NdebeleTeam » Matthew » 22

Umfanekiso wedili lomtshado

22UJesu wasephendula wabuya wakhuluma labo ngemifanekisoa, wathi: 2 Umbuso wamazulu ufananiswa lomuntu oyinkosib, owenzela indodana yakhe idili lomtshadoc; 3 wasethuma inceku zakhe ukuthi zibize abanxusiweyo emtshadweni, kodwa kabavumanga ukubuyad. 4 Wabuya wathuma ezinye incekue, esithi: Batsheleni abanxusiweyo ukuthi: Khangelani, sengilungisile ukudla kwami kweminif, inkabi zamig lokunonileyo sekuhlatshiweh, izinto zonke sezilungile; wozani emtshadweni. 5 Kodwa kabananzanga, bazihambela, omunye ensimini yakhe, omunye ekuthengiselaneni kwakhe; 6 abaseleyo basebezibamba inceku zakhe baziphatha kubi bazibulalai. 7 Kodwa kwathi inkosi ikuzwa lokho yathukuthela, yathuma amabutho ayo yabhubhisa labobabulali, yatshisa umuzi waboj. 8 Yasisithi encekwini zayo: Umtshado usulungile, kodwa abanxusiweyo bebengafanelangak. 9 Ngakho yanini emahlanganweni ezindlela, njalo bonke elingabathola, libabizele emtshadweni. 10 Lezonceku zaseziphuma zaya ezindleleni zabutha bonke ezabatholayo, ababi kanye labalungileyo; indlu yomtshado yasigcwala ngabahleziyol. 11 Kwathi inkosi ingena ukukhangela ababehlezi ekudleni yabona khona umuntu owayengembathangam isembatho somtshadon; 12 yasisithi kuye: Mngane, ungene njani lapha ungelasembatho somtshadoo? Kodwa yena waqunywa umlomop. 13 Inkosi yasisithi ezincekwiniq: Mbopheni inyawo lezandla, limsuse limphosele emnyameni ongaphandle; lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyor. 14 Ngoba banengi ababiziweyo, kodwa balutshwana abakhethiweyos.

Umthelo kaKesari

15 Khona-ke abaFarisi basuka, bacebisana ngokuthi bangamthiya njani ekukhulumenit. 16 Basebethuma kuye abafundi babo kanye labakaHerodiu, besithi: Mfundisi, siyazi ukuthi wena uqotho, ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso, kawukhathaleli muntu, ngoba kawunanzi isimo sabantuv. 17 Ngakho sitshele, wena ucabangani? Kuvunyelwe yini ukuthelaw kuKesari, kumbe hatshix? 18 Kodwa uJesu ebazi ububi babo wathiy: Bazenzisi, lingilingelaniz? 19 Ngitshengisani imali yokuthela. Basebeletha kuye udenariyo*. 20 Wasesithi kubo: Ngokabani lumfanekiso lalumbhalo? 21 Bathi: NgokaKesari. Wasesithi kubo: Ngakho mnikeni uKesari izinto zikaKesari; loNkulunkulu izinto zikaNkulunkulua. 22 Kwathi sebezwile bamangala; bamtshiya bahambab.

Ukuvuka kwabafileyo

23 Ngalolosuku kweza kuye abaSadusic, abathi kakukho ukuvuka kwabafileyod, basebembuza, 24 besithi: Mfundisi, uMozisi wathi: Uba umuntu esifa engelabantwana, umfowabo uzamthatha umkakhe, amvusele umfowabo inzaloe. 25 Kwakukhona phakathi kwethu izelamani eziyisikhombisa; owokuqala wasethatha umfazi wafa; futhi engelanzalo, watshiya umkakhe kumfowabo. 26 Kwaba njalo lowesibili, lowesithathu, kwaze kwaba kowesikhombisa. 27 Kwathi emva kwabo bonke kwafa lomfazi. 28 Ngakho ekuvukeni kwabafileyo, uzakuba ngumkabani kwabayisikhombisa? Ngoba bonke babelaye. 29 Kodwa uJesu waphendula wathi kubo: Liduhile, lingayazi imibhalof, loba amandla kaNkulunkulug; 30 ngoba ekuvukeni kwabafileyo kabathathani, kabendiswah, kodwa banjengengilosi zikaNkulunkulu ezulwini. 31 Kodwa mayelana lokuvuka kwabafileyoi, kalifundanga yini okwakhulunywa kini nguNkulunkulu, esithi: 32 Mina nginguNkulunkulu kaAbrahama, loNkulunkulu kaIsaka, loNkulunkulu kaJakobej? UNkulunkulu kayisuye uNkulunkulu wabafileyo, kodwa owabaphilayo. 33 Kwathi amaxuku ekuzwa amangala kakhulu ngokufundisa kwakhek.

Umlayo wokuqala

34 Kwathi abaFarisi, sebezwile ukuthi uJesu ubaqume umlomol abaSadusim, babuthana ndawonye. 35 Lomunye wabo, isazumthetho, wambuzan, emlinga, esithio: 36 Mfundisi, yiwuphi umlayo omkhulu emthethweni? 37 UJesu wasesithi kuye: Wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho, ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, langengqondo yakho yonkep; 38 yiwo lowo umlayo owokuqala lomkhulu. 39 Lowesibili ufanana lawo uthi: Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wenaq. 40 Kuleyomilayo emibili kweyeme umthetho wonke labaprofethir.

UKristu losendo lwakhe

41 Kwathi sebebuthene abaFarisi, uJesu wababuza, 42 esithi: Licabangani ngoKristu? Uyindodana kabanis? Bathi kuye: NgekaDavidat. 43 Wathi kubo: Pho uDavida wambiza njani ekuMoya ngokuthi yiNkosiu, esithi: 44 INkosi yathi eNkosini yami: Hlala ngakwesokunene sami, ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo senyawo zakhov? 45 Ngakho uba uDavida embiza ngokuthi yiNkosi, uyiNdodana yakhe njani? 46 Njalo kwakungekho owayengamphendula ilizwiw; kusukela ngalolosuku kakwabe kusaba khona umuntu olesibindi sokumbuzax.

a 11.25; 17.4. Hlu. 18.14.

b Luka 14.16-24.

c 25.10. Isam. 19.7,9. Luka 12.36; 14.8. Joha. 2.2. Gen. 29.22.

d Esta 6.14. Zaga 9.3,5. Zef. 1.7.

e 21.36.

f Luka 11.38; 14.12. Luka 11.37. Joha. 21.12,15.

g Zaga 9.2.

h Luka 15.23,27,30.

i 21.35.

j Luka 23.11. Dan. 9.26. Luka 19.27.

k 10.11,13. Seb. 13.46. Isam. 3.4.

l 13.38,47; 25.2.

m Zef. 1.8. Isa. 61.10; 64.6. Isam. 3.4; 16.15; 19.8.

n 2 Kho. 10.22.

o 20.13.

p 22.34. Mark. 1.25; 4.39 Luka 4.35. 1 Pet. 2.15.

q 20.26.22.3,4,6,8,10. 13.41,49.

r 8.12.

s 20.16.

t Mark. 12.13-37. Luka 20.20-38.

u Mark. 3.6; 12.13. Mark. 8.15.

v Zaga 24.23.

w 17.25.

x Luka 3.1.

y 9.4.

z Mark. 12.15.

a Roma 13.7.

b Mark. 12.12.

c 3.7; 16.1,6,11,12.22.34. Seb. 4.1; 5.17; 23.6-8.

d Seb. 23.8. Seb. 4.2.

e Dute. 25.5.

f Joha. 20.9.

g 1 Kor. 6.14.

h 24.38. Luka 17.27.

i 1 Kor. 15.42,44,49,52. 1 Joha. 3.2.

j Eks. 3.6. Seb. 7.32.

k 7.28.

l 22.12.

m 22.23.

n Luka 7.30; 10.25; 11.45,46,52; 14.3. Tit. 3.13. Luka 5.17. Mark. 12.28. Luka 20.39.

o Luka 7.30; 10.25; 11.45,46,52; 14.3. Tit. 3.13. Luka 5.17. Mark. 12.28. Luka 20.39.

p Dute. 6.5. Luka 10.27.

q Levi 19.18. Mat. 19.19. Luka 10.27.

r 7.12. 1 Tim. 1.5.

s Luka 20.41-44.

t 1.1.

u 2 Sam. 23.2.

v Hlab. 110.1. Seb. 2.34,35. Heb. 1.13.

w Luka 14.6.

x Mark. 12.34. Luka 20.40.