NdebeleTeam » Matthew » 8

UJesu usilisa umlephero

8Kwathi esehlile entabeni, amlandela amaxuku amakhulu; 2 njalo khangela, olobulephero weza wamkhonza wathia: Nkosi, aluba uthanda ungangihlambululab. 3 UJesu waseselula isandla, wamthinta, wathi: Ngiyathanda, hlambulukac. Njalo ubulephero bakhe bahle bahlanjululwa. 4 UJesu wasesithi kuye: Khangela ungatsheli muntud; kodwa hamba, uziveze kumpristi, unikele umnikelo uMozisi awulayayoe, kube yibufakazi kubof.

Ukusiliswa kwenceku yenduna

5 Kwathi uJesu esengenile eKapenawume, kweza kuye induna yekhulu imncengag, 6 yasisithi: Nkosi, inceku yami ilele endlini yome umhlubulo, isebuhlungwini obukhuluh. 7 UJesu wasesithi kuye: Mina ngizakuza ngiyisilise. 8 Induna yekhulu yasiphendula yathi: Nkosi, kangifanele ukuthi ungene ngaphansi kophahla lwamii; kodwa kuphela khuluma ilizwi, njalo inceku yami izasiliswa. 9 Ngoba lami ngingumuntu ongaphansi kwamandla, ngilamabutho ngaphansi kwami; njalo ngithi kuleli: Hamba, beselihamba; lakwelinye: Woza, beselisiza; lencekwini yami: Yenza lokhu, njalo ikwenzej. 10 Kwathi uJesu esezwile wamangala, wathi kwabalandelayo: Ngiqinisile ngithi kini: Angitholanga ukholo olungaka ngitsho lakoIsrayelik. 11 Njalo ngithi kini: Abanengi bazakuza bevela empumalanga lentshonalangal, bahlale loAbrahama loIsaka loJakobe, embusweni wamazulum; 12 kodwa abantwana bombuson bazaphoselwa emnyameni ongaphandleo; lapha kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyop. 13 UJesu wasesithi enduneni yekhulu: Hamba, futhi kakube kuwe njengoba ukholiwe. Inceku yakhe yasisiliswa ngalelohola.

Uninazala kaPetro labanye abagulayo bayasiliswa

14 Kwathi uJesu engene endlini kaPetroq, wabona uninazalar elele njalo ebulawa luqhuqhos. 15 Wasebamba isandla sakhe, njalo uqhuqho lwamyekela; wasesukuma, wabancedisat.

16 Kwathi sekuhlwile baletha kuye abanengi ababengenwe ngamadimoni; wasekhupha omoya ngelizwi, wasilisa bonke abagulayou; 17 ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa nguIsaya umprofethi ukuthi: Yena wathatha ubuthakathaka bethu, wazithwala izifo zethuv.

Ukumlandela uJesu

18 Kwathi uJesu ebona amaxuku amakhulu emhanqile, walaya ukuthi bachaphele ngaphetsheyaw. 19 Kwasekusondela umbhali othile wathi kuye: Mfundisi, ngizakulandela loba kungaphi lapho oya khona. 20 UJesu wasesithi kuye: Amakhanka alemilindi, lenyoni zezulu izidleke; kodwa iNdodana yomuntu kayila lapho engaqamelisa ikhanda khonax. 21 Omunye wabafundi bakhe wasesithi kuye: Nkosi, ngivumela ukuthi ngiqale ngiyengcwaba ubabay. 22 Kodwa uJesu wathi kuye: Ngilandela, uyekele abafileyo bangcwabe ababo abafileyo.

Ukuthuliswa kwesiphepho

23 Kwathi esengenile emkhunjini, abafundi bakhe bamlandelaz. 24 Njalo khangela, kwavuka isiphepho esikhulu olwandle, okungangokuthi umkhumbi wagutshuzelwa ngamagagasi; kodwa yena wayelele. 25 Basebesondela abafundi bakhe bamvusa, besithi: Nkosi, sisindise, siyabhubha! 26 Wasesithi kubo: Lesabelani, lina abokholo oluncinyanea? Wasesukuma wakhuza imimoya lolwandle; kwasekusiba khona ukuthula okukhulub. 27 Kodwa abantu bamangala, besithi: Ngonjani lo, ukuthi lemimoya lolwandle kumlalele?

Ukukhutshwa kwabomoya ababi

28 Kwathi esefikile ngaphetsheya elizweni lamaGergesic, bamhlangabeza ababilid ababengenwe ngamadimoni bephuma emangcwabeni, belolaka kakhulu, okungangokuthi kwakungekho odlula ngaleyondlelae; 29 njalo khangela, bamemeza besithi: Silani lawef, Jesu, Ndodana kaNkulunkulug? Uze lapha yini ukusihlupha kungakafiki isikhathi? 30 Kwakukhona khatshana labo umhlambi wengulube ezinengi usidla. 31 Amadimoni asemncenga, esithi: Uba usikhupha, sivumela ukuthi sihambe singene emhlanjini wengulube. 32 Wasesithi kuwo: Hambani. Esephumile angena emhlanjini wengulube; futhi khangela, umhlambi wonke wengulube waphaphatheka eliweni usiya olwandle, zafela emanzini. 33 Abazelusayo basebebaleka, basebesiya emzini babika konke, lezindaba zababengenwe ngamadimonih. 34 Njalo khangela, umuzi wonke waphuma ukumhlangabeza uJesu; bathi bembona, bancenga ukuthi asuke emikhawulweni yakiboi.

a Mark. 1.40-44. Luka 5.12-14.

b 9.18; 15.25; 18.26; 20.20. Mark. 5.6; 15.19. Joha. 9.38. Mat. 14.33; 28.9,17. Seb. 10.25.

c 8.15. 20.34.

d 9.30; 12.16; 16.20; 17.9. Mark. 1.25,34; 3.12; 5.43; 7.36; 8.26,30. Luka 5.14; 9.21.

e Levi 14.2,3,4,10,21,22. Mat. 5.23.

f 10.18; 24.14. Mark. 6.11; 13.9. Luka 9.5.

g Luka 7.1-10.

h Dute. 13.1-3. Jer. 14.14; 23.9,14-17,21,25. Mat. 24.4,5,11,24. Mark. 13.5,22. Luka 21.8. 2 Pet. 2.1-3. 1 Joha. 4.1.

i Luka 15.19,21.

j Hlab. 107.20.

k 9.2.

l Isa. 2.2,3; 11.10; 60.1-3. Mal. 1.11. Luka 13.29. Seb. 10.45; 11.18; 14.27; 15.9. Roma 10.12; 15.9-12. Gal. 3.14,28. Efe. 3.6. Gen. 12.3.

m 26.29. Luka 22.30.

n 13.38. 21.43.

o 22.13; 25.30.

p 13.42,50; 22.13; 24.51; 25.30. Luka 13.28. 2 Pet. 2.17. Juda 13.

q Mark. 1.29-34. Luka 4.38-40.

r 1 Kor. 9.5.

s 8.6. Luka 16.20. Mat. 9.2. Mark. 7.30. Isam. 2.22.

t 8.15. 20.34.

u 4.24.

v Isa. 53.4. 1 Pet. 2.24.

w Mark. 4.35. Luka 8.22.

x Luka 9.57-60.

y 1 Kho. 19.20.

z Mark. 4.36. 5.17. Luka 8.22,37.

a 6.30.

b Hlab. 65.7.

c Gen. 15.21. Dute. 7.1. Josh. 3.10; 24.11. Mark. 5.1. Luka 8.26.

d Mark. 5.2. Luka 8.27.

e 4.24.

f 2 Sam. 16.10.

g 14.33.

h 4.24.

i Dute. 5.25-27. 2 Sam. 6.9. 1 Kho. 17.18. Luka 5.8. Seb. 16.39.