NdebeleTeam » Matthew » 18

UJesu ufundisa ngokuthobeka langezikhubekiso

18Ngalesosikhathi abafundi beza kuJesu, bathi: Kanti ngubani omkhulu embusweni wamazulu? 2 UJesu wasebizela kuye umntwana omncane wammisa phakathi kwaboa, 3 wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Ngaphandle kokuthi liphendukeb libe njengabantwana abancane, kalisoze lingene embusweni wamazulu. 4 Ngakho lowo ozazithoba njengalumntwana omncane, nguye omkhulu embusweni wamazuluc. 5 Njalo loba ngubani owemukela abe munye umntwana omncane onje ebizweni lami, wemukela minad.

6 Kodwa loba ngubanie okhubekisa omunye walaba abancinyane abakholwa kimi, kungakuhle kuye ukuthi ilitshe lokuchola elikhulu lilengiswe entanyeni yakhe, abesetshoniswa enzikini yolwandlef. 7 Maye kuwo umhlaba ngenxa yezikhubekisog! Ngoba izikhubekiso zimele ukufikah; kodwa maye kulowomuntu, esifika ngaye isikhubekisoij! 8 Njalok uba isandla sakho kumbe unyawo lwakhol kukukhubekisa, kuqume ukulahlele khatshana lawem; kungcono kuwe ukungena ekuphileni uyingini kumbe uyisiqhwala, kulokuthi ulezandla ezimbili kumbe inyawo ezimbili uphoselwe emlilweni olaphakaden. 9 Futhi uba ilihlo lakhoo likukhubekisa, likhuphe ulilahlele khatshana lawep; kungcono kuwe ukungena ekuphileni ulelihlo elilodwa, kulokuthi ulamehlo amabili uphoselwe esihogweni somliloq.

10 Qaphelani lingadeleli omunye walaba abancinyaner, ngoba ngithi kini: Emazulwini ingilosi zabos zihlala zibona ubusot bukaBaba osemazulwiniu. 11 Ngoba iNdodana yomuntu ize ukusindisav okwakulahlekilew.

Imvu elahlekileyo

12 Licabanganix? Uba umuntu othile elezimvu ezilikhulu, besekulahleka enye yazo, kazitshiyi yini ezingamatshumi ayisificamunwemunye lasificamunwemunye, ahambe ezintabeni ukuyadinga elahlekileyo? 13 Futhi uba kungenzakala ukuthi ayithole, ngiqinisile ngithi kini: Uthokoza ngayo kakhulu kulalezo ezingamatshumi ayisificamunwemunye lasificamunwemunye ezingalahlekangay. 14 Ngokunjalo kayisiyo intando kaYihlo osemazulwiniz ukuthi kubhubhe abe munye walaba abancinyanea.

Ukuphathwa kwabenza okubi

15 Kodwa nxa umfowenu ekona, hamba umsole phakathi kwakho laye lilodwab. Uba ekuzwa, umzuzile umfowenuc; 16 kodwa uba engakuzwa, thatha abe munye kumbe babe babili kanye lawe futhi, ukuze lonke ilizwi liqiniswe ngomlomo wabafakazi ababili kumbe abathathud; 17 njalo nxa esala ukubezwa bona, tshela ibandla; uba esala ukuzwa lalo ibandlae, kabe njengowezizwefg lomthelisi kuweh. 18 Ngiqinisile ngithi kini: Konke elizakubopha emhlabeni, kuzakuba kubotshiwe ezulwini; njalo konke elizakukhulula emhlabeni, kuzakuba kukhululiwe ezulwinii.

Ukukhuleka kwabahlanganyelayo

19 Njalo ngithi kini: Uba ababili benu bevumelana emhlabeni loba ngaluphi ulutho abalucelayoj, bazalwenzelwak nguBaba osemazulwinil. 20 Ngoba lapho ababili kumbe abathathu ababuthene khona ebizweni lami, ngikhona lapho phakathi kwabom.

Umfanekiso wenceku engelasihawu

21 UPetro wasemsondelela wathi: Nkosi, umfowethu uzangona kangaki, njalo ngimthethelelan? Kuze kube kasikhombisa yinio? 22 UJesu wathi kuye: Kangitsho kuwe ukuthi kuze kube kasikhombisa, kodwa kuze kube ngamatshumi ayisikhombisa aphindwe kasikhombisap.

23 Ngakho umbuso wamazulu ufananiswa lomuntu oyinkosi, owayethanda ukulandiselana lenceku zakheq. 24 Kwathi eseqalile ukulandisar, kwalethwa kuye enye elomlandu kuyo wamathalenta* azinkulungwane ezilitshumi. 25 Kodwa njengoba yayingelalutho lokuhlawula, inkosi yayo yalaya ukuthi ithengiswes, lomkayo labantwana bayo, lakho konke elakho, besekuhlawulwat. 26 Ngakho inceku yawa phansi imkhothamela, yathi: Nkosi, ngibekezelela, futhi ngizakuhlawula konke. 27 Inkosi yaleyonceku yasisiba lesihelo yayikhulula, yayixolela umlandu. 28 Kodwa yaphuma leyonceku yathola omunye oyinceku kanye layo, olomlandu kuyo wabodenariyo* abalikhulu, yambamba yamkhama, yathi: Ngihlawula okufaneleyo. 29 Ngakho oyinceku kanye layo wawa phansi ezinyaweni zayo wayincenga, wathi: Ungibekezelele, futhi ngizakuhlawula konkeu. 30 Kodwa yona kayivumanga, kodwa yasuka yayiphosela entolongweni, ize iwuhlawule umlandu. 31 Kwathi abayizinceku kanye layo bebona izinto ezazenzakele badabuka kakhulu; beza babikela inkosi yabo konke okwakwenzekile. 32 Inkosi yayo yasiyibizela kiyo yathi kiyo: Wena nceku embi, ngakuxolela wonke lowomlandu, ngoba wangincengav; 33 ngabe lawe kawumhawukelanga yini omunye oyinceku kanye lawe, njengoba lami ngakuhawukela? 34 Inkosi yayo yasithukuthela yayinikela kubahlukuluzi, ize ihlawule konke okufaneleyo kuyo. 35 Uzakwenza njalo kini laye uBaba osezulwini, uba lingathetheleli lowo lalowo umfowenu iziphambeko zabo ngenhliziyo zenuw.

a 17.24. Mark. 9.33-37. Luka 9.46-48.

b Luka 22.32.

c 19.14. Mark. 10.14. Luka 18.16. Hlab. 131.2. 1 Kor. 14.20. 1 Pet. 2.2.

d 10.40.

e Mark. 9.42. Luka 17.2.

f 5.29. 18.8,9.

g 13.41.

h Luka 17.1.

i 26.24.

j Luka 17.1.

k Mark. 9.43-47.

l 5.30.

m 18.8,9. 5.29.

n 15.30.

o 5.29.

p 18.8,9. 5.29.

q 5.22.

r 18.2,6,14. 10.42. Zek. 13.7.

s Seb. 12.15. Hlab. 34.7; 91.11. Dan. 3.28; 6.22. Jobe 33.23. Luka 2.13. Heb. 1.14.

t Esta 1.14. Luka 1.19.

u 7.11.

v 9.13. Luka 9.56; 19.10. Joha. 3.17; 12.47. 1 Joha. 4.14.

w 10.6; 15.24.

x 17.25; 21.28.

y Luka 15.4-7.

z 7.11.

a 10.42.18.2,6,14. Zek. 13.7.

b Luka 17.3. Jak. 5.19,20. Levi 19.17.

c 1 Kor. 9.19-22. 1 Pet. 3.1.

d Dute. 19.15. Joha. 8.17. 2 Kor. 13.1. Nani 35.30.

e 16.18. 1 Kor. 5.4,5; 6.1-6.

f 6.7.

g Roma 16.17. 1 Kor. 5.9. 2 Thes. 3.6,14. 2 Joha. 10.

h 5.46,47; 9.10,11; 11.19; 21.31,32. Mark. 2.15,16. Luka 3.12; 5.30; 7.29,34; 15.1; 18.10.

i 16.19.

j Mark. 10.35.

k 5.14. 1 Joha. 3.22.

l 7.11.

m 28.19.

n 18.15.

o Luka 17.4. Jobe 5.19.

p 6.14.

q 25.19.

r 25.19.

s Levi 25.39.

t Neh. 5.5.

u 18.32. 8.5; 26.53.

v 18.32. 8.5; 26.53.

w Mark. 11.26. Jak. 2.13.