NdebeleTeam » Matthew » 13

Umfanekiso womhlanyeli

13Kwathi ngalolosuku uJesu waphuma endlinia wahlala phansi elwandleb. 2 Kwasekubuthana kuye amaxuku amakhuluc, waze wangenad emkhunjini wahlala phansi; lexuku lonke lema ekhunjinie.

3 Wasekhuluma labo izinto ezinengi ngemifanekiso, esithi: Khangelani, kwaphuma umhlanyeli ukuyahlanyela. 4 Kwathi ekuhlanyeleni kwakhe, enye inhlanyelo yawela eceleni kwendlela; kwasekufika inyoni, zayidla zayiqeda. 5 Kodwa enye yawela emhlabathini olamatshe, lapho eyayingelamhlabathi omnengi khona; futhi yahle yamila, ngoba kwakungelakutshona komhlabathi; 6 kwathi ekuphumeni kwelanga yahangulwa; njalo ngoba yayingelampande yabuna. 7 Kodwa enye yawela emeveni; ameva asekhula ayiminyanisaf. 8 Kodwa enye yawela emhlabathini omuhle, yathela isithelog, enye ikhulu, lenye amatshumi ayisithupha, lenye amatshumi amathathuh. 9 Olendlebe zokuzwa, akezwei.

Umsebenzi wemifanekiso

10 Kwasekufika abafundi bathi kuye: Ukhulumelani kubo ngemifanekiso? 11 Wasephendula wathi kubo: Ngoba kuphiwe kinij ukwazi imfihlo zombuso wamazulu, kodwa bona kabakunikwanga. 12 Ngoba loba ngubani olakho uzaphiwa, abe lokwengezelelweyo; kodwa lowo ongelakho, uzakwemukwak lalokho alakhol. 13 Ngakho ngikhuluma labo ngemifanekiso, ngoba bebona kababoni, njalo besizwa kabezwa, futhi kabaqedisisi. 14 Kubo besekugcwaliseka isiprofetho sikaIsaya, esithi: Ukuzwa lizakuzwa, kodwa kalisoze liqedisise; lokubona lizabona, kodwa kalisoze libonisise; 15 ngoba inhliziyo yalababantu seyaba lukhunim, njalo bezwa kanzima ngendlebe, lamehlo abo bawacimezile; hlezi loba nini babone ngamehlo, njalo bezwe ngendlebe, futhi baqedisise ngenhliziyon, njalo baphenduke, besengibasilisao. 16 Kodwa abusisiwe amehlo enup, ngoba ayabona; lendlebe zenu, ngoba ziyezwaq. 17 Ngoba ngiqinisile ngithi kini: Abaprofethi labalungileyo abanengi babethanda ukubona izinto elizibonayo, kodwa kabazibonanga; lokuzwa izinto elizizwayo kodwa kabazizwangar.

Ukuchasiswa komfanekiso womhlanyeli

18 Ngakho lina zwanini umfanekiso womhlanyelis. 19 Kuthi wonke ozwayo ilizwi lombuso kodwa engaqedisisit, omubi afike, ahluthune okuhlanyelwe enhliziyweni yakhe. Lo nguye ohlanyelwe eceleni kwendlelau. 20 Kodwa ohlanyelwe emhlabathini olamatshe, nguye olizwayo ilizwi, ahle alemukelev ngentokozo; 21 kodwa kalampande phakathi kwakhew, kodwa uhlala isikhathi; kuthi sekufika inkathazo kumbe ukuzingelwa ngenxa yelizwix, ahley akhubekez. 22 Lohlanyelwe emeveni, nguye olizwayo ilizwi, kodwa impisekelo yalumhlaba lenkohlisoa yenotho kuyaliminyanisa ilizwi, futhi lingabi lesithelob. 23 Kodwa ohlanyelwe emhlabathini omuhle, nguye olizwayo ilizwi aliqedisise; isibili athele izithelo, aveze, omunye ikhulu, lomunye amatshumi ayisithupha, lomunye amatshumi amathathu.

Umfanekiso womfaba, lowemasitedi, lowemvubelo

24 Wabeka phambi kwabo omunye umfanekiso, esithi: Umbuso wamazulu ufananiswa lomuntu owahlanyela inhlanyelo enhle ensimini yakhe. 25 Kodwa abantu besalele, kwafika isitha sakhe sahlanyela umfaba phakathi kwamabele, sahamba. 26 Kodwa kwathi selumilile usungulo lwathela isithelo, lomfaba wasubonakala. 27 Zasezisondela inceku zomninimuzi zathi kuye: Nkosi, kawuhlanyelanga yini inhlanyelo enhle ensimini yakho? Pho iwuthethe ngaphi umfaba? 28 Wasesithi kuzo: Umuntu oyisitha ukwenzile lokhu. Inceku zasezisithi kuye: Uthanda ukuthi siyewubutha yini? 29 Kodwa wathi: Hatshi, hlezi, ekubutheni kwenu umfaba, lisiphune amabele kanye lawo. 30 Yekelani kukhule kokubili ndawonye kuze kube yisivuno; langesikhathi sokuvuna ngizakuthi kwabavunayo: Buthani kuqala umfaba, liwubophe izinyanda ukuze liwutshisec; kodwa amabele liwabuthele esiphaleni samid.

31 Wasebabekela omunye umfanekiso, esithi: Umbuso wamazulue unjengohlamvu lwemasitedi, aluthatha umuntu waluhlanyela ensimini yakhe; 32 lona kambe luncinyane kulazo zonke inhlamvu; kodwa nxa selukhulilef, lukhulu kulezilimo zonke, njalo luba yisihlahlag, kuze kufike inyoni zezulu, zakhele engatsheni zasoh.

33 Wabatshela omunye umfanekiso, wathi: Umbuso wamazulu unjengemvubeloi, ayithathayo owesifazana wayifaka emagokokweni amathathu empuphu, kwaze kwabila konkej.

34 Lezizinto zonke uJesu wazikhuluma emaxukwini ngemifanekiso, futhi ngaphandle komfanekiso kakhulumanga kubo; 35 ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethik, esithi: Ngizavula umlomo wami ngemifanekisol, ngizaveza izinto ebezifihlakelem kusukela ekusekelweni komhlaban.

36 Kwathi uJesu esewayekele amaxuku ahamba wangena endlinio; basebesondela kuye abafundi bakhe, besithi: Sichasisele umfanekiso womfaba ensiminip. 37 Wasephendula wathi kubo: Ohlanyela inhlanyelo enhle yiNdodana yomuntu; 38 lensimu ngumhlabaq; lenhlanyelo enhle, yona ingabantwana bombusor; kodwa umfaba ungabantwana bomubis; 39 lesitha esawuhlanyelayo ngudiyabholat; lesivuno siyikuphela kwesikhathiu; labavunayo bazingilosi. 40 Ngakho-ke njengalokhu umfaba uyabuthwa utshiswe emlilweniv, kuzakuba njalo ekupheleni kwalesisikhathiw. 41 INdodana yomuntu izathuma ingilosi zayo, besezibutha zikhuphe embusweni wayo konke okukhubekisayo lalabo abenza okubix, 42 besezibaphoselay esithandweni somliloz; lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyoa. 43 Khona abalungileyo bezakhanya njengelangab embusweni kaYisec. Olendlebe zokuzwa akezwed.

Umfanekiso wenotho, lowamangqongqo aligugu lowembule

44 Futhi umbuso wamazulu unjengempahla eligugu efihliweyo ensimini, okuthi umuntu eseyificile wayifihlae; entokozweni yakhe uyahamba, athengise konke alakhof, athenge leyonsimug.

45 Futhi umbuso wamazulu unjengomuntu ongumthengi odinga amapharele* amahle; 46 esethole elinye ipharele eliligugu kakhuluh, wasuka wathengisa konke alakhoi, walithengaj.

47 Futhi umbuso wamazulu unjengembule elaphoswa olwandlek, laselibutha zonke inhlobo; 48 lona, lithe seligcwele, balidonsela ekhunjini, bahlala phansi, babuthela ezilungileyo ezitsheni, kodwa ezimbi bazilahlela ngaphandlel. 49 Kuzakuba njalo ekupheleni kwesikhathim; ingilosi zizaphuma, zehlukanise ababi zibasuse phakathi kwabalungileyon, 50 besezibaphosela esithandweni somlilo; lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyoo.

51 UJesu wathi kubo: Seliziqedisisile zonke lezizinto yini? Bathi kuye: Yebo, Nkosip. 52 Wasesithi kubo: Ngakho wonke umbhaliq ofundiselwe umbuso wamazulu unjengomuntu ongumninimuzi, okhupha empahleni yakhe eligugur okutsha lokudala.

UJesu udelelwa emzini wakibo

53 Kwasekusithi uJesu eseqedile limifanekiso, wasuka lapho. 54 Wathi esefikiles emzini wakibot wabafundisa esinagogeni labou, baze bamangala bathi: Ivela ngaphi kuyenalo linhlakaniphov lalimisebenzi yamandlaw? 55 Lo kayisiyo yinix indodana yombazi? Unina kathiwa nguMariya yiniy, labafowaboz oJakobe loJose loSimoni loJudasi? 56 Labodadewabo kabakho yini bonke kithi? Pho, zivela ngaphi zonke lezizinto kuyea? 57 Basebekhubeka ngayeb. Kodwa uJesu wathi kubo: Umprofethi kasweli ukudunyiswa ngaphandle kwelizweni lakibo lendlini yakwaboc. 58 Njalo kenzanga lapho imisebenzi yamandla eminengid, ngenxa yokungakholwa kwaboe.

a 9.28. 13.36.

b Mark. 4.1-12.

c Luka 8.4-10.

d Luka 5.3.

e Mark. 3.9.

f Jer. 4.3.

g Joha. 15.5.

h Gen. 26.12.

i 11.15.

j 19.11. 11.25. 1 Kor. 2.10. 1 Joha. 2.27.

k 25.29. Mark. 4.25. Luka 8.18; 19.26. Joha. 15.2.

l Luka 8.18.

m Isa. 6.9,10. Joha. 12.40. Seb. 28.26,27. Dute. 29.4. Isa. 43.8. Jer. 5.21. Hez. 12.2. Roma 11.8. 2 Kor. 3.14; 4.4.

n Heb. 5.11.

o Luka 22.32.

p 13.16,17, Luka 10.23,24.

q 16.17. Joha. 20.29.

r Heb. 11.13. 1 Pet. 1.10,11. Joha. 8.56.

s Mark. 4.13-20. Luka 8.11-15.

t 4.23; 8.12. 13.38.

u 13.38. 6.13. Joha. 17.15. Efe. 6.16. 2 Thes. 3.3. 1 Joha. 2.13,14; 3.12; 5.18,19.

v Mark. 1.30. Mat. 13.21.

w Isa. 58.2. Hez. 33.31,32. Mark. 6.20. Joha. 5.35.

x Mark. 4.17. 2 Kor. 4.18. Heb. 11.25.

y Mark. 6.25. Luka 17.7; 21.9. Mat. 13.20.

z 11.6. 2 Tim. 1.15.

a 2 Tim. 4.10.

b 19.23.

c Mark. 4.26-29. Mat. 13.37-42.

d 3.12.

e 13.31,32, Mark. 4.30-32. Luka 13.18,19.

f 17.20. Luka 17.6.

g Mark. 4.32.

h Hlab. 104.12.

i Luka 13.20,21.

j Gen. 18.6. Hlu. 6.19. 1 Sam. 1.24.

k Mark. 4.33,34.

l Hlab. 78.2.

m Roma 16.25,26.

n 25.34. Luka 11.50. Heb. 4.3; 9.26. Isam. 13.8; 17.8. Joha. 17.24. 1 Pet. 1.20.

o 13.1.

p 13.24-30.

q Mark. 16.15,20. Kol. 1.6.

r 8.12. 13.43.

s Joha. 8.44. Seb. 13.10. 1 Joha. 3.8,10.

t 13.19.

u Jow. 3.13. Isam. 14.15.

v 13.40,49. 24.3; 28.20. Heb. 9.26. Dan. 12.13.

w 13.40,49. 24.3; 28.20. Heb. 9.26. Dan. 12.13.

x 24.31.

y 13.50. 3.12. Isam. 9.2; 19.20; 20.10.

z 13.50.

a 8.12.

b Zaga 4.18. Dan. 12.3.

c 26.29. 13.38.

d 13.9. 11.15.

e Zaga 2.4.

f 13.46. Fil. 3.7,8.

g 13.46. Isa. 55.1. Isam. 3.18.

h Jobe 28.18. Zaga 3.15; 8.11.

i 13.46. Fil. 3.7,8.

j 13.46. Isa. 55.1. Isam. 3.18.

k 4.19.

l 13.46. Isa. 55.1. Isam. 3.18.

m 13.39.

n 25.32.

o 13.42.

p Joha. 10.6.

q 23.34.

r 28.19.

s Mark. 6.1-6. Luka 4.16-30.

t 2.23. Luka 4.23.

u 26.55.

v 7.28.

w 7.22; 11.20,21,23; 14.2. 13.58.

x Luka 3.23; 4.22. Joha. 6.42.

y Mark. 6.3.

z 12.46.

a 27.56. Mark. 15.40. Gal. 1.19.

b 11.6.

c Luka 4.24. Joha. 4.44. Jer. 11.21; 12.6.

d Mark. 6.5,6. Luka 4.23-27.

e Mark. 9.23.