NdebeleTeam » Matthew » 17

Ukukhazimuliswa kukaJesu entabeni

17Lemva kwensuku eziyisithupha uJesu wathathaa uPetro loJakobe loJohane umfowabo, wasekhwela labo entabeni ende bebodwab. 2 Waseguqulwa isimo phambi kwabo, njalo ubuso bakhe bakhanya njengelanga, lezembatho zakhe zaba mhlophe njengokukhanya. 3 Futhi khangela, kwasekubonakala kubo uMozisi loElija, bekhuluma layec. 4 UPetro wasephendula wathi kuJesu: Nkosi, kuhle ukuthi sibe laphad. Uba uthanda, asakhe lapha amadumba amathathu, elinye ngelakho, lelinye ngelikaMozisi, lelinye ngelikaElijae. 5 Kwathi esakhuluma, khangela, iyezi elikhanyayo labasibekela; futhi khangela, ilizwi laphuma eyezinif, lisithi: Lo uyiNdodana yami ethandekayo, engithokoza ngayog; zwanini yonah. 6 Sebezwile abafundii, bawa phansi ngobuso babo, besaba kakhuluj. 7 Kodwa uJesu weza wabathinta wathik: Sukumani lingesabil. 8 Sebephakamisile amehlo abo, kababonanga muntu, ngaphandle kukaJesu yedwam.

9 Sebesehla entabenin, uJesu wabalaya, wathi: Lingatsheli muntu lowombono, ize ivuke kwabafileyo iNdodana yomuntuo. 10 Abafundi bakhe basebembuza bathi: Pho batsholoni ababhali ukuthi uElija ufanele ukufika kuqalap? 11 UJesu wasephendula wathi kubo: UElija uzafika kuqala isibili, uzabuyisela zonke izintoq; 12 kodwa ngitsho kini ukuthi uElija sewafika, kodwa kabamazangar, kodwa benza kuyes konke ababekuthandat; ngokunjalo leNdodana yomuntu izahlutshwa yibou. 13 Abafundi basebeqedisisa ukuthi wakhuluma labo ngoJohane uMbhabhathiziv.

Ukusiliswa komfana owayelesithuthwane

14 Kwathi sebefikile exukwini, kweza kuye umuntuw waguqa phambi kwakhe wathix: 15 Nkosi, akuhawukele indodana yami, ngoba ilesithuthwane iyahlupheka kakhulu; ngoba iwele kanengi emlilweni, futhi kanengi emanzini. 16 Njalo ngiyilethe kubafundi bakho, kodwa bebengelakho ukuyisilisay. 17 UJesu wasephendula wathi: O sizukulwana esingelakholo lesonakeleyoz, koze kube nini ngilani? Koze kube nini ngilibekezelelaa? Mletheni kimi lapha. 18 UJesu waselikhuza, idimoni laseliphuma kuyo, umntwana wasesila kusukela kulelohola.

19 Abafundi basebesiza kuJesu bebodwa bathi: Kungani thina sehlulekile ukulikhupha? 20 UJesu wasesithi kubo: Kungenxa yokungakholwa kwenub. Ngoba ngiqinisile ngithi kinic: Aluba lilokholod olunjengohlamvu lwemasitedie, lizakuthi kulintaba: Suka lapha uye laphaya; njalo izasuka; futhi kaliyikwehlulwa luthof. 21 Kodwa loluhlobo kaluphumig ngaphandle kwangomkhulekoh langokuzila ukudlaij.

UJesu uphinda akhulume ngokuhlupheka kwakhe

22 Besahlezi eGalili, uJesu wathi kubok: INdodana yomuntu isizanikelwa ezandleni zabantu, 23 njalo bazayibulala, kodwa ngosuku lwesithathu izavuswal. Basebedabuka kakhulum.

UJesu uthela umthelo

24 Kwathi sebefikile eKapenawumen, abemukela umthelo beza kuPetro bathi: Umfundisi wenu katheli yinio? 25 Wathi: Yebo. Esengenile endlini, uJesu wamandulela wathip: Ucabangani, Simoniq? Amakhosi omhlaba emukela kubani imfanelor kumbe imithelos? Kumadodana abo yini, kumbe kwabezizwe? 26 UPetro wathi kuye: Kwabezizwe. UJesu wathi kuye: Ngakho-ke amadodana akhululekile. 27 Kodwa-ke ukuze singabakhubekisit, hamba uye elwandle uphose ingwegwe, uthathe inhlanzi ezaphuma kuqala; kuzakuthi usuvule umlomo wayo uzathola imali1; uyithathe ubanike ibe ngeyami leyakhou.

a Mark. 9.2-8. Luka 9.28-36.

b 26.37. Mark. 5.37; 14.33. Mark. 13.3.

c Roma 12.2. 2 Kor. 3.18.

d 11.25; 22.1. Hlu. 18.14.

e Mark. 9.6. Luka 9.33.

f 2 Pet. 1.17.

g 3.17.

h Seb. 7.37. Dute. 18.15,19. Seb. 3.22,23.

i 2 Pet. 1.18.

j Hlu. 13.20.

k Dan. 8.18; 9.21; 10.10,16,18. Hez. 2.2.

l 14.27.

m Luka 6.20.

n Mark. 9.9-13.

o 16.20.

p 11.14.

q Seb. 3.21. Mal. 4.6. Luka 1.16,17. Seb. 1.6.

r 11.14.

s 14.3,10.

t Mark. 9.13.

u 16.21.

v 11.14.

w Mark. 9.14-29. Luka 9.37-42.

x 27.29. Mark. 1.40; 10.17.

y 4.24.

z Luka 9.41. Seb. 20.30. Fil. 2.15. Dute. 32.20.

a Seb. 18.14. 2 Kor. 11.1. Efe. 4.2.

b Mark. 9.28.

c 21.21. Mark. 11.23.

d 13.58. Luka 17.6. Joha. 11.40. 1 Kor. 12.9; 13.2.

e 13.31.

f 17.9.

g 1 Kor. 12.10,28; 14.10.

h Seb. 13.3. 1 Kor. 7.5. Luka 2.37.

i 6.16-18; 9.15. Seb. 13.2; 14.23. 2 Kor. 6.5; 11.27.

j Seb. 13.3. 1 Kor. 7.5. Luka 2.37.

k 17.22,23, Mark. 9.30-32. Luka 9.43-45.

l 16.21.

m Mark. 9.32.

n Mark. 9.33.

o Eks. 30.13; 38.26. 2 Kho. 12.4.

p 2 Sam. 22.6,19. Jobe 3.12; 30.27; 41.11. Hlab. 17.13; 18.5,18; 21.3; 59.10; 79.8; 88.13; 119.147,148. Isa. 21.14. Amos 9.10. 1 Thes. 4.15.

q 18.12.

r Roma 13.7.

s 22.17,19. Mark. 12.14.

t 5.29.

1 imali: or, isitateri; phose umholo wensuku ezine

u 17.24,27.