NdebeleTeam » Matthew » 16

Abafuna isibonakaliso

16AbaFarisi labaSadusia sebezile, bemlinga bamcela ukuthi abatshengise isibonakaliso esivela ezulwinib. 2 Kodwa waphendula wathi kubo: Kusihlwa lithic: Umkhathi muhle; ngoba isibhakabhaka sibomvu; 3 lekuseni lithi: Umkhathi mubi lamuhla; ngoba isibhakabhaka sibomvu sinyukubele. Bazenzisi, liyakwazi ukwehlukanisa umumo wesibhakabhaka; kodwa izibonakaliso zezikhathi lingeked yini? 4 Isizukulwana esibi lesifebayo sidinga isibonakaliso; kodwa kasiyikunikwa isibonakaliso, ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona umprofethi. Wasebatshiya, wahambae.

UJesu ukhuza abafundi ngokungaqedisisi kwabo

5 Sebefikile ngaphetsheya abafundi bakhe babekhohliwe ukuthatha izinkwa. 6 UJesu wasesithi kubo: Nanzelelani liqaphelef imvubelo yabaFarisi labaSadusig. 7 Basebekhulumisana besithi: Ngoba singathathanga izinkwah. 8 UJesu esekwazi wathi kubo: Lina abokholo oluncinyanei, kungani likhulumisana ngokuthi alithathanga izinkwaj? 9 Kalikaqedisisi yini, futhi kalikhumbuli izinkwa ezinhlanu zenkulungwane ezinhlanuk, lokuthi labutha izitsha ezingakil? 10 Futhi lezinkwa eziyisikhombisa zenkulungwane ezine, lokuthi labutha izitsha ezingakim? 11 Kaliqedisisi njani, ukuthi bekungemayelana lesinkwa ebengikukhuluma kini ukuthi liqaphele imvubelo yabaFarisi labaSadusin? 12 Basebeqedisisa ukuthi katshongo ukuthi baqaphele imvubelo yezinkwao, kodwa imfundiso yabaFarisi labaSadusip.

Isivumo sokholo sikaPetro

13 Kwathi uJesu esefikile kungxenye zeKesariya yeFiliphu wababuza abafundi bakhe, esithi: Abantu bathi, mina, iNdodana yomuntu, ngingubaniq? 14 Basebesithi: Abanye bathi: NguJohane uMbhabhathizir; labanye bathi: NguElijas; labanye bathi: NguJeremiya, kumbe ngomunye wabaprofethit. 15 Wathi kubo: Lina-ke lithi ngingubani? 16 USimoni Petro wasephendula wathi: Wena unguKristu, iNdodanau kaNkulunkulu ophilayov. 17 UJesu wasephendula wathi kuye: Ubusisiwew, Simoni ndodana kaJonax, ngoba inyama legaziy kakukwembulelanga lokhuz, kodwa uBaba osemazulwinia. 18 Lami-ke ngiyakutshela, ukuthi wena unguPetrob; laphezu kwalelidwala ngizalakha ibandla lamic, lamasango esihogo kawayikulehlulad. 19 Futhi ngizakunika izihluthulelo zombuso wamazulue; njalo loba yini ozayibopha emhlabeni, izakuba ibotshiwe emazulwini; njalo loba yini ozayithukulula emhlabeni, izakuba ithukululwe emazulwinif. 20 Wasebalayisisa abafundi ukuthi bangatsheli muntu ukuthi yena unguJesu onguKristug.

UJesu ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe

21 Kusukela kulesosikhathi uJesu waqala ukubatshengisa abafundi bakheh ukuthi umele ukuya eJerusalemai, njalo ahlupheke okunengi ngabadala labapristi abakhulu lababhali, abulawejk, avuswe ngosuku lwesithathul. 22 UPetro wasesiya laye eceleni waqala ukumkhuza esithi: Kakungabi kuwe1, Nkosi; lokhu kakusoze kwenziwa kuwe. 23 Kodwa yena watshibilika wathi kuPetro: Suka ngemva kwami, Sathanem, uyisikhubekiso kimin; ngoba kawucabangi izinto zikaNkulunkulu, kodwa ezabantuo.

Ukuhlutshwa kukaJesu lokwabamlandelayo

24 UJesu wasesithi kubafundi bakhe: Uba umuntu ethanda ukuza ngemva kwami, kazidele, athathe isiphambano sakhe, angilandelep. 25 Ngoba loba ngubani othanda ukusindisa impilo yakhe izamlahlekelaq; kodwa loba ngubani olahlekelwa yimpilo yakhe ngenxa yami uzayithola; 26 ngoba kuzamsizani umuntu nxa ezuza umhlaba wonker, kodwa alahlekelwe ngumphefumulo wakhes? Kumbe umuntu uzanikanit kube lihlawulo lomphefumulo wakheu? 27 Ngoba iNdodana yomuntu izakuza ngenkazimulo kaYisev kanye lengilosi zayow, khona izavuza ngulowo lalowo njengokwenza kwakhex. 28 Ngiqinisile ngithi kini: Bakhona abanye kwabemiyo lapha, abangasoze bezwe ukufay, baze bayibone iNdodana yomuntu isiza embusweni wayoz.

a 12.38.

b 16.6,11,12.22.23.

c Luka 12.54,55.

d Luka 12.56.

e 12.39.

f 16.11. Luka 12.1.

g 1 Kor. 5.6,7. Gal. 5.9. Eks. 12.15. Mat. 16.12.

h Luka 3.15.

i 6.30.

j Luka 3.15.

k 14.17,21.

l 14.20. Mark. 6.43; 8.19. Luka 9.17. Joha. 6.13.

m 15.34,38.

n 15.37. Mark. 8.8,20. Seb. 9.25.

o 16.11. Luka 12.1.

p 1 Kor. 5.6,7. Gal. 5.9. Eks. 12.15. Mat. 16.12.

q Mark. 8.27-29. Luka 9.18-20.

r 14.2. Mark. 6.14. Luka 9.7.

s Mark. 6.15. Luka 9.8.

t 27.9.

u 14.33.

v 26.63. Joha. 6.69. Josh. 3.10.

w 13.16.

x Joha. 1.42; 21.15-17.

y 1 Kor. 15.50. Gal. 1.16. Heb. 2.14. Efe. 6.12.

z 1 Kor. 2.10. Gal. 1.15,16.

a 7.11.

b 10.2. Joha. 1.42.

c Efe. 2.20. Isam. 21.14.

d Isa. 38.10. Jobe 38.17.

e Isa. 22.22. Isam. 3.7. Isam. 1.18; 9.1; 20.1.

f 18.18. Joha. 20.23. 1 Kor. 5.4.

g Mark. 8.30. Luka 9.21. Mat. 17.9. 8.4.

h Mark. 8.31.9.1. Luka 9.22-27.

i 20.18. Mark. 10.33. Luka 18.31.

j 17.12,22. Mark. 8.31; 9.31. Luka 9.22,44; 24.7. Mark. 9.12.

k 20.18. Mark. 10.33. Luka 18.31.

l 27.63.

1 kakungabi kuwe: kumbe, zizwele

m 2 Sam. 19.22.

n 13.41.

o Roma 8.5.

p 10.38.

q 10.39.

r 16.25,26.

s 16.25,26.

t Hlab. 49.7,8.

u 16.25,26.

v Dan. 7.13. Mat. 24.30; 25.31; 26.64. Mark. 13.26; 14.62. Seb. 1.11. 1 Thes. 1.10. Isam. 1.7.

w Dan. 7.10. Zek. 14.5. 1 Thes. 4.16. 2 Thes. 1.7. Juda 14. Dute. 33.2; 1 Kho. 22.19.

x Hlab. 62.12. Mat. 28.18.

y Joha. 8.52. Heb. 2.9.

z 23.36; 24.34. Mark. 13.30. Luka 21.32. Mat. 10.23.