Joha. 5.29.