NdebeleTeam » Matthew » 15

AbaFarisi lababhali basolwa ngenxa yezimiso zabo

15Kwasekufika kuJesu ababhali labaFarisi ababevela eJerusalemaa, bathi: 2 Kungani abafundi bakho besephula isikob labadalac? Ngoba kabagezi izandla zabo, nxa besidla isinkwa. 3 Kodwa waphendula wathi kubo: Lani-ke kungani lisephula umlayo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu? 4 Ngoba uNkulunkulu walaya, wathi: Hlonipha uyihlo lonyokod; lokuthi: Othuka uyise kumbe unina kumele afe lokufae; 5 kodwa lina lithi: Loba ngubani othi kuyise kumbe kunina: Kungumnikelof, loba yini evela kimi ingakusiza, 6 njalo engasoze amhloniphe uyise kumbe unina; ngalokho lenza umlayo kaNkulunkulug ube yize ngenxa yesiko lenuh. 7 Bazenzisi, uIsaya waprofetha kuhle ngani, esithi: 8 Lababantu basondela kimi ngomlomo wabo, langendebe bangidumise; kodwa inhliziyo yabo ikhatshana lamii. 9 Kodwa bangikhonza ngeze, befundisa izimfundiso eziyimilayo yabantuj. 10 Esebizele kuye ixuku, wathi kilo: Lalelani futhi liqedisise. 11 Kakusikho okungena emlonyeni okungcolisa umuntu; kodwa okuphuma emlonyeni, yikho okungcolisa umuntuk.

12 Abafundi bakhe basebesondela bathi kuye: Uyazi yini ukuthi abaFarisi bathe ukulizwa lelilizwi bakhubeka? 13 Kodwa waphendula wathi: Sonke isihlahlakazana, uBaba osezulwini angasihlanyelanga, sizasitshunwal. 14 Bayekeleni; bangabakhokheli beziphofu abayiziphofum; njalo nxa isiphofu sikhokhela isiphofu, zizawela emgodini zombilin.

15 UPetro wasephendula wathi kuye: Sichasisele lumfanekisoo. 16 UJesu wasesithi: Kanti lani lisengabangelakuqedisisap? 17 Lilokhe lingaqedisisi yini, ukuthi konke okungena emlonyeni kuya esiswini, futhi kuyelahlelwa ngaphandleq? 18 Kodwa izinto eziphuma emlonyeni zivela enhliziywenir; lezi ziyamngcolisa umuntus. 19 Ngoba enhliziywenit kuvela imicabango emibi, ukubulala, ubufebe, ukuphinga, ukweba, ukufakaza amanga, ukuhlambaza; 20 yizo lezozinto ezimngcolisayo umuntuu; kodwa ukudla ngezandla ezingagezwanga kakumngcolisi umuntuv.

Owesifazana weKhanani

21 UJesu wasesuka lapho, waya kungxenye zeTire lezeSidoniw. 22 Njalo khangela, owesifazana ongumKhanani ovela kuleyomikhawulo, wakhala kuye esithi: Nkosix, Ndodana kaDavida, akungihawukeley! Indodakazi yami ihlaselwe kubi lidimoniz. 23 Kodwa kamphendulanga ngalizwi. Basebesondela kuye abafundi bakhe bamncenga, bathi: Mxotshe, ngoba uyakhala ngemva kwethua. 24 Kodwa waphendula wathi: Kangithunywanga, ngaphandle kuzo izimvu ezilahlekileyo zendlu yakoIsrayelib. 25 Kodwa weza wamkhonza wathi: Nkosi, ngisizec. 26 Kodwa waphendula wathi: Kakukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana, lokusiphosela izinjana. 27 Kodwa yena wathi: Yebo, Nkosi, kodwa lezinjana ziyadla okwemvuthuluka eziwa etafuleni labaninizod. 28 UJesu wasephendula wathi kuye: O mama, lukhulu ukholo lwakho! Kakube kuwe njengokuthanda kwakho. Indodakazi yakhe yasisila kusukela kuleloholae.

UJesu usilisa izigulane

29 UJesu wasesuka lapho weza eduzane kolwandle lweGalilif; wenyukela entabeni wahlala phansi khona. 30 Kwasekusiza kuye amaxuku amakhulug, beleziqhuli, iziphofu, izimunguluh, izingini, labanye abanengi, basebebaphosela enyaweni zikaJesu, wasebasilisa; 31 aze amangala amaxukui, ebona izimungulu zikhuluma, izingini ziphilile, iziqhuli zihamba, leziphofu zibonaj; basebemdumisak uNkulunkulu kaIsrayelil.

UJesu usuthisa amadoda azinkulungwane ezine

32 UJesu wasebizela kuye abafundi bakhe wathi: Ngilesihelo ngexuku, ngoba sebelami insuku ezintathu, bengelalutho lokudla; njalo kangithandi ukuthi ngibayekele bahambe bengadlangam, hlezi bayathe endleleni. 33 Abafundi bakhe basebesithi kuye: Sizazuza ngaphi enkangala izinkwa ezinengi kangaka, ukuthi zisuthise ixuku elikhulu kangaka? 34 UJesu wasesithi kubo: Lilezinkwa ezingaki? Basebesithi: Eziyisikhombisa, lenhlanzana ezinlutshwanan. 35 Waselaya amaxuku ukuthi ahlale phansi emhlabathini. 36 Wasethatha izinkwa eziyisikhombisa lenhlanzio, esebongile wazihlephula, wazinika abafundi bakhe, labafundi ixuku. 37 Basebesidla bonke basutha; basebedobha imvuthu ezaziselep, izitsha eziyisikhombisa zigcwele. 38 Lalabo abadlayo babengamadoda azinkulungwane ezine, ngaphandle kwabesifazana labantwanaq. 39 Eseyekele amaxuku ahambar wangena emkhunjini, weza emikhawulweni yeMagadalas.

a Mark. 7.1-30.

b Gal. 1.14. Kol. 2.8.

c Heb. 11.2.

d Eks. 20.12. Dute. 5.16. Zaga 23.22.

e Eks. 21.17. Levi 20.9. Zaga 20.20.

f 23.18.

g Mark. 7.13. Gal. 3.17.

h Mark. 7.13. Gal. 3.17.

i Isa. 29.13. Hez. 33.31.

j Kol. 2.22. Tit. 1.14.

k Seb. 10.14,15.

l Joha. 15.2.

m 23.16,24. Mal. 2.8.

n Luka 6.39.

o Mark. 7.17.

p 16.9.

q 1 Kor. 6.13.

r Jak. 3.6.

s 15.11,20.

t Gen. 6.5.

u Jak. 2.4. Hlab. 56.5.

v Mark. 7.2,5.

w 11.21,22. Mark. 3.8; 7.31. Luka 6.17.

x Hlu. 1.30-33. Mark. 7.26.

y 9.27.

z 4.24.

a 14.15.

b 10.6. Seb. 3.25,26; 13.46. Roma 15.8.

c 8.2.

d 7.6. Fil. 3.2. Isam. 22.15.

e 9.2.

f Mark. 7.31-37.

g 4.18.

h 11.5.

i 15.31. 18.8. Mark. 9.43.

j 15.31. 18.8. Mark. 9.43.

k 9.8. Luka 2.20; 5.25,26; 7.16; 13.13; 17.15; 18.43; 23.47. Seb. 4.21; 11.18.

l Isa. 29.23.

m 14.14-21. Mark. 6.34-44.

n 15.36.

o 15.36.

p 26.26, 27. Mark. 8.6; 14.23. Luka 22.17,19. Joha. 6.11,23. Seb. 27.35. Roma 14.6. 1 Kor. 10.30; 11.24. 1 Tim. 4.3,4. Mat. 14.19.

q 16.10.

r 16.12, Mark. 8.10-21.

s Josh. 19.38. Mat. 27.56. Mark. 8.10.