NdebeleTeam » Matthew » 21

UJesu ungena eJerusalema

21Kwathi-ke sebesondele eJerusalemaa, sebefikile eBetfageb entabeni yeMihlwathic, khona uJesu wathuma abafundi ababili, 2 esithi kubo: Hambani liye emzaneni okhangelene lani, lizahle libone ubabhemi ekhulekiwe, lethole lilaye; libakhulule, libalethe kimi. 3 Futhi uba umuntu ekhuluma ulutho kini, lizakuthi: INkosi iyabaswela; njalo uzahle abathumele. 4 Njalo konke lokhu kwenzeka, ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethid, ukuthi: 5 Tshelani indodakazi yeSiyoni ukuthie: Khangela, iNkosi yakho iyeza kuwe, imnene igade ubabhemi, lethole inkonyana yenyamazana yokuthwalaf. 6 Abafundi bahamba-ke, benza njengalokhu uJesu wayebalayile, 7 baletha ubabhemi lethole, babeka izembatho zabo phezu kwabo, bamhlalisa phezu kwazog. 8 Lenengi lexuku lendlala ezalo izembatho endlelenih; labanye bagamula ingatsha zezihlahla, bazendlala endlelenii. 9 Lamaxuku ayehamba phambili lababelandela bamemeza, besithi: Hosana* kuyo iNdodana kaDavidaj! Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosik. Hosanal kweliphezulum!

10 Esengenile eJerusaleman umuzi wonke wanyakazela usithi: Ngubani loo? 11 Amaxuku asesithi: Lo nguJesu umprofethip, oweNazaretha yeGaliliq.

Ukuhlanjululwa kwethempeli

12 UJesu wasengena ethempelini likaNkulunkulu, wabaxotsha bonke ababethengisa lababethenga ethempelinir, wasegenqula amatafulas ababentshintshelana imalit, lezihlalo zalabo ababethengisa amajubau. 13 Wasesithi kubo: Kulotshiwe ukuthi: Indlu yami izabizwa ngokuthi yindlu yomkhulekov; kodwa lina liyenze ubhaluw lwabaphangix. 14 Kwasekufika kuye iziphofu leziqhuli ethempelini; wasezisilisa. 15 Kodwa abapristi abakhulu lababhali sebebonile izimangaliso azenzayo, labantwana bememeza ethempelini, besithi: Hosana eNdodaneni kaDaviday! bathukuthela, 16 basebesithi kuye: Uyakuzwa lokhu yini abakutshoyo laba? UJesu wasesithi kubo: Yebo; alikaze lifunde yini ukuthi: Emlonyeniz wezingane lowabamunyayoa uphelelise indumisob? 17 Wasebatshiya waphuma phandle komuzi esiya eBethani, walala khonac.

Ukuthukwa komkhiwa

18 Kwathi ebuyela emzini ekuseni, walambad; 19 kwathi ebona umkhiwa othile endleleni, wasondela kuwo, kodwa katholanga lutho kuwo ngaphandle kwamahlamvu wodwa; wathi kuwo: Kakungabe kusavela isithelo kuwe lanini. Njalo umkhiwa wahle wabuna. 20 Kwathi bebona lokhu abafundi bakhe bamangala, besithi: Umkhiwa uhle wabuna njanie? 21 UJesu wasephendula wathi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Uba lilokholof, lingathandabuzi, kaliyikwenza lokhu okomkhiwa kuphelag, kodwa loba lisithi lakulintaba: Qutshunwa uphoselwe olwandle, kuzakwenzekah. 22 Njalo konke loba kuyini elikucelayo emkhulekweni, likholwa, lizakwemukelai.

Igunya likaJesu

23 Kwathi esengenile ethempelini, abapristi abakhulu labadala babantu basondela kuye esafundisaj, bathi: Izinto lezi uzenza ngaliphi igunya? Njalo ngubani okunike leligunyak? 24 UJesu wasephendula wathi kubo: Lami ngizalibuza umbuzo ube munye; uba lingitshela lokhu, lami ngizalitshela ukuthi ngenza lezizinto ngaliphi igunya: 25 Ubhabhathizo lukaJohane lwavela ngaphi? Ezulwini kumbe ebantwini? Basebekhulumisana, besithi: Uba sisithi: Ezulwini, uzakuthi kithi: Pho kalikholwanga kuye nganil? 26 Kodwa uba sisithi: Ebantwini, siyesaba ixukum; ngoba bonke bamphatha uJohane njengomprofethin. 27 Basebemphendula uJesu bathi: Kasazi. Wasesithi kubo: Lami kangilitsheli ukuthi ngenza lezizinto ngaliphi igunya.

Umfanekiso wamadodana amabili

28 Kanti licabanganio? Umuntu wayelamadodana amabili; waya kweyokuqala wathi: Mntanami, hamba, uyesebenza lamuhla esivinini samip. 29 Kodwa yaphendula yathi: Angifuni. Kodwa emva kwalokho yaphenduka, yahambaq. 30 Wasesiya kweyesibili watsho ngokunjalo. Yona-ke yaphendula yathi: Ngiyahamba, nkosi. Kodwa kayiyanga. 31 Yiyiphi kulawo amabili eyenza intando kayise? Bathi kuye: Eyokuqala. UJesu wathi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Abathelisir lezifebe bayangena embusweni kaNkulunkulu phambi kwenus. 32 Ngoba uJohane wafika kini ngendlela yokulunga, kalikholwanga kuyet; kodwa abathelisi lezifebeu bakholwa kuyev; kodwa lina selikubonile kaliphendukanga emva kwalokho ukuthi likholwe kuyew.

Umfanekiso wabalimi besivini

33 Zwanini omunye umfanekiso. Kwakukhona umuntu othile ongumninimuzix, owahlanyela isiviniy, wasibiyela ngothangoz, wagebha isikhameloa kuso, wakha umphotshongob, wasiqhatshisa kubalimi, waya kwelinye ilizwec. 34 Kwathi sekusondele isikhathi sezithelo, wathuma inceku zakhe kubalimi, ukuze zemukele izithelo zakhe. 35 Abalimi basebezibamba inceku zakhe, enye bayitshayad, lenye bayibulalae, lenye bayikhanda ngamatshef. 36 Wabuya wathuma ezinye inceku ezinengi kulezokuqalag; basebesenza njalo kulezo. 37 Ekucineni wasethuma indodana yakhe kubo, esithi: Bazayihlonipha indodana yamih. 38 Kodwa abalimi sebeyibonile indodana bakhulumisana besithi: Le yindlalifai; wozani, siyibulale, njalo sibambe ilifa layoj. 39 Basebeyibambak bayiphosela ngaphandle kwesivini, bayibulalal. 40 Ngakho mhla kufika umninisivini, uzabenzani abalimi labo? 41 Bathi kuye: Uzababhubhisa kakubi labo ababim, njalo uzaqhatshisa isivini kwabanye abalimi, abazamnika izithelo ngezikhathi zazon.

42 UJesu wathi kubo: Alikaze lifunde yini emibhalweni ukuthi: Ilitshe abakhi abalalayo, yilo eseliyinhloko yengonsi; lokhu yikwenza kweNkosi; njalo kuyamangalisa emehlweni ethuo? 43 Ngakho ngithi kini: Lizakwemukwa umbuso kaNkulunkulu, unikwe isizwe esithela izithelo zawop. 44 Lalowo owela phezu kwalelilitshe uzaphahlazwaq; kodwa loba ngubani eliwela phezu kwakhe lizamchobozar.

45 Kwathi abapristi abakhulu labaFarisi sebezwile imifanekiso yakhe bazi ukuthi ubekhuluma ngabo. 46 Kwathi sebedinga ukumbambas besaba amaxukut, ngoba ayemphatha njengomprofethiu.

a Mark. 11.1-10. Luka 19.29-38.

b Mark. 11.1. Luka 19.29.

c 24.3; 26.30. Joha. 8.1. Seb. 1.12. Zek. 14.4.

d Joha. 12.12-15.

e Isa. 62.11.

f Zek. 9.9.

g Mark. 11.7. Luka 19.35.

h 2 Kho. 9.13.

i Levi 23.40.

j 21.15. Hlab. 118.25.

k Hlab. 118.26. Luka 13.35.

l 21.15. Hlab. 118.25.

m Luka 2.14. Jobe 16.19.

n Mark. 11.15.

o Ruthe 1.19.

p 21.46. Luka 7.16. Joha. 6.14.

q 2.23.

r Mark. 11.15-19. Luka 19.45-47. Mal. 3.1-3. Joha. 2.13-17.

s 25.27. Luka 19.23. Seb. 6.2.

t Dute. 14.25.

u Levi 1.14.

v Isa. 56.7.

w Jer. 7.11.

x 26.55.

y 21.9.

z Hlab. 8.2.

a 11.25.

b Roma 9.22. Heb. 10.5.

c 26.6. Mark. 11.1,11,12; 14.3. Luka 19.29; 24.50. Joha. 11.1,18; 12.1.

d 21.18,19, Mark. 11.12-14.

e Mark. 11.20-24.

f 17.20.

g Mark. 11.23. Seb. 10.20; 11.12. Roma 4.20; 14.23. Jak. 1.6; 2.4.

h 21.1.

i 7.7. Jak. 5.16.

j Mark. 11.27-33. Luka 20.1-8.

k Eks. 2.14. Seb. 4.7; 7.27.

l Luka 3.15.

m 14.5. 21.46.

n 11.9.

o 18.12.

p 21.33. 20.1.

q 21.32.27.3. 2 Kor. 7.8. Heb. 7.21.

r 18.17.

s Luka 7.37-50.

t 3.1,8-12.19.20.

u Luka 3.12,13; 7.29.

v Luka 3.12,13; 7.29.

w 21.33. 20.1.

x Mark. 12.1-12. Luka 20.9-19.

y Hlab. 80.8.

z Isa. 5.2.

a Isa. 5.2.

b Isa. 5.2.

c 25.14,15. Luka 15.13.

d 5.12. Heb. 11.36,37. 2 Lan. 36.16. Seb. 5.40. 2 Kor. 11.24,25.

e 22.6; 23.34,37. 1 Thes. 2.15. Heb. 11.37. Jer. 26.23. Neh. 9.26.

f 23.37. 2 Lan. 24.21. Heb. 11.37.

g 22.4.

h Heb. 12.9.

i Heb. 1.2.

j 26.3; 27.1. Joha. 11.53. Seb. 4.27. 2 Sam. 14.7.

k 26.50. 27.50. Seb. 2.23; 5.30.

l Heb. 13.12.

m Luka 21.24.

n Seb. 13.46; 18.6; 28.28.

o Hlab. 118.22,23. Seb. 4.11. Isa. 28.16. Efe. 2.20. 1 Pet. 2.6.

p 8.12. Luka 14.24.

q Isa. 8.14,15. Zek. 12.3. Luka 20.18. Roma 9.33. 1 Pet. 2.7,8. Luka 2.34.

r Dan. 2.34,35,44. Isa. 60.12.

s 21.15. Mark. 11.18. Luka 19.47. Joha. 7.25,30,44.

t 21.26.

u 21.11.