NdebeleTeam » Matthew » 24

UJesu ukhuluma ngokuchithwa kweJerusalema langokuphela kwesikhathi

24UJesu wasephumaa wasuka ethempelinib; basebesondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli. 2 UJesu wasesithi kubo: Kaliziboni yini zonke lezizinto? Ngiqinisile ngithi kini: Akusoze kutshiywe lapha ilitshe elilodwa phezu kwelitshe, elingasoze lidilizelwe phansic.

3 Kwathi esehlezi entabeni yeMihlwathid, abafundi beza kuye bebodwa, bathi: Sitshele, lezizinto zizakuba ninie? Lesibonakaliso sokuza kwakho, lesokuphela kwesikhathi sizakuba yinif?

4 UJesu wasephendula wathi kubo: Qaphelani, kungabi khona oliduhisayog; 5 ngoba abanengi bazakuza ngebizo lami, besithi: Mina nginguKristuh; futhi baduhise abanengii. 6 Njalo lizakuzwa ngezimpi lamahungahunga ezimpi; nanzelelani, lingethuki; ngoba konke lokhu kufanele kwenzeke; kodwa ukuphela kakukabi khonaj. 7 Ngoba isizwe sizavukela isizwek, lombuso uvukele umbusol; njalo kuzakuba khona indlala labomatshayabhuqe bezifo lokuzamazama komhlaba indawo ngendawom; 8 kodwa zonke lezizinto ziyikuqala kwemihelon.

9 Lapho-ke bazalinikelao ekuhluphekeni, balibulale; futhi lizazondwa yizizwe zonke ngenxa yebizo lamip. 10 Njalo ngalesosikhathi abanengi bazakhubekaq, banikelane, bazondane. 11 Futhi kuzavuka abaprofethi bamanga abanengir, baduhise abanengis. 12 Njalo ngenxa yokwanda kobubi, uthando lwabanengi luzaphola; 13 kodwa ophikelelayo kuze kube sekupheleni, nguye ozasindiswat. 14 Njalo lelivangeli lombusou lizatshunyayelwav emhlabeni wonkew kube yibufakazi ezizweni zonke; khona-ke kuzafika ukuphelax.

15 Ngakho nxa libona amanyala encithakalo, akhulunywa nguDaniyeli umprofethiy, emi endaweni engcwelez (obalayo kaqedisise)a, 16 khona labo abaseJudiya kababalekele ezintabeni; 17 ophezu kophahlab lwendluc angehli ukuthatha ulutho endlini yakhe; 18 losemasimini angabuyeli emuva ukuyathatha izembatho zakhe. 19 Kodwa maye kwabakhulelweyo labamunyisayo ngalezonsukud!

20 Kodwa khulekani ukuthi ukubaleka kwenu kungabi sebusika, loba ngesabatha. 21 Ngoba ngalesosikhathi kuzakuba khona ukuhlupheka okukhulue, okungazanga kube khona kusukela ekuqaleni komhlaba kuze kube khathesif, njalo okungasayikuba khonag. 22 Uba-ke lezonsuku bezingafinyezwanga, bekungesindiswe nyamah; kodwa ngenxa yabakhethiweyo lezonsuku zizafinyezwai.

23 Ngalesosikhathi nxa umuntu esithi kini: Khangelani, nangu uKristu, kumbe nanguya, lingakholwaj. 24 Ngoba kuzavuka okristu bamanga labaprofethi bamangak, benze izibonakaliso ezinkulu lezimangalisol, ukuze kuthi, nxa kungenzeka, baduhise labakhethiweyom. 25 Khangelani, sengilitshelile ngaphambili. 26 Ngakho uba bengathi kinin: Khangelani, usenkangala, lingaphumi; khangelani, usendlini yensitha, lingakholwao. 27 Ngoba njengalokhu umbane ubaneka empumalanga ukhanye lentshonalanga, kuzakuba njalo lokufika kweNdodana yomuntup. 28 Ngoba loba ngaphi lapho okukhona isidumbuq, lapho amanqe azabuthana khonar.

29 Njalo masinyane emva kokuhlupheka kwalezonsukus, ilanga lizafiphazwa, lenyanga kayiyikupha ukukhanya kwayot, lenkanyezi zizakuwa ezulwini, lamandla amazulu azazanyazanyiswau. 30 Khona-ke sizabonakalav ezulwini isibonakaliso seNdodana yomuntuw; njalo besezikhala zonke izizwe zomhlabax, sezibonay iNdodana yomuntuz isiza emayezini ezulua ilamandla lenkazimulo enkulub. 31 Njalo izathuma izingilosi zayoc lokukhala okukhulu kophondod, beseziqoqa abakhethiweyo bayo emimoyeni eminee, kusukela emkhawulweni omunye wamazulu kuze kube komunye umkhawulo wawof. 32 Kodwa fundani umfanekiso emkhiweni; nxa khathesi ugatsha lwawo selusiba buthakathaka, njalo luhlume amahlamvu, liyazi ukuthi ihlobo seliseduze; 33 ngokunjalo lani, nxa libona lezizinto zonke, yazini ukuthi kuseduze1 kuseminyangog. 34 Ngiqinisile ngithi kini: Lesisizukulwana asisoze sidlule, kuze kwenzeke zonke lezizintoh. 35 Kuzadlula izulu lomhlabai, kodwa amazwi ami awasoze adlulej.

36 Kodwa lolosuku leholak kakho owaziyo ngalo, ngitsho lezingilosi zemazulwinil, ngaphandle kukaBaba kuphelam.

37 Kodwa njengensuku zikaNowa, kuzakuba njalo ukufika kweNdodana yomuntun. 38 Ngoba njengakulezonsuku ezaziphambili kukazamcoloo babesidla benatha, bethatha besendiswa, kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkhunjinip, 39 njalo babengazi, kwaze kwafika uzamcolo wasebasusa bonke, kuzakuba njalo lokufika kweNdodana yomuntu. 40 Ngalesosikhathi kuzakuba khona ababili ensimini; omunye athathwe, lomunye atshiyweq; 41 kuzakuthi abesifazana ababili bechola elitsheni; omunye athathwe, lomunye atshiywer.

42 Ngakho lindanis, ngoba kalazi ukuthi iNkosi yenu izafika ngaliphi iholat. 43 Kodwa yazini lokhuu, ukuthi uba umninindluv ebewazi umlindo isela elizafika ngawow, ubezalindax, futhi ubengayikuvuma ukuthi indlu yakhe ifohlelwey. 44 Ngakho lani hlalani lilungilez; ngoba ngehola elingalicabangiyo, iNdodana yomuntu izakuzaa.

Umfanekiso wenceku ethembekileyo lowengathembekanga

45 Pho ngubanib inceku ethembekileyoc lehlakaniphileyo, inkosi yayo eyibeke phezu kwabendlu yayo, ukuthi ibanike ukudla ngesikhathi esifaneleyod? 46 Ibusisiwe leyonceku, okuzakuthi inkosi yayo nxa ifika izayifica isenza njaloe. 47 Ngiqinisile ngithi kini: Izayibeka phezu kwakho konke elakhof. 48 Kodwa nxa leyonceku embi isithi enhliziyweni yayo: Inkosi yami iphuzile ukubuyag, 49 njalo ibisiqala ukutshaya abayizinceku kanye layo, lokudla lokunatha lezidakwa, 50 inkosi yaleyonceku izafika ngosuku engayilindele ngalo, langehola engalaziyo, 51 izayiquma phakathi2, izanika isabelo sayo labazenzisih; kuzakuba khona lapho ukukhala lokugedla amazinyoi.

a Mark. 13.1-37. Luka 21.5-36.

b 21.23.

c Luka 19.44. 1 Kho. 9.7. Jer. 26.18. Mika 3.12.

d 21.1.

e Mark. 13.3.

f 13.39.

g Jer. 29.8. Efe. 5.6. Kol. 2.8. 2 Thes. 2.3.

h Jer. 14.14; 23.21,25. Mat. 24.24. Joha. 5.43.

i 24.11.

j 2 Thes. 2.2.

k 2 Lan. 15.6.

l Isa. 19.2. Jer. 51.46. Hag. 2.22. Zek. 14.13.

m Seb. 11.28.

n Mark. 13.8.

o 10.17,21. Joha. 15.20; 16.2. 1 Pet. 4.16. Luka 21.12.

p Isam. 2.10.

q 11.6. 2 Tim. 1.15; 4.10,16.

r 7.15. 1 Tim. 4.1.

s 24.5,24.

t 10.22.

u 4.23.

v Roma 10.18 Kol. 1.6,23. 2 Tim. 4.17.

w Luka 2.1; 4.5; 21.26. Seb. 11.28; 17.6,31; 19.27; 24.5. Roma 10.18. Heb. 1.6; 2.5. Isam. 3.10; 12.9; 16.14.

x 8.4.

y Dan. 9.27. 11.31; 12.11.

z Seb. 6.13. Mark. 13.14.

a Dan. 9.23,25.

b Luka 17.31.

c 2 Sam. 11.2.

d Luka 23.29.

e 24.29. Dan. 12.1. Dan. 9.26. Zek. 14.2,3.

f Eks. 10.14. Jow. 2.2.

g 24.29. Dan. 12.1. Dan. 9.26. Zek. 14.2,3.

h Luka 21.22.

i 24.24,31. Isa. 65.8,9,15,22.

j Luka 17.23.

k 24.5,11. 7.15.

l Dute. 13.1-3. 2 Thes. 2.9-11. Isam. 13.13,14; 16.14.

m 24.24,31. Isa. 65.8,9,15,22.

n Luka 12.20.

o Seb. 21.28.

p Luka 17.24.

q Luka 17.37. Jobe 39.30.

r Mark. 6.29.

s 24.21.

t Isa. 13.10; 24.23. Hez. 32.7. Jow. 2.10,31; 3.15. Amos 5.20; 8.9. Zef. 1.15. Seb. 2.20. Isam. 6.12.

u Isam. 6.13. 2 Pet. 3.10,12.

v Dan. 7.13.

w 24.3.

x Isam. 1.7.

y Zek. 12.12.

z 16.27.

a Isam. 1.7.

b Mark. 9.1.

c 13.41.

d 1 Kor. 15.52. 1 Thes. 4.16. Mat. 25.6.

e 24.22.

f Dute. 4.32.

1 kuseduze: kumbe, useduze

g Jak. 5.9.

h 16.28.

i Hlab. 102.26. Isa. 51.6. Jer. 31.35,36. Mat. 5.18. Heb. 1.11.

j Hlab. 119.89. Isa. 40.8.

k 24.30.

l Seb. 1.7. Mat. 24.42,43.

m Zek. 14.7. Mark. 13.32.

n Luka 17.26,27,36,35.

o Gen. 6.3-5; 7.7,21. 1 Pet. 3.20.

p 22.30.

q Luka 17.36.

r Luka 17.35.

s 24.43. 25.13; 26.38,40,41. Mark. 13.34,35,37; 14.34,37,38. Luka 12.37,39. Seb. 20.31. 1 Kor. 16.13. Kol. 4.2. 1 Thes. 5.6,10. 1 Pet. 5.8. Isam. 3.2,3; 16.15.

t 24.36.25.13. Luka 12.40.

u Luka 12.39-46.

v 20.11.

w 1 Thes. 5.2. 2 Pet. 3.10. Isam. 3.3; 16.15.

x 24.43. 25.13. 26.38,40,41. Mark. 13.34,35,37; 14.34,37,38. Luka 12.37,39. Seb. 20.31. 1 Kor. 16.13. Kol. 4.2. 1 Thes. 5.6,10. 1 Pet. 5.8. Isam. 3.2,3; 16.15.

y 6.19.

z 25.10.

a 24.36.25.13. Luka 12.40.

b Luka 12.41.

c 25.21,23. 1 Kor. 4.2. Heb. 3.5.

d 25.2.

e Isam. 16.15.

f 25.21,23.

g 25.5.

2 izayiquma phakathi: kumbe, izayiquma iyisuse

h Luka 12.46.

i 8.12.