NdebeleTeam » Matthew » 7

Ukwehlulela abanye

7Lingehlulelia, ukuze lingehlulelwa, 2 ngoba lizakwahlulelwa ngokwehlulela elehlulela ngakhob; langesilinganiso elilinganisa ngaso, lizalinganiselwa ngaso lanic. 3 Kanti ukhangelelani ucezwana oluselihlweni lomfowenu, kodwa ungalunanzeleli ugodo olukwelakho ilihlo? 4 Kumbe ungatsho njani kumfowenu ukuthi: Kahle ngikhuphe ucezwana oluselihlweni lakho; khangela kanti ugodo luselihlweni lakho? 5 Mzenzisi, qala ukhuphe ugodo elihlweni lakho, khona-ke uzabona kuhle ukukhupha ucezwana elihlweni lomfowenud.

6 Linganiki izinja okungcwele; lingaphoseli amapharele* enu phambi kwezingulube, hlezi ziwanyathele ngenyawo zazoe, besezitshibilika ziliklebhulef.

Ukucela kuNkulunkulu; ukuphathana

7 Celanig, lizaphiwah; dingani, lizathola; qoqodani, lizavulelwa. 8 Ngoba wonke ocelayo uyemukelai, lodingayo uyatholaj, loqoqodayo uzavulelwa. 9 Kumbe nguwuphi kini ongathi, nxa indodana yakhe icela isinkwa, ayinike ilitshe? 10 Uba-ke icela inhlanzi, ayinike inyoka yini? 11 Ngakho uba lina, elingababi, likwazi ukupha abantwana benu izipho ezinhle, uYihlo osemazulwini uzabapha kakhulu kangakanani izinto ezinhle abacela kuyek? 12 Ngakho konke elithanda ukuthi abantu bakwenze kini, kwenzeni lani ngokunjalo kubol; ngoba lokhu kungumlayo labaprofethim.

Lokho okuqinisekileyo lalokho okungaqinisekanga

13 Ngenani ngesango elincinyane; ngoba isango likhulu, lendlela ibanzi eya ekubhujisweni, njalo banengi abangena ngalon; 14 ngoba1 isango lincinyane, lendlela ilukhonjwana eya empilweni, njalo balutshwana abayitholayo.

15 Kodwa nanzelelani abaprofethi bamangao, abeza kini bembathise okwezimvu, kodwa ngaphakathi bazimpisi eziphangayop. 16 Lizabazi ngezithelo zabo; bayazikha yini izithelo zevini emeveni, kumbe imikhiwa ekhuleni oluhlabayo? 17 Ngokunjalo sonke isihlahla esihle siyathela izithelo ezinhle; kodwa isihlahla esibi siyathela izithelo ezimbi; 18 isihlahla esihle singethele izithelo ezimbi, lesihlahla esibi singethele izithelo ezinhleq. 19 Sonke isihlahla esingatheli isithelo esihle siyaganyulwa siphoselwe emlilwenir. 20 Ngakho-ke lizabazi ngezithelo zabos.

21 Kakusibo bonke abatshoyo kimi ukuthi: Nkosi, Nkosi, abazangena embusweni wamazulut; kodwa lowo oyenzayo intando kaBaba osemazulwiniu. 22 Abanengi bazakuthi kimi ngalolosuku: Nkosi, Nkosi, kasiprofethanga yini ngelakho ibizov, sakhupha amadimoni ngelakho ibizo, senza imisebenzi elamandla eminengi ngelakho ibizow? 23 Njalo khona ngizakutsho obala kubo ukuthi: Angizanga ngilazi; sukani kimi lina benzi bobubix.

Umfanekiso wezindlu ezimbili

24 Ngakho wonke owezwayo la amazwi ami njalo awenzey, ngizamfananisa lendoda ehlakaniphileyo, eyakha indlu yayo phezu kwedwalaz; 25 laselisina izulu, kwasekufika impophoma, kwasekuvunguza imimoya, yayitshaya leyondlu; kodwa kayiwanga; ngoba yayisekelwe phezu kwedwala. 26 Njalo wonke owezwayo la amazwi ami njalo angawenzi, uzafananiswa lendoda eyisithuthaa, eyakha indlu yayo phezu kwetshebetshebe; 27 laselisina izulu, kwasekufika impophoma, kwasekuvunguza imimoya yayitshaya leyondlu; yawa; kwaba kukhulu ukuwa kwayob.

28 Kwasekusithi uJesu eseqedile lawomazwi, amaxuku ababaza ngemfundiso yakhec; 29 ngoba wabafundisa njengolamandla, njalo kungenjengababhalid.

a Luka 6.37,38,41,42.

b Roma 2.1; 14.3,4,10,13. 1 Kor. 4.3,5. Jak. 4.11,12.

c Mark. 4.24.

d Zaga 18.17.

e 15.26. Jobe 4.6; 27.19,20.

f 15.26. Jobe 4.6; 27.19,20.

g Luka 11.9-13.

h 18.19; 21.22. Mark. 11.24. Joha. 14.13; 15.7,16; 16.23,24. Jak. 1.5,6; 5.16. 1 Joha. 3.22; 5.14,15.

i 2 Lan. 15.2.

j 2 Lan. 15.2.

k 6.21. 5.16,45,48; 6.9,14,26; 10.32,33; 12.50; 16.17; 18.10,14,19,35; 23.9.

l Luka 6.31.

m 22.39,40.

n Luka 13.24.

1 ngoba: kumbe, isango lincinyane njani

o Dute. 13.1-3. Jer. 14.14; 23.9,14-17,21,25. Mat. 24.4,5,11,24. Mark. 13.5,22. Luka 21.8. 2 Pet. 2.1-3. 1 Joha. 4.1.

p Hez. 22.27. Seb. 20.29,30. Mika 3.5.

q 12.33. Luka 6.43,44. Jer. 11.19.

r 3.10. Luka 3.9.

s 12.33. Luka 6.43,44. Jer. 11.19.

t Luka 6.46. Hos. 8.2. Mat. 25.11,12. Luka 13.25-27. Roma 2.13. Jak. 1.22.

u 6.21. 5.16,45,48; 6.9,14,26; 10.32,33; 12.50; 16.17; 18.10,14,19,35; 23.9.

v Nani 24.3,4. Joha. 11.51. 1 Kor. 13.2.

w Seb. 19.13. Mark. 9.38. Luka 9.49.

x Hlab. 6.8. 2 Tim. 2.19.

y Luka 6.47-49.

z 25.2.

a 5.22.

b Luka 6.49.

c 13.54; 22.33. Mark. 1.22; 6.2. Luka 4.32.

d Mark. 1.22. Luka 4.32. Joha. 7.46.