NdebeleTeam » Matthew » 14

Ukubulawa kukaJohane uMbhabhathizi

14Ngalesosikhathi uHerodia umtetrarki* wezwa indumela kaJesub, 2 wasesithi ezincekwini zakhec: Lo nguJohane uMbhabhathizi; yena uvukile kwabafileyod, kungakho-ke imisebenzi yamandla isebenza kuye.

3 Ngoba uHerodi wayembambile uJohane wambopha wamfaka entolongwenie, ngenxa kaHerodiyasi umkaFiliphu umfowabof; 4 ngoba uJohane wayethe kuye: Kawuvunyelwa ukuba laye. 5 Njalo efuna ukumbulalag, wesaba ixukuh, ngoba lalimphatha njengomprofethii. 6 Kodwa kwathi kugcinwa usuku lokuzalwa kukaHerodi, indodakazi kaHerodiyasi yagida phakathi kwabo, yamthokozisa uHerodi. 7 Ngakho wathembisa ngesifungo ukuyinika loba yini ezayicela. 8 Kodwa yona, isilayiwe ngunina, yathij: Ngiphe lapha emganwinik ikhanda likaJohane uMbhabhathizi. 9 Inkosi yasisiba losizi, kodwa ngenxa yezifungo langalabo ababehlezi layo ekudleni yalaya ukuthi inikwe. 10 Yasithuma yamquma uJohane ikhanda entolongweni. 11 Ikhanda lakhe laselilethwa ngomganul, lanikwa intombi; njalo yona yalisa kunina. 12 Kwasekusiza abafundi bakhe bathatha isidumbu, basingcwaba; basebesuka bambikela uJesu.

UJesu usuthisa amadoda azinkulungwane ezinhlanu

13 UJesu esezwilem wasuka lapho ngomkhumbi waya endaweni eyinkangala eyedwa; kodwa amaxuku ekuzwa amlandela ngenyawo evela emizinin. 14 UJesu esephumile wabona ixuku elikhulu, waba lesihelo ngaboo, wasilisa abagulayo babop.

15 Kwathi sekuhlwile abafundi bakhe beza kuye, bathi: Lindawo iyinkangala, lesikhathi sesihambileq; liyekele ixuku lihambe, ukuze baye emizaneni bazithengele ukudlar. 16 Kodwa uJesu wathi kubo: Kakuswelekanga ukuthi bahambe; banikeni lina ukuthi badle. 17 Kodwa bathi kuye: Kasila lapha ngaphandle kwezinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili. 18 Wasesithi: Ziletheni lapha kimi. 19 Waselaya amaxuku ukuthi ahlale phansi etshanini, wathatha izinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbilis, wakhangela phezulu ezulwinit, wabusisa, esezihlephule wabanika abafundi izinkwa, labafundi bapha amaxukuu. 20 Basebesidla bonke, basutha; badobha imvuthu ezazisele, izitsha ezigcweleyo ezilitshumi lambiliv. 21 Lalabo abasebedlile babengamadoda angaba zinkulungwane ezinhlanu, ngaphandle kwabesifazana labantwana.

UJesu uhamba phezu kolwandle

22 Njalo uJesu wahle wacindezela abafundi bakhe ukuthi bangene emkhunjini, njalo bamqalele ukuya ngaphetsheya, esayekela amaxuku ahambew. 23 Kwathi eseyekele amaxuku ahamba, wenyukela entabeni eyedwa ukuze akhulekex; kwathi sekuhlwile, wayeyedwa lapho. 24 Kodwa umkhumbi wawusuphakathi kolwandle, utshukunyiswa ngamagagasi; ngoba umoya wawuphambene labo. 25 Kwathi ngesikhathi somlindo wesine wobusuku uJesu weza kubo, ehamba phezu kolwandley. 26 Kodwa kwathi abafundi bembona ehamba phezu kolwandle bethuka, bathiz: Lithonga. Basebekhala ngokwesaba. 27 Kodwa uJesu wahle wakhuluma labo, wathi: Manini isibindi; yimi; lingesabia. 28 UPetro wasemphendula wathi: Nkosi, uba kunguwe, ngilaya ukuthi ngize kuwe phezu kwamanzi. 29 Wasesithi: Woza. UPetro wasesehla emkhunjini wahamba phezu kwamanzi, ukuze aye kuJesu. 30 Kodwa ebona umoya olamandla wesaba; wathi eseqala ukutshona wakhala, wathi: Nkosi, ngisindisa! 31 Njalo uJesu wahle welula isandla, wambamba, wathi kuye: Wena olokukholwa okuncinyane, uthandabuzelanib? 32 Sebengenile emkhunjini, umoya wathula. 33 Abasemkhunjini basebesiza bamkhonza bathic: Ngeqiniso wena uyiNdodana kaNkulunkulud.

UJesu usilisa elizweni leGenesaretha

34 Kwathi sebechaphile bafika elizweni leGenesarethae. 35 Esemazi amadoda akuleyondawo athumela ilizwi kuso sonke lesosigaba esizingelezeleyo, aletha kuye bonke abagulayo. 36 Basebemncenga, ukuthi bathinte nje umphetho wesembatho sakhef; njalo bonkeg abathintayo basiliswah.

a Mark. 6.14-29. Luka 9.7-9.

b Luka 3.1.

c 8.6.

d 13.54.

e Luka 3.19,20. Mat. 11.2.

f Luka 3.1.

g Levi 18.16; 20.21.

h 21.26.

i 11.9.

j Seb. 19.33. Mark. 6.24.

k Nani 7.13,19,25. Ezra 1.9. Mat. 14.11. Mark. 6.25,28.

l Nani 7.13,19,25. Ezra 1.9. Mat. 14.11. Mark. 6.25,28.

m 10.23.

n Mark. 6.32-44. Luka 9.10-17. Joha. 6.1-13.

o 9.36. 15.32-38. Mark. 8.2-9.

p Luka 9.11.

q Luka 9.12.

r 14.22. 15.23.

s 2 Kho. 4.42-44.

t Mark. 7.34.

u 1 Sam. 9.13. Mat. 26.26. Mark. 6.41; 8.7; 14.22. Luka 9.16; 24.30. Mat. 15.36.

v 16.9.

w Mark. 6.45-56. Joha. 6.15-21.

x Mark. 6.46. Luka 6.12; 9.28. Mark. 1.35. Luka 5.16.

y Mark. 6.48. Mark. 13.35. Eks. 14.24.

z Jobe 9.8.

a 17.7. Dute. 31.6.

b 28.17. 6.30.

c 8.2.

d Hlab. 2.7. Mat. 4.3,6; 8.29; 26.63. Mark. 1.1. Luka 1.35; 4.41. Joha. 1.34,49; 11.27; 20.31. Seb. 8.37; 9.20. Roma 1.4. 1 Joha. 4.15; 5.5. Mat. 16.16. Joha. 6.69. Heb. 1.2,5. Joha. 6.14.

e Luka 5.1. Joha. 6.24,25.

f 9.20.

g Mark. 3.10. Luka 6.19. Seb. 5.15; 19.12. 2 Kho. 4.29.

h Luka 7.3.