NdebeleTeam » Matthew » 12

UJesu uchasisa umlayo wesabatha

12Ngalesosikhathi uJesu wadabula emasimini amabele ngesabatha; njalo abafundi bakhe babelambilea, baqala ukukha izikhwebu, badlab. 2 Kodwa abaFarisi bekubona bathi kuye: Khangela, abafundi bakho benza okungavunyelwanga ukwenziwa ngesabathac. 3 Kodwa wathi kubo: Kalifundanga yini uDavida akwenzayod, mhla elambile yena lababelaye; 4 ukuthi wangena njani endlini kaNkulunkulu, wadla izinkwa zokubukiswa, ayengavunyelwa ukuzidla, ngitsho lababelayee, ngaphandle kwabapristi bodwaf? 5 Ingabe kalifundanga yini emlayweni, ukuthi ngamasabatha abapristi bayalona isabatha ethempelini, bangabi lacalag? 6 Kodwa ngithi kini: Kukhona lapha omkhulu kulethempelih. 7 Kodwa aluba belisazi ukuthi kutshoni ukuthii: Ngifisa isihawu hatshi umhlatshelo, ngabe kalibalahlanga abangelacala. 8 Ngoba iNdodana yomuntu iyiNkosi leyesabathaj.

UJesu usilisa ngesabatha

9 Futhi wasuka lapho wangena esinagogeni labo; 10 njalo khangela, kwakukhona umuntu olesandla esitshwabheneyok; basebembuza besithi: Kuvunyelwe yini ukusilisa ngamasabatha? ukuze bambeke icala. 11 Kodwa wathi kubo: Nguwuphi umuntu phakathi kwenu, elemvu eyodwa, futhi uba yona iwele emgodini ngesabatha, ongayikuyibamba ayikhuphulel? 12 Umuntu uyedlula-ke kangakanani imvum! Ngakho kuvunyelwe ukwenza okuhle ngamasabatha. 13 Wasesithi kumuntu: Yelula isandla sakho. Waseselula, sasesisiliswa saphila njengesinye.

Inceku ekhethiweyo

14 Basebephuma abaFarisi becebisana ngaye, ukuthi bangambulala njanin. 15 Kodwa uJesu esekwazi wasuka laphoo; amaxuku amakhulu asemlandela, wasebasilisa bonkep. 16 Wasebalayisisa ukuthi bangamveziq; 17 ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa nguIsaya umprofethi, ukuthi: 18 Khangela, inceku yami engiyikhethileyo; othandekayo wamir othokoza ngaye umphefumulo wami; ngizabeka uMoya wami phezu kwakhe, njalo uzatshumayela ukwahlulela kwabezizwe. 19 Kayikubangisa, kayikumemeza, njalo kakho ozalizwa ilizwi lakhe ezindleleni. 20 Umhlanga ofecekileyo kayikuwephula, lentambo yesibane ethunqayo kayikuyicitsha, aze aphumelelise ukwahlulelas ekunqobenit. 21 Lezizwe zizathemba ebizweni lakheu.

Isono sokuhlambaza

22 Kwasekulethwa kuye ongenwe lidimoni, eyisiphofu lesimungulu; wasemsilisa, kwaze kwathi isiphofu esiyisimungulu sakhuluma njalo sabonav. 23 Asemangala amaxuku wonke athiw: Lo kayisiyo yini iNdodana kaDavidax? 24 Kodwa abaFarisi sebezwile bathi: Lumuntu kakhuphi amadimoni, ngaphandle ngoBhelezebhule inkosi yamadimoniy. 25 Kodwa uJesu, eseyazi imicabango yabo, wathi kuboz: Wonke umbuso owehlukene umelene lawo ngokwawo uyachitheka; lawo wonke umuzi kumbe indlu eyehlukene imelene layo ngokwayo ingeze yema. 26 Njalo uba uSathane ekhupha uSathane, wehlukene emelene laye ngokwakhe; pho umbuso wakhe uzakuma njania? 27 Futhi uba mina ngikhupha amadimoni ngoBhelezebhule, amadodana enu akhupha ngobani? Ngakho wona azakuba ngabagwebi benub. 28 Kodwa uba mina ngikhupha amadimoni ngoMoya kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu usufikile kinic. 29 Kumbe umuntu angangena njani endlini yesiqhwaga aphange impahla yaso, ngaphandle kokuthi asibophe kuqala isiqhwagad? Abesephanga-ke indlu yasoe. 30 Ongelami, umelene lami, longabuthi lami, uyachithizaf.

31 Ngakho ngithi kini: Abantu bazathethelelwa sonke isono lokuhlambazag; kodwa ukuhlambaza uMoya kakuyikuthethelelwa abantuh. 32 Lalowo okhuluma ilizwi elimelana leNdodana yomuntui, uzathethelelwaj; kodwa lowo okhuluma emelana loMoya oyiNgcwele, kayikuthethelelwa, kungeyisikho kulesisikhathi loba kwesizayo.

33 Loba yenzani isihlahla sibe ngesilungileyo, lesithelo saso sibe ngesilungileyo, kumbe lenze isihlahla sibe sibi, lesithelo saso sibe sibik, ngoba isihlahla saziwa ngesithelol. 34 Nzalo yezinyoka, lingakhuluma njani izinto ezinhle, libabim? Ngoba umlomo ukhuluma ngokugcwala kwenhliziyo. 35 Umuntu olungileyo ukhupha izinto ezilungileyo kokuligugu elilungileyo lenhliziyo; lomuntu omubi ukhupha izinto ezimbi kokuligugu elibin. 36 Kodwa ngithi kini: Lonke ilizwi eliyize abalikhulumayo abantu, bazaziphendulela ngalo ngosuku lokwahlulela. 37 Ngoba ngamazwi akho uzalungisiswa, langamazwi akho uzalahlwao.

Abafuna isibonakaliso

38 Abanye bababhali labaFarisi basebephendula, bathi: Mfundisi, sifuna ukubona isibonakaliso esivela kuwep. 39 Kodwa waphendula wathi kubo: Isizukulwana esibiq lesifebayo sidinga isibonakaliso; kodwa kasiyikunikwa isibonakaliso, ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona umprofethir. 40 Ngoba njengalokhu uJona waba sesiswini sensikabayitshiye insuku ezintathu lobusuku obuthathu, ngokunjalo iNdodana yomuntu izakuba semathunjini omhlaba insuku ezintathu lobusuku obuthathus. 41 Amadoda eNinevet azasukuma ekugwetshweni kanye lalesisizukulwanau, asilahlev; ngoba aphenduka ngokutshumayela kukaJonaw; njalo khangelani, omkhulu kuloJona ulaphax. 42 Indlovukazi yeningizimu izasukuma ekugwetshweni kanye lalesisizukulwanay, isilahle; ngoba yavela emikhawulweni yomhlaba ukuzakuzwa inhlakanipho kaSolomoniz; njalo khangelani, omkhulu kuloSolomoni ulaphaa.

Ukuphenduka okungaphelelanga

43 Kodwa nxa umoya ongcolileyo esephumile emuntwinib, uyahamba adabule indawo ezomileyo, edinga ukuphumula, kodwa engakutholi. 44 Abesesithi: Ngizabuyela endlini yami engaphuma kuyo; njalo esefikile ayifice ize, ithanyelwec, njalo ilungisiwe. 45 Abesehamba athathe kanye laye abanye omoya abayisikhombisa ababi kulaye uqobo, besebengena bahlale khonad; njalo ukucina kwalowomuntu kube kubi kulokuqala. Kuzakuba njalo lakulesisizukulwana esibie.

Izihlobo zikaJesu eziyizo

46 Kwathi esakhuluma emaxukwini, khangela, uninaf labafowabo bema ngaphandle, bedinga ukukhuluma laye. 47 Omunye wasesithi kuye: Khangela, unyoko labafowenu bemi phandle, bedinga ukukhuluma lawe. 48 Kodwa waphendula wathi komtshelileyo: Ngubani umama? Labafowethu ngobani? 49 Waseselulela isandla sakhe kubafundi bakhe wathi: Khangelani, umama labafowethug. 50 Ngoba loba ngubani owenza intandoh kaBaba osemazulwini, nguye ongumfowethu lodadewethu lomamai.

a Mark. 2.23-28. Luka 6.1-5.

b Dute. 23.25.

c Eks. 20.9.

d 1 Sam. 21.6.

e Eks. 25.30. Levi 24.5-8.

f Levi 24.9. Eks. 29.32,33. Levi 8.31.

g Nani 28.9,10. Joha. 7.22.

h Hag. 2.7,9. Mal. 3.1. Mat. 12.41,42.

i 9.13.

j Hos. 6.6.

k Mark. 3.1-6. Luka 6.6-11.

l Luka 13.14; 14.3. Joha. 9.16.

m 10.31.

n Joha. 5.18; 10.39; 11.53.

o Mark. 3.7. Mat. 10.23.

p 19.2.

q Mark. 1.25; 3.12; 8.30. Luka 4.41; 9.21. Mat. 8.4.

r Isa. 42.1-3.

s 3.17.

t 1 Kor. 15.54.

u Isa. 42.4.

v 4.24.

w Luka 2.47.

x 9.27.

y Mark. 3.22.

z 9.4.

a Mark. 3.23-27. Luka 11.17-22.

b Luka 11.19. 2 Kho. 2.3.

c Roma 9.31. 2 Kor. 10.14. Fil. 3.16. 1 Thes. 2.16.

d Isa. 49.24.

e Isa. 53.12. Kol. 2.15.

f Luka 11.23. Mark. 9.40. Luka 9.50.

g 12.31,32, Mark. 3.28-30. Luka 12.10. 1 Joha. 5.16.

h 12.32.

i 11.19; 13.55-57. Joha. 7.12,20.

j 1 Tim. 1.13.

k 7.16-20.

l Luka 6.44.

m 3.7; 23.33.

n Luka 6.45.

o Jak. 3.2-12.

p 6.1. Mark. 8.11,12. Luka 11.16,29. Joha. 2.18; 6.30. 1 Kor. 1.22. Joha. 4.48.

q Luka 11.29-32.

r Isa. 57.3. Mat. 16.4. Mark. 8.38. Jak. 4.4.

s Jona 1.17.

t Jona 1.2.

u 12.32.

v 12.42. Heb. 11.7. Jer. 3.11. Hez. 16.51,52. Roma 2.27.

w Jona 3.5-9.

x 12.6.

y 1 Kho. 10.1.

z 12.42. Heb. 11.7. Jer. 3.11. Hez. 16.51,52. Roma 2.27.

a 12.6.

b Luka 11.24-26.

c 2 Pet. 2.17. Juda 12. Hlab. 63.1. Jer. 2.6.

d 23.29.

e 2 Pet. 2.20. Joha. 5.14. Heb. 6.4-6; 10.26,29. 2 Pet. 2.21,22.

f Mark. 3.31-35. Luka 8.19-21.

g 13.55. Mark. 6.3. Joha. 2.12; 7.3,5,10. Seb. 1.14. 1 Kor. 9.5. Gal. 1.19. Mark. 3.21.

h Joha. 15.14. Heb. 2.11.

i 7.11.