NdebeleTeam » Matthew » 19

Ukuhlalisana kwabathatheneyo

19Kwasekusithi uJesu eseqedile lawomazwia, wasuka eGalilib, weza emikhawulweni yeJudiya ngaphetsheya kweJordanic. 2 Amaxuku amakhulu asemlandela, wasewasilisa laphod.

3 Basebesiza kuye abaFarisi bemlinga, bathi kuye: Kuvunyelwe yini ukuthi indoda yale umkayo ngaso sonke isizathoe? 4 Wasephendula wathi kubo: Kalifundanga yini ukuthi owabadabula kusukela ekuqaleni wabenza owesilisa lowesifazanaf? 5 Wasesithi: Ngenxa yalokhu indoda izatshiya uyise lonina, inamathele kumkayog; labo ababili bazakuba nyamanye. 6 Ngakho kabasebabili, kodwa sebenyamanye. Ngakho lokho uNkulunkulu akuhlanganisileyo kakungabi lamuntu okwehlukanisayoh. 7 Bathi kuye: Pho uMozisi walayelani ukunika incwadi yesehlukaniso, lokumalai? 8 Wathi kubo: Ngenxa yobulukhuni benhliziyo zenu uMozisi walivumela ukwala omkenuj; kodwa kusukela ekuqaleni kwakungenjalo. 9 Kodwa ngithi kini: Loba ngubani owala umkakhe, ngaphandle kokufeba, abesethatha omunye, uyafeba; futhi othatha owaliweyo uyafebak.

10 Abafundi bathi kuye: Uba udaba lomuntu lomfazi lunjalo, akusizi ukuthathal. 11 Kodwa wathi kubo: Kakusibo bonkem abangalemukela lelilizwin, ngaphandle kwabakunikiweyoop. 12 Ngoba kukhona abathenwa, abazalwa benjalo kusukela esiswini sikanina; njalo kukhona abathenwa, abathenwa ngabantuq; kukhona futhi abathenwa, abazithenileyo ngenxa yombuso wamazulur. Lowo ongakwemukela lokho kakwamukeles.

Ukubusiswa kwabantwana abancane

13 Khona kwalethwa kuye abantwana abancane, ukuze abeke izandla zakhe phezu kwabo, akhuleket; kodwa abafundi babakhuza. 14 Kodwa uJesu wathi: Vumelani abantwana abancane, lingabenqabeli ukuza kimi; ngoba umbuso wamazulu ungowabanjeu. 15 Wasebeka izandla phezu kwabo, wasuka lapho.

Ijaha elinothileyo

16 Njalo khangela, kwasondela omunye wathi kuyev: Mfundisi olungileyo, ngizakwenzani okulungileyo, ukuze ngibe lempilo elaphakade? 17 Wasesithi kuye: Ungibizelani ngokuthi olungileyo? Kakho olungileyo, ngaphandle koyedwa, uNkulunkuluw. Kodwa uba uthanda ukungena ekuphileni, gcina imilayox. 18 Wathi kuye: Yiyiphi? UJesu wasesithi: Ungabulali; ungafebi; ungebi; ungafakazi amangay; 19 hlonipha uyihlo lonyokoz; njalo, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wenaa. 20 Ijaha lathi kuye: Konke lokhu ngikugcinile kusukela ebutsheni bami; ngisaswelani? 21 UJesu wathi kulo: Uba uthanda ukuphelelab, hamba uthengise impahla zakho uphe abayangac, njalo uzakuba lempahla eligugu ezulwinid; njalo uze lapha, ungilandele. 22 Kodwa selizwile lelilizwi ijaha lasuka lidanile; ngoba lalilempahla ezinengi.

23 UJesu wasesithi kubafundi bakhe: Ngiqinisile ngithi kini: Onothileyo uzangena ngokulukhuni embusweni wamazulue. 24 Njalo futhi ngithi kini: Kulula ukuthif ikamela lingene ngentunja yenalithi, kulokuthi onothileyo angene embusweni wezulug. 25 Sebezwile abafundi bakhe bamangala kakhulu, bathi: Pho kungasindiswa bani? 26 Kodwa uJesu wabakhangela wathi kubo: Kubantu kakulakwenzekah, kodwa kuNkulunkulu zonke izinto zingenzekai.

Umvuzo wokuzidela

27 Khona uPetro waphendula wathi kuye: Khangela, thina sitshiye konke sakulandela; pho sizazuzanij? 28 UJesu wasesithi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Lina elingilandeleyo, ekuvuselelweni lapho iNdodana yomuntu isihlezi esihlalweni sobukhosi senkazimulo yayok, lani lizahlala ezihlalweni zobukhosi ezilitshumi lambilil lahlulele izizwe ezilitshumi lambili zakoIsrayelim. 29 Laye wonke otshiye izindlu, kumbe abafowabo, kumbe odadewabo, kumbe uyise, kumbe unina, kumbe umkakhe, kumbe abantwana, kumbe amasimu, ngenxa yebizo lami, uzakwemukela ngekhulu, adle ilifa lempilo elaphakaden. 30 Kodwa abanengi abokuqala bazakuba ngabokucinao, labokucina ngabokuqalap.

a Mark. 10.1-12.

b 17.22.

c Joha. 10.40; 11.7. Luka 9.51; 17.11.

d 12.15.

e 5.31.

f Gen. 1.27; 5.2.

g Gen. 2.24. Efe. 5.31.

h 1 Kor. 6.16. Mal. 2.15. 1 Kor. 7.2.

i 5.31. Dute. 24.1.

j Mark. 16.14. Mark. 3.5; 6.52.

k 5.32.

l Zaga 21.19.

m 1 Kor. 7.2,7,9.

n 19.12. 2 Kor. 7.2.

o 13.11.

p 20.23.

q 2 Kho. 20.18. Gen. 37.36.

r 5.29. 1 Kor. 7.32; 9.5,15.

s 19.12. 2 Kor. 7.2.

t Luka 18.15-17. Mark. 10.13-16.

u 18.3.

v Mark. 10.17-31. Luka 18.18-30.

w Luka 10.25-28.

x Levi 18.5. Neh. 9.29.

y Eks. 20.12-16. Dute. 5.16-20. Roma 13.9.

z 15.4.

a 22.39. Levi 19.18. Luka 10.27.

b 5.48.

c Luka 12.33. Luka 16.9. Seb. 2.45; 4.34,35. 1 Tim. 6.17-19.

d 6.20.

e 13.22. 1 Tim. 6.9,10. Hez. 33.31.

f Mark. 10.24.

g 23.24.

h Mark. 10.21,27.

i Jobe 42.2. Mark. 10.27; 14.36. Luka 1.37; 18.27. Gen. 18.14.

j 4.22.4.20. Mark. 1.18. Luka 5.11. Dute. 33.9.

k Tit. 3.5. Joha. 3.3,5. 1 Pet. 1.23.

l Luka 22.30. Isam. 3.21; 20.4.

m 20.21. 1 Kor. 6.2. Isam. 2.26.

n 4.20.4.22. Mark. 1.18. Luka 5.11. Dute. 33.9.

o 20.16. Mark. 10.31. Luka 13.30.

p 21.31,32.