NdebeleTeam » Matthew » 23

UJesu usola ababhali labaFarisi

23Khona uJesu wakhuluma emaxukwini lakubafundi bakhea, 2 esithi: Ababhali labaFarisi bahlezi esihlalweni sikaMozisi; 3 ngakho konke lokhu abalitshela khona ukuthi likugcine, kugcineni likwenze; kodwa lingenzi njengokwemisebenzi yabob, ngoba bayakhuluma bangenzic. 4 Ngoba bayabopha imithwalo enzima njalo elukhuni ukuthwalwa, bayibeke emahlombe abantu, kodwa kabafuni ukuyisusa ngomunwe wabod. 5 Njalo imisebenzi yabo yonke bayenza ukuze babonwe ngabantue; ngoba benza amafilakteriyu* abo abe banzif, njalo bakhulisa intshaka zezembatho zabog; 6 bathanda izihlalo zabahloniphekayo ekudleni kwantambamah, lezihlalo eziqakathekileyo emasinagogenii, 7 lokubingelelwa emidangenijk, lokubizwa ngabantu ngokuthi: Rabi*, Rabil.

8 Kodwa lina kalingabizwa ngokuthi Rabim; ngoba munye ongumfundisi wenu, uKristun; njalo lina lonke lingabazalwane. 9 Futhi lingabizi muntu emhlabeni ngokuthi nguyihloo; ngoba munye onguYihlo, osemazulwinip; 10 kalingabizwa ngokuthi lingabafundisiq; ngoba munye ongumfundisi wenu, uKristur. 11 Kodwa omkhulu kinis uzakuba yinceku yenut. 12 Lalowo oziphakamisayo, uzathotshiswa; lalowo ozithobayo, uzaphakanyiswau.

13 Kodwa maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisiv, ngoba livalela abantu umbuso wamazulu; ngoba kalingeni lina, labangenayo kalibavumeli ukuthi bangenew. 14 Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba lidla izindlu zabafelokazi, langokuzenzisa lenza imikhuleko emide; ngakho lizakwemukela ukulahlwa okukhulux. 15 Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba libhoda ulwandle lomhlaba ukuthi lenze abe munye ophendukela kumaJuday, kuthi nxa esenziwe njalo, limenze umntwana wesihogo ngokuphindwe kabili kulaniz.

16 Maye kini, bakhokheli abayiziphofua, abathi: Loba ngubani ofunga ngethempeli, akulutho; kodwa loba ngubani ofunga ngegolide lethempeli, ulomlandub. 17 Zithutha leziphofuc! Ngoba yikuphi okukhulu, igolide, kumbe ithempeli elenza igolide libe ngcweled? 18 Njalo: Loba ngubani ofunga ngelathi, akulutho; kodwa loba ngubani ofunga ngomnikelo ophezu kwaloe, ulomlandu. 19 Zithutha leziphofu! Ngoba yikuphi okukhuluf, umnikelo, kumbe ilathi elenza umnikelo ube ngcweleg? 20 Ngakho ofunga ngelathi ufunga ngalo langakho konke okuphezu kwalo; 21 lofunga ngethempeli ufunga ngalo langaye ohlala kuloh; 22 lofunga ngezulu ufunga ngesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu langaye ohlala phezu kwasoi.

23 Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba lithela okwetshumi kwetshwayi leganga ledile* lekhumini*j; liyekele okunzima komlayo, ukwahlulela lesihawu lokholo; belifanele ukwenza lezizinto, lingaziyekeli lalezok. 24 Bakhokheli abayiziphoful, likhetha umiyane, kodwa liginye ikamelam. 25 Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba lihlambulula ingaphandlen yenkezo leyomganu, kodwa ngaphakathi kugcwele ukuphangao lobuhwabap. 26 MFarisi oyisiphofu! Hlambulula kuqala ingaphakathi yenkezo leyomganu, ukuze kuhlambuluke lengaphandle yakhoq.

27 Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisir, ngoba lifanana lamangcwaba aconjwe aba mhlophe, abonakala emahle ngaphandle, kanti ngaphakathi agcwele amathambo abafileyos lokungcola konket. 28 Kunjalo lani ngaphandle libonakala ebantwini lilungile, kanti ngaphakathi ligcwele ukuzenzisa lobubi.

29 Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba lakha amangcwaba abaprofethiu, licecise amangcwaba abalungileyov, 30 lithi: Uba besikhona ensukwini zabobaba bethu, besingayikuhlanganyela labo egazini labaprofethi. 31 Kunjalo liyazifakazela lina ukuthi lingamadodana alabo ababulala abaprofethiw; 32 lina-ke gcwalisanix isilinganiso saboyihloy! 33 Zinyoka, nzalo yamabululuz, lizaphepha njani ukulahlwa kwesihogoa?

34 Ngakho, khangelani, mina ngithuma kini abaprofethi labahlakaniphileyob lababhalic; labanye babo lizababulala libabetheled; labanye lizabatshaya ngesiswepu emasinagogenie enu libazingele imizi ngemizif; 35 ukuze kwehlele phezu kwenu igazi lonke elilungileyo elachithwa emhlabenig, kusukela egazini likaAbela olungileyoh, kuze kufike egazini likaZakariyai indodana kaBarakiyaj, elambulala phakathi kwethempelik lelathil. 36 Ngiqinisile ngithi kini: Zonke lezizinto zizakwehlela phezu kwalesisizukulwana.

UJesu ukhalela iJerusalema

37 Jerusalema, Jerusalemam, wena obulala abaprofethin njalo obakhanda ngamatshe labo abathunywe kuweo! Bengithanda kangakanani ukubuthela ndawonye abantwana bakho, njengesikhukhukazi sibuthela amatsiyane asop ngaphansi kwempiko, kodwa kalivumangaq. 38 Khangelani, indlu yenu itshiyiwe kini ilunxiwa. 39 Ngoba ngithi kini: Kalisoze langibona kusukela khathesi, lize lithi: Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosir.

a Mark. 12.38-40. Luka 20.45-47. Luka 11.39-52.

b Ezra 7.10.

c Roma 2.19-23.

d Luka 11.46. Seb. 15.10.

e 6.1.6.2,5,16.

f Eks. 13.9.

g Nani 15.38. Mat. 9.20.

h Mark. 12.38,39. Luka 20.46.

i Luka 11.43.

j Luka 11.43.

k Mark. 12.38,39. Luka 20.46.

l Joha. 1.38.

m Jak. 3.1.

n 23.10. Joha. 13.13.

o 1 Tim. 1.2. Tit. 1.4.

p Mal. 1.6. Mat. 7.11.

q 23.8.

r 23.8.

s Mark. 9.35.

t 20.26.

u Luka 14.11; 18.14. Hez. 21.26. Zaga 29.23.

v 23.14-16,23,25,27,29.

w Luka 11.52.

x Mark. 12.40. Luka 20.47.

y Seb. 2.11; 6.5; 13.43.

z 23.33. 5.22.

a 15.14. 23.24.

b 5.33-35.

c 23.19. 5.22.

d Eks. 30.29.

e 15.5.

f 23.17.

g Eks. 29.37. Mat. 5.23.

h 1 Kho. 8.13. 2 Lan. 6.2. Hlab. 26.8; 132.14.

i 5.34. Hlab. 11.4.

j Luka 11.42.

k 1 Sam. 15.22. Mat. 9.13; 12.7.

l 23.16.

m 19.24.

n Luka 11.39.

o Mark. 7.4.

p 1 Kor. 7.5.

q Mark. 7.4.

r Luka 11.44.

s Seb. 23.3.

t Nani 19.16.

u Luka 11.47,48.

v 12.44; 25.7. Luka 11.25. Isam. 21.2,19.

w Seb. 7.51,52. 1 Thes. 2.15.

x Gen. 15.16. Dan. 8.23. 1 Thes. 2.16.

y 7.2.

z 3.7; 12.34.

a 23.15.

b Luka 11.49-51.

c 13.52.

d 5.12; 21.35. 2 Lan. 36.16.

e 10.17.

f 10.23.

g Isam. 18.24.

h Gen. 4.8.

i 2 Lan. 24.20,21.

j 2 Lan. 24.22. Zek. 1.1.

k 1 Kho. 6.2. Luka 11.51.

l Eks. 40.6,29. 2 Kho. 16.14. Hez. 40.47.

m Luka 13.34,35.

n 21.35.

o 21.35.

p Dute. 32.11,12.

q Ruthe 2.12.

r Hlab. 118.26. Luka 13.35.