NdebeleTeam » Matthew » 11

11Kwasekusithi uJesu eseqedile ukulaya abafundi bakhe abalitshumi lambili, wasuka lapho ukuyafundisa lokutshumayela emizini yabo.

Ukufakaza kukaJesu kubafundi bakaJohane lakubantu

2 Kwathi uJohanea esentolongweni esezwile imisebenzi kaKristu, wathuma ababili babafundi bakheb, 3 wathi kuye: Wena unguye ozayo yini, kumbe silindele omunye? 4 UJesu wasephendula wathi kubo: Hambani limtshele uJohane izinto elizizwayo lelizibonayoc: 5 Iziphofu zibuye ziboned, leziqhuli ziyahamba, abalobulephero bayahlanjululwae, lezacuthe ziyezwa, abafileyo bayavuswaf, labayanga bayatshunyayezwa ivangelig; 6 njalo ubusisiwe loba ngubani ongakhubekiyo ngamih.

7 Kwathi labo sebesuka uJesu waqala ukukhuluma emaxukwini ngoJohane wathi: Laphuma laya enkangala ukuyabonanii? Umhlanga onyikinywa ngumoya yini? 8 Kanti laphumela ukuyabonani? Umuntu owembethe izembatho ezibuthakathaka yini? Khangelani, abembethe ezibuthakathaka basezindlini zamakhosi. 9 Pho laphumela ukuyabonanij? Umprofethi yini? Yebo, ngithi kini: Loba owedlula umprofethik; 10 ngoba lo nguye okulotshwe ngaye ukuthi: Khangela, mina ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho, esizalungisa indlela yakho phambi kwakhol. 11 Ngiqinisile ngithi kini: Kakuvelanga phakathi kwabazelwe ngabesifazana omkhulu kuloJohane uMbhabhathizim. Kodwa omncinyane embusweni wamazulu mkhulu kulaye. 12 Njalo kusukela ensukwini zikaJohane uMbhabhathizi kuze kube khathesi umbuso wamazulu uphathwa ngodlakela, labalodlakela bawuthatha ngamandlan. 13 Ngoba abaprofethi bonke lomlayo baprofetha kwaze kwaba nguJohaneo; 14 njalo uba livuma ukukwemukela, lo unguElija obezakuzap. 15 Olendlebe zokuzwa, akezweq.

16 Kodwa ngizasifananisa lani lesisizukulwana? Sifanana labantwana abahlezi emamakether, bememeza kubangane babos, 17 besithi: Salitshayela umhlanga, kodwa kalisinanga; salililela, kodwa kalikhalangat. 18 Ngoba uJohane wafika engadliu enganathiv, basebesithi: Uledimoni. 19 INdodana yomuntu yafika isidla inatha, basebesithi: Khangelani, umuntu oligovu lesinathi sewayini, umngane wabathelisiw lezonix. Kodwa inhlakanipho ithiwa ilungiley ngabantwana bayoz.

Ukusolwa kwemizi engaphendukanga

20 Waseqala ukusola imizi okwakwenziwe phakathi kwayo ubunengi bemisebenzi yakhe yamandla, ngoba ingaphendukanga, wathi: 21 Maye kuwe, Korazinia! Maye kuwe, Bhethisayidab! Ngoba uba kwakwenziwe eTire leSidonic imisebenzi yamandla eyenziwe kinid, ngabe kade baphenduka emasakenie lemlothenif. 22 Kodwa ngithi kini: Kuzakuba ngconog eTire leSidoni ngosuku lwesigwebo kulakinih. 23 Lawe, Kapenawume, ophakanyiselwe ezulwinii, uzaphoselwa phansi esihogwenij; ngoba uba yayenziwe eSodoma imisebenzi yamandla eyenziwe kuwe, ngabe basekhona kuze kube lamuhlak. 24 Kodwa ngithi kini: Kuzakuba ngcono kulizwe leSodoma ngosuku lwesigwebo, kulakuwel.

UJesu udumisa uYise; unxusa abahluphekileyo beze kuye

25 Ngalesosikhathi uJesum waphendula wathi: Ngiyakubongan, Baba, Nkosi yezulu lomhlabao, ngoba uzifihlile lezizintop kwabahlakaniphileyo labaqedisisayoq, kodwa wazembulela izingane; 26 yebo Baba, ngoba ngokunjalo kwaba kuhle phambi kwakhor. 27 Konke kwanikelwa kimi nguBaba; njalo kakho oyaziyo iNdodana, ngaphandle kukaYise; kakho futhi omaziyo uYise ngaphandle kweNdodana, njalo loba ngubani iNdodana ethanda ukumembulelas.

28 Wozani kimi lonke elikhatheleyot lelisindiweyo, njalo mina ngizaliphumuzau. 29 Thathani ijogwe lami lilibeke phezu kwenuv lifunde kimiw, ngoba ngimnene ngithobekile enhliziywenix; njalo lizathola ukuphumula emiphefumulweni yenuy; 30 ngoba ijogwe lami libutshelezi, lomthwalo wami ululaz.

a Luka 7.18-35.

b 14.3.

c 3.11. Joha. 6.14. Gen. 49.10. Nani 24.17. Dute. 18.15,18. Dan. 7.13; 9.24. Hlab. 118.26.

d Isa. 29.18; 35.5,6; 42.7. Mat. 15.30. Joha. 2.23; 3.2; 5.36; 10.25,38; 14.11.

e Isa. 29.18; 35.5,6; 42.7. Mat. 15.30. Joha. 2.23; 3.2; 5.36; 10.25,38; 14.11.

f Isa. 29.18; 35.5,6; 42.7. Mat. 15.30. Joha. 2.23; 3.2; 5.36; 10.25,38; 14.11.

g Isa. 61.1. Luka 4.18. Mat. 5.3.

h Isa. 8.14,15. Mat. 13.21,57; 24.10; 26.31. Mark. 6.3. Roma 9.33.

i 3.1. Luka 1.80.

j Efe. 4.14. Jak. 1.6.

k 14.5; 21.26. Mark. 11.32. Luka 1.76; 20.6.

l Mal. 3.1. Mark. 1.2.

m Jobe 14.1.

n Luka 16.16.

o Luka 16.16.

p Mal. 4.5. Mat. 17.10-13. Mark. 9.11-13. Luka 1.17. Joha. 1.21.

q 13.9,43. Mark. 4.9,23; 7.16. Luka 8.8; 14.35. Isam. 2.7,11,17,29; 3.6,13,22; 13.9.

r Mark. 4.30. Luka 13.18,20.

s 20.13.

t 2 Sam. 1.17.

u 3.4.

v Luka 1.15.

w 18.17.

x 9.10.

y Luka 7.29.

z 16.21.

a Luka 10.13-15.

b Mark. 8.22. Joha. 1.44; 12.21. Mark. 6.45; 8.22. Luka 9.10.

c 15.21.

d Luka 4.23. Hez. 3.6.

e 1 Kho. 20.31.

f Jona 3.6. Esta 4.1.

g 10.15. 11.24.

h 15.21.

i Isa. 14.13. Gen. 11.4. Dute. 1.28.

j Hez. 26.20; 31.14; 32.18,24.

k Luka 4.23. Hez. 3.6.

l 10.15. 11.24.

m Luka 10.21,22.

n 17.4; 22.1. Hlu. 18.14; 1 Sam. 9.17.

o Luka 23.34. Joha. 11.41; 12.27,28.

p Roma 6.17.

q Jobe 37.24. 1 Kor. 1.19,27; 2.8. 2 Kor. 3.14.

r Luka 23.34. Joha. 11.41; 12.27,28.

s Joha. 1.18; 6.46; 7.29; 8.19; 10.15.

t 11.3.

u Luka 11.46.

v Lilo 3.27.

w Joha. 13.15. Fil. 2.5. 1 Pet. 2.21. 1 Joha. 2.6.

x Zek. 9.9. Fil. 2.7,8.

y Jer. 6.16.

z 1 Joha. 5.3.