NdebeleTeam » Matthew » 10

UJesu ubiza abaphostoli bakhe abalitshumi lambili

10Wasebizela kuye abafundi bakhe abalitshumi lambilia, wabanika amandla phezu kwabomoya abangcolileyo, ukuthi babakhuphe, lokuthi belaphe sonke isifo lobuthakathaka bonke.

2 Njalo amabizo abaphostoli abalitshumi lambili yiwo lab: Owokuqala nguSimoni othiwa nguPetroc, loAndreya umfowabod; uJakobe okaZebediya, loJohane umfowaboe; 3 uFiliphu, loBartolomewu; uTomasi, loMathewu umthelisif; uJakobe okaAlfewu, loLabewu othiwa njalo nguTadewu; 4 uSimoni umKhananig, loJudasi Iskariyothi laye owamnikelayoh.

Ukuthunywa kwabaphostoli

5 Laba abalitshumi lambili uJesu wabathuma, wabalaya, esithi: Lingahambi ngendlela yabezizwei, lingangeni emzini wamaSamariyaj; 6 kodwa yanini ikakhuluk ezimvini ezilahlekileyo zendlu kaIsrayelil. 7 Futhi ekuhambeni kwenu tshumayelani, lisithim: Umbuso wamazulu usondelen. 8 Silisani abagulayo, lihlambulule amalephero, livuse abafileyo, likhuphe amadimoni. Lemukeliswe ngesihle, phanini ngesihleo. 9 Lingazithatheli igolide, loba isilivap, loba ithusi emixhakeni yenuq, 10 loba isikhwama sendlela, loba izigqoko ezimbili, loba amanyathela, loba udondolor; ngoba isisebenzi sifanele ukudla kwasos. 11 Lakuwuphi umuzi kumbe umzana elingena kuwo, buzani ukuthi ngubani ofaneleyo kuwo; njalo lihlale khona, lize lisuket. 12 Njalo nxa lingena endlini, liyibingeleleu. 13 Njalo uba indlu ifanele, ukuthula kwenu kakube phezu kwayo; kodwa uba ingafanelev, ukuthula kwenu kakubuyele kiniw. 14 Njalo loba ngubani ongalemukeliyo kumbe ongalaleli amazwi enu, nxa liphuma kuleyondlu kumbe kulowomuzi, thintithani uthuli lwenyawo zenux. 15 Ngiqinisile ngithi kini: Kuzakuba ngcono kulizwe leSodoma leleGomora ngosuku lwesigwebo, kulakulowomuziy.

Abaphostoli bazahlutshwa

16 Khangelani, mina ngiyalithuma njengezimvu phakathi kwezimpisiz; ngakho hlakaniphani njengezinyokaa, libe msulwa njengamajuba. 17 Kodwa limukani abantu; ngoba bazalinikelab emiphakathinicd, balitshaye ngesiswepue emasinagogeni abof; 18 njalo lizalethwa laphambi kwababusi lamakhosi ngenxa yamig, kube yibufakazi kubo lakwabezizweh. 19 Kodwa nxa belinikela, lingakhathaleli ukuthi lizakhuluma njani kumbe into banii; ngoba lizanikwa ngalelohola lokho elizakukhulumaj; 20 ngoba kakusini elikhulumayo, kodwa nguMoya kaYihlo okhuluma phakathi kwenuk. 21 Futhi umfowabo uzanikela umfowabo ekufeni, loyise umntwana; labantwana bazavukela abazali, bababulalel. 22 Njalo lizazondwa yibo bonke ngenxa yebizo lamim; kodwa ophikelelayo kuze kube sekupheleni, nguye ozasindiswan. 23 Kodwa nxa belizingela kulo umuzio, balekelani komunyep; ngoba ngiqinisile ngithi kini: Kaliyikuqeda imizi yonke yakoIsrayeli, kuze kufike iNdodana yomuntuq. 24 Umfundi kaphezu komfundisi, lenceku kayiphezu kwenkosi yayo. 25 Kumanele umfundi ukuthi abe njengomfundisi wakhe, lenceku njengenkosi yayor. Aluba bebizile umninindlu ngokuthi nguBhelezebhules, kakhulu kangakanani labo abendlu yakhe?

UJesu uxwayisa abafundi bakhe

26 Ngakho lingabesabi; ngoba kakukho okufihliweyo, okungayikubonakaliswa; lokuthukuziweyo, okungayikwaziwa. 27 Lokho engikutsho kini emnyameni, kukhulumeni ekukhanyeni; lalokho elikuzwa endlebeni, kumemezeleni phezu kwezindlut. 28 Njalo lingabesabi ababulala umzimba, kodwa bengelamandla okubulala umphefumulou; kodwa mesabeni kakhulu olamandla okubhubhisa kokubili umphefumulo lomzimbav esihogweniw.

29 Kazithengiswa yini intaka ezimbili ngendibilitshi? Kodwa kakuyikuwa emhlabathini lanye yazo, ngaphandle kukaYihlo. 30 Kodwa lezenu inwele zekhanda zibaliwe zonkex. 31 Ngakho lingesabi; lina liyazidlula intaka ezinengiy.

32 Ngakho ngulowo lalowo ozangivuma phambi kwabantuz, lami ngizamvumaa phambi kukaBaba osemazulwinib. 33 Kodwa loba ngubani ongiphika phambi kwabantuc, lami ngizamphika phambi kukaBaba osemazulwinid.

Izibonakaliso zezikhathi

34 Lingacabangi ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni; angizanga ukuletha ukuthula, kodwa inkemba. 35 Ngoba ngize ukwehlukanisa umuntu loyise, lendodakazi lonina, lomalokazana loninazalae; 36 lezitha zomuntu ngabendlu yakhe. 37 Othanda uyise kumbe unina kulami kangifanele; lothanda indodana kumbe indodakazi kulami kangifanelef; 38 longathathi isiphambano sakhe njalo angilandele, kangifaneleg. 39 Lowo othola impilo yakhe uzalahlekelwa yiyo; lolahlekelwa yimpilo yakhe ngenxa yami uzayitholah. 40 Owemukela lina wemukela minai; lowemukela mina wemukela ongithumileyoj.

41 Owemukela umprofethi ebizweni lomprofethi uzazuza umvuzo womprofethik; lowemukela olungileyo ebizweni lolungileyo uzazuza umvuzo wolungileyo. 42 Njalo loba ngubani ozanathisa omunye walababancinyane inkezo nje yamanzi aqandayo ebizweni lomfundi, ngiqinisile ngithi kini: Kasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhel.

a Mark. 3.13-15; 6.7. Luka 6.13; 9.1.

b Mark. 3.16-19. Luka 6.14-16. Seb. 1.13.

c 16.18. Joha. 1.42.

d 4.18.

e 4.21.

f 9.9.

g Luka 6.15. Seb. 1.13. Nani 25.11.

h 26.14,47; 27.3-5.

i 4.15.

j 2 Kho. 17.24. Ezra 4.10. Luka 9.52; 10.33; 17.16. Joha. 4.9,20; 8.48.

k 15.24. Seb. 13.46.

l 15.24. Hlab. 119.176. Jer. 50.6,17. Mat. 9.36.

m Luka 9.2; 10.9. Mark. 6.12.

n 3.2.

o Roma 3.24. Isam. 21.6; 22.17. Seb. 8.20.

p Mark. 6.8-11. Luka 9.3-5; 10.4-12. Luka 22.35.

q Mark. 6.8; 12.41.

r 1 Sam. 17.40. Luka 22.35,36.

s 1 Kor. 9.7-14. 1 Tim. 5.18.

t 22.8.

u 1 Sam. 25.6.

v 22.8.

w Hlab. 35.13.

x Seb. 13.51. Neh. 5.13. Seb. 18.6.

y 11.22,24.

z Luka 10.3.

a Gen. 3.1. Mat. 25.2.

b 24.9.

c 5.22.

d Luka 12.11. Mark. 13.9,11-13. Luka 21.12-17.

e 23.34. Seb. 22.19; 26.11. Seb. 5.40.

f Luka 12.11. Mark. 13.9,11-13. Luka 21.12-17.

g Seb. 12.1; 24.10; 25.7,23. 2 Tim. 4.16.

h 8.4.

i 6.25.

j Eks. 4.12.

k Luka 12.12. Seb. 4.8; 6.10. 2 Tim. 4.17.

l Mika 7.6. Mat. 10.35,36. Mat. 24.10. Luka 12.53.

m 24.9.

n 4.13. Mark. 13.13. Dan. 12.12,13. Isam. 2.10. Heb. 3.6.

o 23.34.

p 2.13; 12.15; 14.13. Seb. 8.1; 9.25; 14.6.

q 16.28.

r Luka 6.40. Joha. 13.16; 15.20.

s Mark. 3.22.

t Mark. 4.22. Luka 8.17. Luka 12.2-9.

u Isa. 8.12,13; 51.7,8,12,13. Jer. 1.8. 1 Pet. 3.14.

v Jobe 37.24.

w 5.22.

x 1 Sam. 14.45.

y 12.12.

z Roma 10.9,10.

a Isam. 3.5.

b 7.11.

c Luka 12.9. 2 Tim. 2.12. 1 Joha. 2.23. Mark. 8.38. Luka 9.26.

d 7.11.

e 10.34,35, Luka 12.51-53.

f Luka 14.26.

g 16.24. Mark. 8.34. Luka 9.23; 14.27. Seb. 14.22.

h 16.25 Mark. 8.35. Luka 9.24; 17.33. Joha. 12.25.

i Mark. 9.37. Luka 9.48. Joha. 12.44.

j Mark. 9.37. Luka 9.48. Joha. 12.44.

k 1 Kho. 17.10; 18.4. 2 Kho. 4.8.

l 25.40. Mark. 9.41. Heb. 6.10.