NdebeleTeam » Matthew » 4

Ukulingwa kukaJesu

4Khona uJesu wakhokhelelwaa nguMoya enkangala, ukuze alingwe ngudiyabholab. 2 Esezile ukudla insuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amanec, ekucineni walamba. 3 Kwasekusiza kuye umlingi wathi: Uba uyiNdodana kaNkulunkulud, tshono ukuthi lamatshe abe yizinkwa. 4 Kodwa yena waphendula wathi: Kulotshiwe ukuthi: Umuntu kayikuphila ngesinkwa sodwa, kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulue.

5 Udiyabhola wasemthathaf wamusa emzini ongcwele, wasemmisa engqongeni yethempelig, 6 wasesithi kuye: Uba uyiNdodana kaNkulunkuluh, ziwisele phansi; ngoba kulotshiwe ukuthi: Uzalaya ingilosi zakhe ngawe, besezikuphatha ngezandla, hlezi loba nini ukhube unyawo lwakho elitshenii. 7 UJesu wathi kuye: Kulotshiwe futhi ukuthi: Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakhoj.

8 Udiyabhola wabuya wamusa entabeni ende kakhulu, wamtshengisa imibuso yonke yomhlaba lokukhazimula kwayok, 9 wathi kuye: Zonke lezizinto ngizakunika zona, uba uwela phansi ungikhonza. 10 UJesu wasesithi kuye: Suka, Sathanel! Ngoba kulotshiwe ukuthi: Uzakhothamela eNkosini uNkulunkulu wakho, njalo uzakhonza yona yodwam. 11 Udiyabhola wasemyekela; njalo khangela, kwafika ingilosi zasezimsebenzelan.

UJesu uqala ukusebenza eGalili

12 Kwathi uJesu esezwile ukuthi uJohaneo unikelwe entolongweni, wasuka waya eGalilip; 13 wasesuka eNazarethaq, weza wahlala eKapenawume engaselwandle, emingceleni yakoZebuloni leyakoNafithalir; 14 ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi uIsaya, ukuthi: 15 Ilizwe lakoZebuloni lelizwe lakoNafithalis, endleleni yaselwandle, ngaphetsheya kweJordanit, iGalili labezizweu, 16 abantu ababehlezi emnyameni babonile ukukhanya okukhulu, lababehlezi elizweni lethunzini lokufa ukukhanya kuphumele kubo.

UJesu uqala ukutshumayela

17 Kusukela kulesosikhathi uJesu waqala ukutshumayela lokuthiv: Phendukani; ngoba umbuso wamazulu ususondelew.

Ukubizwa kwabafundi bakuqala

18 Kwathi uJesu ehambahambax elwandle lweGalili wabona izelamani ezimbiliy, uSimoni othiwa nguPetroz, loAndreya umfowabo, bephosela imbule olwandle; ngoba babengabagoli benhlanzi. 19 Wasesithi kubo: Ngilandelani, njalo ngizalenza libe ngabagoli babantu. 20 Bahle-ke batshiya amambule bamlandelaa. 21 Eseqhubeke esuka lapho, wabona ezinye izelamani ezimbili, uJakobe okaZebediya loJohane umfowabo, besemkhunjini kanye loZebediya uyise, belungisa amambule abo; wasebabiza. 22 Njalo bahle batshiya umkhumbi loyise bamlandela.

UJesu usebenza elizweni leGalili

23 UJesu wasebhoda iGalili yonke, efundisa emasinagogeni abob, etshumayela ivangeli lombusoc, eselapha sonke isifo lobuthakathaka bonke ebantwinid. 24 Indumela yakhe yasiphumela kuyo yonke iSiriyae; basebeletha kuye bonke abagulayo, ababephethwe yizifo ngezifo lobuhlunguf, lababengenwe ngamadimonig, lababelezithuthwaneh, lababewome umhlubulo; wasebasilisa. 25 Amaxuku amakhulu asemlandela evela eGalilii leDikapolisi leJerusalema leJudiya langaphetsheya kweJordanij.

a Mark. 1.12,13. Luka 4.1-13.

b 1 Kho. 18.12. Hez. 3.12.

c 1 Kho. 19.8.

d 14.33.

e Dute. 8.3.

f Luka 4.9-12.

g Neh. 11.1.

h 14.33.

i Hlab. 91.11,12.

j Dute. 6.16.

k Luka 4.5-8.

l 1 Lan. 21.1.

m Dute. 6.13. Dute. 10.20. 1 Sam. 7.3.

n 26.53. Luka 22.43. Heb. 1.14.

o Mark. 1.14. Luka 3.20. Joha. 3.24.

p Luka 4.14,31. Joha. 4.43. Mat. 9.1.

q 2.23.

r Luka 4.14,31. Joha. 4.43. Mat. 9.1.

s Isa. 9.1,2.

t 10.5.

u 10.5.

v Mark. 1.14,15.

w 3.2.

x Mark. 1.16-20. Luka 5.2-11. Joha. 1.40-42.

y 15.29. Mark. 1.16; 7.31. Joha. 6.1. Luka 5.1.

z Joha. 1.42.

a 19.27. Mark. 10.28. Luka 18.28.

b 9.35; 13.54. Mark. 1.21,39. Luka 4.15,44.

c 9.35; 24.14. Mark. 1.14. Mat. 8.12; 13.19,38,52.

d Mark. 1.34.

e Mark. 7.26.

f Luka 16.23,28.

g 8.16,28,33; 9.32; 12.22; 15.22. Mark. 1.32; 5.15,16,18. Luka 8.36. Joha. 10.21.

h 17.15.

i Mark. 1.45; 3.7. Luka 6.17.

j Mark. 5.20; 7.31.