NdebeleTeam » Matthew » 5

Intshumayelo yentabeni

5Kwathi ebona amaxuku wenyukela entabenia. Esehlezi phansi, abafundi bakhe beza kuyeb; 2 wasevula umlomo wakhec, wabafundisa, wathi:

Ababusisiweyo

3 Babusisiwed abayanga emoyenie; ngoba umbuso wamazulu ungowabof. 4 Babusisiwe abalilayog; ngoba bona bazaduduzwa. 5 Babusisiwe abamnene; ngoba bona bazakudla ilifa lomhlabah. 6 Babusisiwe abalambela labomela ukulunga; ngoba bona bazasuthiswai. 7 Babusisiwe abalesihawu; ngoba bona bazahawukelwaj. 8 Babusisiwe abamhlophe enhliziywenik; ngoba bona bazabona uNkulunkulul. 9 Babusisiwe abalamulayo; ngoba bona bazathiwa ngabantwana bakaNkulunkulu. 10 Babusisiwe abazingelwayo ngenxa yokulunga; ngoba umbuso wamazulu ungowabom. 11 Lina libusisiwe, nxa belithuka belizingela, bekhuluma okubi konke bemelana lani beqamba amanga, ngenxa yami; 12 thokozani lithabe kakhulu, ngoba umvuzo wenu mkhulu emazulwinin; ngoba ngokunjalo babazingela abaprofethi abalandulelayoo.

Itshwayi lokukhanya emhlabeni

13 Lina lilitshwayi lomhlaba; kodwa uba itshwayi seliduma lizatshwaywa ngani? Kalisasizi lutho, ngaphandle kokulahlwa phandle beselinyathelwa ngabantup. 14 Lina liyikukhanya komhlabaq; umuzi omiswe phezu kwentaba ungesitheke; 15 njalo kabalumathisi isibaner basibeke ngaphansi kwesitsha, kodwa phezu kwesiqobane sesibane, besesibakhanyisela bonke abasendlini. 16 Ngokunjalo kakukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuze babone imisebenzi yenu emihles, badumise uYihlo osemazulwinit.

Umlayo omdala lomlayo kaJesu Kristu

17 Lingacabangi ukuthi ngize ukuchitha umlayo kumbe abaprofethiu; angizanga ukuchitha kodwa ukugcwalisa. 18 Ngoba ngiqinisile ngithi kini: Kuze kudlule izulu lomhlaba, kakusoze kudlule ibadlana libe linye kumbe ichatshana libe linye emlayweni kuze kwenzeke konkev. 19 Ngakho owephula owodwa kulimilayo emincinyane, afundise abantu ngokunjalo, uzathiwa ngomncinyane embusweni wamazulu; kodwa oyenzayo ayifundise, lowo uzathiwa mkhulu embusweni wamazuluw. 20 Ngoba ngithi kini: Ngaphandle kokuthi ukulunga kwenu kwedlule okwababhali lokwabaFarisix, kalisoze lingene embusweni wamazulu.

21 Lizwile ukuthi kwathiwa kwabasendulo: Ungabulali; laloba ngubani obulalayo, uzakuba lecala lokugwetshway; 22 kodwa mina ngithi kini: Wonke othukuthelela umfowabo kungelasizatho uzakuba lecala lokugwetshwaz; lotshoyo kumfowabo ukuthi: Siphukuphukundini! uzakuba lecala emphakathinia; lotshoyo ukuthi: Sithuthandinib! uzakuba lecala lokusiwa esihogweni somliloc. 23 Ngakho uba uletha umnikelo wakho elathinid, ubusukhumbula ulapho ukuthi umfowenu ulolutho olumelana lawe, 24 tshiya lapho umnikelo wakho phambi kwelathi, uhambe, uqale ubuyisane lomfowenu, ubusuzonikela umnikelo wakho. 25 Phangisa uzwane laye omangalelane lawee usesendleleni layef, hlezi omangalelane lawe akunikele kumahluleli, futhi umahluleli akunikele epholisenig, ubusuphoselwa entolongweni. 26 Ngiqinisile ngithi kuwe: Kawusoze uphume khona, uze ubhadale indibilitshi yokucina.

27 Lizwile ukuthi kwathiwa kwabasenduloh: Ungafebii. 28 Kodwa mina ngithi kini: Wonke okhangela owesifazana ukumkhanuka usefebile laye enhliziyweni yakhej. 29 Njalo uba ilihlo lakho lokunene likukhubekisak, likhuphe ulilahlele khatshana lawel; ngoba kungcono kuwe ukuthi kubhubhe sibe sinye sezitho zakho, lokuthi umzimba wakho wonke ungaphoselwa esihogwenim. 30 Njalo uba isandla sakho sokunene sikukhubekisa, siqume usilahlele khatshana lawen; ngoba kungcono kuwe ukuthi kubhubhe sibe sinye sezitho zakho, lokuthi umzimba wakho wonke ungaphoselwa esihogwenio. 31 Kwathiwa-ke: Loba ngubani owala umkakhe, kumele amnike incwadi yesehlukanisop; 32 kodwa mina ngithi kini: Loba ngubani owala umkakhe, ngaphandle kodaba lokufeba, umenza afebe, njalo loba ngubani omthathayo owaliweyo uyafeba.

33 Lizwile futhi ukuthi kwathiwa kwabasenduloq: Ungafungi amangar, kodwa gcwalisa izifungo zakho eNkosinis. 34 Kodwa mina ngithi kini: Lingafungi lakanyet; loba ngezulu, ngoba liyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkuluu; 35 loba ngomhlaba, ngoba uyisenabelo senyawo zakhev; loba ngeJerusalema, ngoba ingumuzi weNkosi enkuluw; 36 njalo ungafungi ngekhanda lakho, ngoba ungelwenze unwele lalunye lube mhlophe kumbe lube mnyama. 37 Kodwa ilizwi lenu kalibe ngelokuthi: Yebo, yebo; hatshi, hatshi. Okudlula lokhu-ke kuvela komubix.

Ukuthanda izitha

38 Lizwile ukuthi kwathiwa: Ilihlo ngelihlo, lezinyo ngezinyoy; 39 kodwa mina ngithi kiniz: Lingamelani lobubia; kodwa loba ngubanib okuwakala esihlathini sokunene, mphendulele lesinyec; 40 lalowo ofuna ukukumangalela lokuthatha isigqoko sakho, mtshiyele lesembatho; 41 laloba ngubani okubamba ngamandla ukuthi uhambe imayili libe linyed, hamba laye abe mabili. 42 Mnike ocela kuwee; njalo ungamfulatheli ofisa ukweboleka kuwef.

43 Lizwile ukuthi kwathiwa: Wothanda umakhelwane wakhog, njalo uzonde isitha sakhoh; 44 kodwa mina ngithi kini: Thandani izitha zenu, libabusise abaliqalekisayo, libaphathe kuhle abalizondayoi, libakhulekele abaliphatha kubi, labalizingelayoj; 45 ukuze libe ngabantwana bakaYihlo osemazulwini, ngoba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi labahle, anise izulu phezu kwabalungileyo labangalungangak. 46 Ngoba aluba lithanda labo abalithandayo, lilomvuzo banil? Kabenzi njalo labathelisi yinim? 47 Futhi uba libingelela abafowenu bodwa, lenzani okukhulu okwedlula okwabanye? Kabenzi njalo labathelisi yinin? 48 Ngakho lina banini ngabapheleleyoo, njengoba uYihlo osemazulwini ephelelep.

a Mark. 3.13. Luka 6.17.

b 26.55.

c Jobe 3.1. Hlab. 78.2. Seb. 8.35; 10.34; 18.14.

d Luka 6.20-23.

e Hlab. 34.18.

f 11.5. Jak. 2.5.

g Isa. 57.18; 61.2,3. Joha. 16.20. Isam. 7.17; 21.4.

h Hlab. 37.11.

i Isa. 55.1. 65.13.

j Hlab. 41.1. Zaga 14.21. 2 Tim. 1.16. Heb. 6.10.

k Hlab. 24.4.

l Heb. 12.14. 1 Joha. 3.2,3.

m Roma 8.17. 2 Kor. 1.7; 4.17. 2 Tim. 2.12. 1 Pet. 2.19; 3.14; 4.13.14.

n Seb. 5.41. Roma 5.3. 2 Kor. 7.4; 12.10. Kol. 1.24. Heb. 10.34. Jak. 1.2.

o 2 Lan. 36.16. Mat. 23.34,37. Luka 13.33,34. 1 Thes. 2.15. Neh. 9.26.

p Mark. 9.50. Luka 14.34,35.

q Fil. 2.15. Zaga 4.18.

r Mark. 4.21. Luka 8.16; 11.33.

s 1 Pet. 2.12.

t Joha. 15.8. Fil. 1.11. 1 Kor. 14.25.

u Roma 3.31. Roma 10.4. Gal. 3.24.

v Luka 16.17. Isa. 40.8. 1 Pet. 1.25. Mat. 24.35.

w Jak. 2.10. Gal. 3.10.

x Roma 9.31; 10.3.

y Eks. 20.13. Dute. 5.17.

z 1 Joha. 3.15.

a 10.17; 26.59. Mark. 13.9; 14.55; 15.1. Luka 22.66. Joha. 11.47. Seb. 4.15; 5.21,27,34,41; 6.12,15; 22.30; 23.1,6,15,20,28; 24.20.

b 7.26; 23.17,19; 25.2,3,8.

c 5.29,30.10.28; 18.9; 23.15,33. Mark. 9.43,45,47. Luka 12.5. Jak. 3.6.

d 8.4; 23.19.

e Luka 12.58,59. Zaga 25.8.

f Hlab. 32.6. Isa. 55.6.

g 26.58.

h 5.21.

i Eks. 20.14. Dute. 5.18.

j Jobe 31.1. Zaga 6.25. Gen. 34.2. 2 Sam. 11.2.

k 18.9. Mark. 9.47. Jobe 31.7.

l Dute. 13.6.19.12. Roma 8.13. 1 Kor. 9.27. Kol. 3.5.

m 5.29,30.10.28; 18.9; 23.15,33. Mark. 9.43,45,47. Luka 12.5. Jak. 3.6.

n 18.8. Mark. 9.43.

o 5.29,30. 10.28; 18.9; 23.15,33. Mark. 9.43,45,47. Luka 12.5. Jak. 3.6.

p Dute. 24.1. Jer. 3.1.

q 5.21.

r Levi 19.12. Eks. 20.7. Nani 30.2. Dute. 5.11.

s Dute. 23.23. Levi 5.4.

t Jak. 5.12. Mat. 23.16-18.

u 5.23.22. Hlab. 11.4.

v 1 Lan. 28.2.

w Hlab. 48.2. Hlab. 87.3.

x Kol. 4.6. Mat. 5.33.

y Eks. 21.24. Levi 24.20. Dute. 19.21.

z Luka 6.29,30.

a Zaga 20.22; 24.29. Roma 12.17. 1 Kor. 6.7. 1 Thes. 5.15. 1 Pet. 3.9. Dute. 32.35.

b Isa. 50.6. 1 Kho. 22.24.

c 26.67.

d 27.32. Mark. 15.21.

e Hlab. 112.9. Zaga 21.26.

f Dute. 15.8,10. Hlab. 37.26; 112.5. Luka 6.34,35.

g Levi 19.18.

h Dute. 23.6.

i Luka 6.27,28,35. Roma 12.14,20. Eks. 23.4. Jobe 31.29,30. Zaga 24.17; 25.21.

j Luka 23.34. Seb. 7.60. 1 Kor. 4.12,13. 1 Pet. 2.23; 3.9.

k Jobe 25.3.

l Luka 6.32.

m 18.17.

n 18.17.

o 19.21. Fil. 3.15. Kol. 1.28; 4.12. Jak. 1.4; 3.2. Gen. 17.1.

p Efe. 5.1.