NdebeleTeam » Matthew » 9

UJesu usilisa umuntu oyisigoga

9Wasengena emkhunjinia wachapha wafika emzini wakibob.

2 Futhi khangela, baletha kuye umuntu owome umhlubulo elele ehlakenic; uJesu ebona-ke ukholo lwabo wathi koyisigoga: Mana isibindi, ndodana; uthethelelwe izono zakhod. 3 Njalo khangela, abanye bababhali bakhulumela ngaphakathi bathi: Lo uyahlambaza. 4 Njalo uJesu ebona imicabango yabo wathi: Lina linakanelani okubi enhliziyweni zenue? 5 Ngoba yikuphi okulula, ukuthi: Uthethelelwe izono zakhof; kumbe ukuthi: Sukuma uhambe? 6 Kodwa ukuze lazi ukuthi iNdodana yomuntu ilamandla emhlabeni okuthethelela izono (wasesithi kowome umhlubulo): Sukuma uthathe uhlaka lwakho, uye endlini yakho. 7 Wasesukuma waya endlini yakhe. 8 Kwathi amaxuku esebonile, amangala, adumisa uNkulunkulug, onike abantu amandla anje.

Ukubizwa kukaMathewu

9 Esedlula lapho uJesu wabona umuntuh, othiwa nguMathewu, ehlezi endlini yokutheliselai, wathi kuye: Ngilandela. Wasesukuma wamlandela.

10 Kwasekusithi ehlezi ekudleni endlini, khangela-ke, abathelisi abanengi lezoni beza bahlala ekudleni loJesu labafundi bakhej. 11 AbaFarisi sebebonile bathi kubafundi bakhe: Kungani umfundisi wenu esidla labathelisi lezonik? 12 Kwathi uJesu esizwa wathi kubo: Abaphilileyo kabadingi melaphi, kodwa abagulayo. 13 Kodwa hambani lifunde ukuthi kutshonil ukuthi: Ngifuna isihawu, njalo hatshi umhlatshelom; ngoba angizanga ukubiza abalungileyo, kodwa izoni zize ekuphendukenin.

Ukuzila ukudla

14 Khona kwafika kuye abafundi bakaJohaneo, besithi: Kungani thina labaFarisi sizila ukudla kanengi, kodwa abafundi bakho bengazili ukudlap? 15 UJesu wasesithi kuboq: Abantwanar bendlu yomthimba bangalila yini, selokhu umyeni elabos? Kodwa zizafika insuku lapho umyeni ezasuswa kubo; khona-ke bezazila ukudlat. 16 Futhi kakho obekela isichibi selembu elingakafinyeli1 esembathweni esidala; ngoba lokho okubekelwe kuso kuzadabuka esembathweni, besesiqhela isikhala. 17 Njalo kabatheli iwayini elitsha emigodleni emidala; uba-ke kungenjalo imigodla iyadabuka, lewayini lichitheke, lemigodla yonakale; kodwa iwayini elitsha balifaka emigodleni emitsha, besekulondolozeka kokubiliu.

Indodakazi kaJayirosi ivuswa ekufeni. Owesifazana owayelomopho uyasiliswa

18 Kwathi esakhuluma lezizinto kubov, khangela, kwafika umphathi othile waguqa phambi kwakhe, wathi: Indodakazi yami isanda ukufa; kodwa woza ubeke isandla sakho phezu kwayo, njalo izaphilaw. 19 Wasesukuma uJesu wamlandela, labafundi bakhe.

20 Njalo khangela, owesifazana owayelomopho okweminyaka elitshumi lambilix, weza ngemuva kwakhe, wathinta umphetho wesembatho sakhe. 21 Ngoba wathi ngaphakathi kwakhe: Aluba ngithinta nje isembatho sakhe, ngizasindisway. 22 Kodwa uJesu etshibilika embona, wathi: Mana isibindi, ndodakazi; ukholo lwakho lukusindisile. Owesifazana wasesila kusukela ngaleloholaz.

23 UJesu wasefika endlini yomphathi, wabona abakhalisa imihlanga lexuku liphithizelaa, 24 wathi kubo: Dedani; ngoba intombazana kayifangab, kodwa ilele. Basebemhleka usuluc. 25 Kodwa ixuku selikhutshiwe, wangena wabamba isandla sayo, intombazana yasivuka. 26 Indumela yalokho yasiphumela kulelolizwe lonked.

UJesu uhawukela iziphofu lesimungulu labakhathazekileyo

27 Kwathi uJesu esedlula lapho, iziphofu ezimbili zamlandela, zimemeza zisithie: Sihawukele, Ndodana kaDavidaf! 28 Esengenile endlini, iziphofu zeza kuye; uJesu wasesithi kuzo: Liyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokhug? Zathi kuye: Yebo, Nkosi. 29 Wasethinta amehlo azoh, wathi: Akwenzeke kini njengokholo lwenui. 30 Asevulwa amehlo azo; uJesu wasezilayisisa kakhulu wathij: Qaphelani, kakungabi lamuntu okwaziyok. 31 Kodwa zaphumal zafakaza ngaye kulo lonke lelolizwem.

32 Kwathi ekuphumeni kwazo, khangela, baletha kuye umuntu oyisimungulun owayengenwe lidimoni; 33 kwathi idimoni selikhutshiwe, isimungulu sakhuluma; amaxuku asemangala, athi: Kakuzanga kubonwe okunje koIsrayelio. 34 Kodwa abaFarisi bathi: Ukhupha amadimoni ngenkosi yamadimonip.

35 UJesu wasebhoda emizini yonke lemizaneniq, efundisa emasinagogeni abor, etshumayela ivangeli lombuso,s eselapha sonke isifo lobuthakathaka bonke ebantwinit. 36 Kwathi ebona amaxuku, waba lesihelo ngawou, ngoba ayekhathele ehlakazekile njengezimvu ezingelamelusiv. 37 Wasesithi kubafundi bakhe: Isibili isivuno sikhulu, kodwa izisebenzi zinlutshwanaw; 38 ngakho ncengani iNkosi yesivunox, ukuze ithume izisebenzi esivunweni sayoy.

a Mark. 5.21. Luka 8.40.

b 4.13. Mark. 2.1.

c Mark. 2.3-12. Luka 5.18-26.

d Luka 5.20; 7.47,48. 1 Joha. 2.12.

e 12.25; 22.18. Mark. 2.8; 12.15. Luka 5.22; 6.8; 9.47; 11.17. Joha. 2.24,25; 16.19. Isam. 2.23. Hlab. 139.2. Seb. 1.24. 1 Lan. 28.9.

f Luka 5.20; 7.47,48. 1 Joha. 2.12.

g 15.31.

h Mark. 2.14-17. Luka 5.27-32.

i 10.3. Mark. 3.18. Luka 6.15. Seb. 1.13. Mark. 2.14. Luka 5.27,29.

j Luka 15.1. Mat. 18.17.

k 11.19. Luka 15.2.

l 12.7.

m Hos. 6.6. Mika 6.6-8. Mat. 23.23.

n 1 Tim. 1.15. Mat. 18.11.

o Mark. 2.18-22. Luka 5.33-38.

p Luka 18.12.

q Joha. 3.29.

r Ezra 2.1. Mat. 8.12. Luka 20.34,36.

s 25.1.

t 17.21.

1 elingakafinyeli: kumbe, ilembu elingakalungiswa

u Jobe 32.19. Josh. 9.4. Hlab. 119.83.

v Mark. 5.22-43. Luka 8.41-56.

w 8.2.

x Levi 15.25.

y 14.36; 23.5.

z 9.2.

a Isam. 18.22. 2 Lan. 35.25.

b Seb. 20.10.

c Joha. 11.11.

d Seb. 9.40.

e 20.30-34.

f 15.22; 20.30,31. Mark. 10.47,48. Luka 18.38,39. Mat. 1.1. Hlab. 110. 1 Mat. 12.23; 21.9,15; 22.45.

g 9.2.

h 20.34.

i 9.2.

j Mark. 1.43. Joha. 11.33.

k 8.4.

l Mark. 7.36.

m Mark. 1.45.

n Luka 11.14,15. Mat. 12.22,24.

o 4.24.

p Mark. 3.22.

q Mark. 6.6. Luka 13.22.

r 4.23.

s 4.23.

t 4.23.

u Mark. 6.34. Mat. 14.14.

v Isa. 53.6. Hez. 34.5. 1 Pet. 2.25. Nani 27.17.

w Luka 10.2. Joha. 4.35.

x 2 Thes. 3.1.

y Mark. 1.12,43. Joha. 10.4.