NdebeleTeam » Matthew » 20

Umfanekiso wezisebenzi zesivini

20Ngoba umbuso wamazulu ufanana lomuntu ongumninindlua, owaphuma ekuseni kakhulu ukuqhatsha izisebenzi ziye esivinini sakheb; 2 esevumelene lezisebenzi ngodenariyo* ngosuku, wazithuma esivinini sakhe. 3 Wasephuma sekungaba lihola lesithathu*, wabona abanye bemi emdangeni bengenzi lutho; 4 lakulabo wathi: Yanini lani esivinini; njalo loba yini efaneleyo ngizalinika yona. Bahamba-ke. 5 Wabuya waphuma sekungaba lihola lesithupha* langelesificamunwemunye, wenza njalo. 6 Kwathi sekungaba lihola letshumi* lanye waphuma, wathola abanye bemi bengenzi lutho, wathi kubo: Limeleni lapha usuku lonke lingenzi luthoc? 7 Bathi kuye: Ngoba akulamuntu osiqhatshileyod. Wathi kubo: Yanini lani esivinini, njalo lizakwemukela loba kuyini okufaneleyo. 8 Kwathi sekuntambama umninisivini wathi enduneni yakhee: Biza izisebenzi, uzibhadale iholo, uqale ngezokucina kuze kube ngezokuqalaf. 9 Kuthe befika abaqhatshwa ngehola letshumi lanye ngulowo lalowo wemukela udenariyo. 10 Njalo sebezile abokuqala bacabanga ukuthi bazakwemukela okungaphezulu; kodwa labo bemukela udenariyo ngamunye. 11 Kwathi beyemukela bamsola umninindlug, 12 besithi: Labo abokucina basebenze ihola elilodwa, kodwa ubalinganise lathih esithwele ubunzima bosuku lokutshisai. 13 Kodwa ephendula wathi komunye wabo: Mngane, angikoni; kanti kawuvumelananga lami ngodenariyoj? 14 Thatha okwakho uhambe; ngiyathanda ukumnika lowokucina njengawek. 15 Kumbe angivunyelwa yini ukwenza engikuthandayo ngezinto zamil? Loba ilihlo lakho libi yinim, ngoba mina ngilungilen? 16 Kunjalo-ke abokucina bazakuba ngabokuqala, labokuqala ngabokucinao; ngoba banengi ababiziweyo, kodwa balutshwana abakhethiweyop.

UJesu ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe

17 Kwathi uJesuq esesenyukela eJerusalema wathatha abalitshumi lambili bebodwa endleleni, wathi kubor: 18 Khangelani, senyukela eJerusalemas, njalo iNdodana yomuntu izanikelwa kubapristi abakhulu lakubabhali; besebeyilahlela ukufat, 19 bayinikeleu kwabezizwev ukuze bayiyangise bayitshaye ngesiswepu bayibethelew; njalo ngosuku lwesithathu izabuya ivukex.

UJesu ukhuza amadodana kaZebediya

20 Kwasekusiza kuye uninay wamadodana kaZebediya kanye lamadodana akhez, waguqa wacela ulutho kuyea. 21 Wasesithi kuye: Ufunani? Wathi kuye: Tshono ukuthi la amadodana ami amabili ahlaleb, enye ngakwesokunene sakhoc, lenye ngakwesokhohlo, embusweni wakho. 22 Kodwa uJesu waphendula wathi: Kalikwazi elikucelayo. Linganatha yini inkezo engizayinatha minad, njalo libhabhathizwe ngobhabhathizo engibhabhathizwa ngalo minae? Bathi kuye: Singakwenza. 23 Wasesithi kubo: Ngeqiniso lizayinatha inkezo yami, libhabhathizwe ngobhabhathizo mina engizabhabhathizwa ngalof; kodwa ukuhlala ngakwesokunene sami langakwesokhohlo sami, kayisikho okwami ukuphana ngakho, kodwa kungokwalabog abakulungiselweyo nguBabah.

Ubukhulu obuqotho

24 Kwathi sebezwile abalitshumi, bathukuthela ngezelamani ezimbili. 25 Kodwa uJesu wababizela kuye wathi: Liyazi ukuthi ababusi bezizwei bayazibusa ngobulukhuni, lezikhulu zisebenzisa amandla phezu kwazoj. 26 Kodwa akuyikuba njalo phakathi kwenu; kodwa loba ngubani othanda ukuba ngomkhulu phakathi kwenuk kabe yisisebenzi senul; 27 njalo loba ngubani othanda ukuba ngowokuqala phakathi kwenu kabe yisisebenzi senu; 28 njengalokhu iNdodana yomuntu kayizanga ukukhonzwa, kodwa ukukhonzam, lokunika impilo yayo ibe lihlawulon labanengio.

UJesu usilisa iziphofu ezimbili

29 Kwathip bephumaq eJeriko, ixuku elikhulu lamlandelar. 30 Njalo khangela, iziphofu ezimbili zihlezi endleleni, sezizwile ukuthi uJesu uyadlula, zamemeza, zathi: Sihawukele, Nkosi, Ndodana kaDavidas! 31 Ixuku laselizikhuza ukuthi zithule, kodwa zamemeza kakhulu, zisithi: Sihawukele, Nkosi, Ndodana kaDavidat! 32 UJesu wasesima wazibiza, wathi: Lifuna ukuthi ngilenzeleni? 33 Zathi kuye: Nkosi, ukuthi amehlo ethu avuleke. 34 UJesu esesiba lesihelo wathinta amehlo azo; njalo amehlo azo ahle abuya abona, zasezimlandelau.

a 19.27.

b 21.28,33.

c 1 Kor. 15.8.

d Seb. 14.16; 17.30.

e Levi 19.13.

f Luka 8.3. Gal. 4.2.

g 24.43. Mark. 14.14. Luka 12.39; 22.11.

h Ruthe 2.19. 2 Kho. 12.11.

i Jak. 1.11. Gen. 31.40.

j 11.16. 22.12; 26.50.

k 25.25.

l Roma 9.20-24.

m 6.23.

n Luka 6.35. 1 Pet. 2.3.

o 19.30.

p 22.14. Isam. 17.14.

q Mark. 10.32-34. Luka 18.31-34.

r Luka 2.4.

s 16.21.

t 20.18,19.

u 20.18,19.

v 27.2. Mark. 15.1. Luka 23.1. Joha. 18.28-32. Seb. 3.13.

w 27.26-31.

x 27.63.

y Mark. 10.35-45.

z 4.21. Mark. 10.35.

a 8.2.

b 19.28.

c 25.34.

d 26.39,42. Isa. 51.22. Mark. 14.36. Luka 22.42. Joha. 18.11.

e Luka 12.50.

f Seb. 12.2. Isam. 1.9.

g 19.11.

h 25.34.

i Luka 22.25-27.

j 1 Pet. 5.3.

k Mark. 9.35.

l 22.13; 23.11. Mark. 9.35. Luka 22.26.

m Luka 22.27. Joha. 13.4,13-15. Fil. 2.7.

n Isa. 53.10. Dan. 9.26. Joha. 11.51,52. 1 Tim. 2.6. Tit. 2.14. 1 Pet. 1.19.

o 26.28. Isa. 53.11. Heb. 2.10; 9.28. 1 Tim. 2.6.

p Mark. 10.46-52. Luka 18.35-43.

q Luka 18.35; 19.1.

r Luka 10.30; 19.1. Heb. 11.30. 1 Kho. 16.34.

s 9.27-31. Mark. 10.46. Luka 18.35.

t Mark. 10.48. Luka 18.39.

u 9.29. 8.3,15. Mark. 1.41; 7.33; 8.23,25. Luka 5.13; 22.51. Joha. 9.6.