NdebeleTeam » Matthew » 6

Intshumayelo yentabeni iyaqhubeka. Ukwenza ukulunga

6Qaphelani ukuthi umsebenzi wenu womusa1 lingawenzi phambi kwabantu ukuze libonwe yibo2; nxa kungenjalo, alilamvuzo kuYihlo osemazulwini. 2 Ngakho nxa usenza umsebenzi womusa, ungakhalisi uphondo phambi kwakhoa, njengokwenza kwabazenzisi emasinagogeni lezindleleni, ukuze badunyiswe ngabantu; ngiqinisile ngithi kini: Sebewemukele umvuzob waboc. 3 Kodwa wena nxa usenza umsebenzi womusa isandla sakho sokhohlo kasingakwazi esikwenzayo esokunene sakho, 4 ukuze umsebenzi wakho womusa ube sekusithekeni; njalo uYihlo obona ekusithekeni, yena uzakuvuza obalad.

5 Lalapho likhuleka, lingabi njengabazenzisi, ngoba bathanda ukukhuleka bemi emasinagogeni lemahlanganweni endlela, ukuze babonwe ngabantu; ngiqinisile ngithi kini: Sebewemukele umvuzo waboe. 6 Kodwa wena nxa ukhuleka, ngenaf endlini yakho yensitha, ubusuvala umnyango wakho, ukhuleke kuYihlo osensithag; njalo uYihlo obona ekusithekeni uzakuvuza obalah. 7 Njalo uba likhuleka lingathemelezii njengabezizwe; ngoba bacabanga ukuthi bazakuzwiwaj ngokukhuluma kwabo okunengik. 8 Ngakho lingafanani labo; ngoba uYihlo uyakwazi elikuswelayo, lingakaceli kuyel.

UJesu ufundisa ngokukhuleka

9 Ngakho lina khulekani ngokunje: Baba wethu osemazulwinim, kalihlonitshwe ibizo lakhon; 10 umbuso wakho kawuzeo; intando yakho kayenziwep, lemhlabeni njengezulwiniq; 11 siphe lamuhla ukudla kwethu kwensuku zonker; 12 njalo usithethelele amacala ethu, njengalokhu lathi sibathethelela abalamacala kithis; 13 njalo ungasingenisi ekulingwenit, kodwa usikhulule ebubiniu. Ngoba umbuso ungowakho lamandla lenkazimulo kuze kube nini lanini. Ameniv. 14 Ngoba uba lithethelela abantu iziphambeko zabo, uYihlo osezulwini uzalithethelela laniw. 15 Kodwa uba lingathetheleli abantu iziphambeko zabo, loYihlo kayikulithethelela iziphambeko zenux.

Ukuzila ukudla

16 Futhi nxa lizila ukudlay, lingabi lobuso obudanileyo njengabazenzisi; ngoba benyukumalisa ubuso babo, ukuze babonakale ebantwini ukuthi bazililez; ngiqinisile ngithi kini: Sebewemukele umvuzo waboa. 17 Kodwa wena nxa uzila ukudla, gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakhob, 18 ukuze ungabonakali ebantwini ukuthi uzilile ukudla, kodwa kuYihlo osekusithekeni; njalo uYihlo obona ekusithekeni uzakuvuza obalac.

Inotho eqotho lokukhanya okuqotho

19 Lingazibekeli impahla eziligugu emhlabenid, lapho inundu lokuthomba okona khona, lalapho amasela afohlela khona ebe; 20 kodwa zibekeleni izinto eziligugu ezulwini, lapho inundu lokuthomba okungoni khonae, lalapho amasela angafohleli khona ebef. 21 Ngoba lapho okukhona impahla yenu eligugu, lenhliziyo yenu izakuba lapho. 22 Isibane somzimba yilihlog; ngakho uba ilihlo lakho liphilile, umzimba wakho wonke uzagcwala ukukhanyah; 23 kodwa uba ilihlo lakho lilibi, umzimba wakho wonke uzakuba lobumnyamai. Ngakho uba ukukhanya okuphakathi kwakho kuyibumnyama, umnyama mkhulu kangakananij!

24 Kakho ongakhonza amakhosi amabili; ngoba uzazonda enye, athande enye; kumbe uzabambelela kwenye, adelele enyek. Lingekhonze uNkulunkulul loMamona*m.

Ukukhathazeka, lokuthemba kuNkulunkulu

25 Ngakho ngithi kinin: Lingaphisekeli impilo yenu, ukuthi lizakudlani lokuthi lizanathani; lomzimba wenu, ukuthi lizakwembathani. Impilo kayidluli yini ukudla, lomzimba izembathoo? 26 Khangelani inyoni zezulu, ukuthi kazihlanyeli njalo kazivuni, kazibutheli eziphaleni; kanti uYihlo osezulwini uyazondla; lina kalizidluli kakhulu yinip? 27 Njalo nguwuphi kini ngokuphisekela ongengezelela ingalo ibenye ebudeni bakheq? 28 Langezembatho liphisekelani? Qaphelisani imiduze yeganga, ukuthi ikhula njani; kayitshikatshiki, kayiphothi; 29 kodwa ngithi kini: LoSolomoni ebucwazicwazini bakhe bonke wayengembathiswanga njengomunye wayor. 30 Njalo uba uNkulunkulu esembathisa ngokunjalo utshani beganga, obukhona lamuhla, kuthi kusasa buphoswe eziko, kayikulembathisa kakhulu yini, lina abokholo oluncinyane? 31 Ngakho lingaphisekeli lutho, lisithi: Sizakudlani? Kumbe: Sizanathani? Loba: Sizakwembathanis? 32 Ngoba zonke lezizinto izizwe ziyazidinga; ngoba uYihlo osezulwini uyazi ukuthi liyaziswela zonke lezizintot. 33 Kodwa dingani kuqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe, njalo zonke lezizinto zizakwengezelelwa kiniu. 34 Ngakho lingaphisekeli ikusasa; ngoba ikusasa izaziphisekela yona; bulwanele usuku obalo ububiv.

1 umsebenzi wenu womusa: kumbe, ukulunga

2 yibo: or, labo

a 1 Kor. 15.52. Isam. 8.6-8,10,12,13; 9.1,13; 10.7; 11.15. Mat. 23.5. Roma 12.8.

b Luka 6.24. Fil. 4.18.

c 6.15,16.

d 6.6,18. Luka 14.14.

e 6.15,16.

f 2 Kho. 4.33.

g 24.26. Luka 12.3,24.

h 6.6,18. Luka 14.14.

i Tshu. 5.2.

j 18.17. Tshu. 7.14.

k 1 Kho. 18.26,29.

l 6.32.

m Luka 11.2-4. Mat. 7.11.

n Isa. 29.23. 1 Pet. 3.15.

o 3.2.

p 26.39,42. Seb. 21.14.

q Hlab. 103.20,21.

r Zaga 30.8.

s Roma 4.4. Mat. 18.21-35.

t 26.41. Mark. 14.38. Luka 22.40,46.

u 13.19,38. Joha. 17.15. 1 Joha. 2.13,14; 3.12.

v 1 Lan. 29.11; 2 Lan. 20.6.

w Mark. 11.25,26. Efe. 4.32. Kol. 3.13.

x Jak. 2.13.

y Isa. 58.5. Mat. 17.21.

z Luka 24.17.

a 6.15,16.

b 2 Sam. 12.20. Dan. 10.3. 2 Lan. 28.15.

c 6.6,18. Luka 14.14.

d Zaga 23.4.

e 6.20. Luka 12.33. Isa. 50.9; 51.8.

f 6.20. 24.43. Luka 12.39. Jobe 24.16.

g 6.22,23. Luka 11.34,35.

h 20.15. Mark. 7.22. Dute. 15.9.

i 20.15. Mark. 7.22. Dute. 15.9.

j Jobe 38.15.

k Luka 16.13. Josh. 24.19.

l Gal. 1.10. Jak. 4.4. 1 Joha. 2.15.

m Luka 16.9,11,13.

n Luka 12.22-31.

o 6.27,28,31,34. 1 Sam. 9.5. Hlab. 55.22. Fil. 4.6. Heb. 13.5. 1 Pet. 5.7.

p Jobe 38.41.

q Hlab. 39.5. Luka 12.26.

r 1 Kho. 10.4-7.

s 8.26; 14.31; 16.8. Luka 12.28.

t 6.8.

u 1 Kho. 3.11-14. Hlab. 37.25. Mark. 10.30. 1 Tim. 4.8.

v 6.27,28,31,34. 1 Sam. 9.5. Hlab. 55.22. Fil. 4.6. Heb. 13.5. 1 Pet. 5.7.