NdebeleTeam » Matthew » 3

Ukutshumayela kukaJohane uMbhabhathizi

3Ngalezonsuku kwafika uJohane uMbhabhathizia, etshumayela enkangala yeJudiyab, 2 esithi: Phendukani; ngoba umbuso wamazulu ususondelec. 3 Ngoba nguye okwakhulunywa ngaye nguIsaya umprofethi, esithi: Ilizwi lomemezayo enkangalad, lithi: Lungisani indlela yeNkosi; qondisani indledlana zayoe. 4 Njalo uJohane lo wayelesembatho sakhe soboya bekamela, lozwezwe lwesikhumba ekhalweni lwakhef; lokudla kwakhe kwakuzintetheg loluju lwegangah. 5 Kwasekuphumela kuye iJerusalema leJudiya yonke lelizwe lonke elizingelezele iJordanii; 6 basebebhabhathizwa nguyej eJordani bevuma izono zabok.

7 Kwathi ebona abanengi babaFarisi labaSadusi besiza ekubhabhathizeni kwakhe, wathi kubo: Nzalo yezinyokal, ngubani olibonise ukubalekela ulaka oluzayom? 8 Ngakho thelani izithelo ezifanele ukuphenduka; 9 njalo lingacabangi ukutsho phakathi kwenun lithi: SiloAbrahama ongubabao; ngoba ngithi kini: UNkulunkulu ulamandla okumvusela uAbrahama abantwana kula amatshe. 10 Lakhathesi ihloka selibekiwe empandeni yezihlahla; ngakho sonke isihlahla esingatheli isithelo esihle siyaganyulwa siphoselwe emlilwenip. 11 Mina ngilibhabhathiza ngamanzi kube sekuphendukeniq; kodwa yena oza emva kwami ulamandla kulami, engingafanele ukuphatha amanyathela akher; yena uzalibhabhathizas ngoMoya oNgcwelet langomlilou; 12 okhomane lwakhe lokwela lusesandleni sakhe, njalo uzathanyelisisa isibuya sakhev, abesebuthela amabele akhe esiphaleni sakhew, kodwa amakhoba uzawatshisax ngomlilo ongacitshekiyoy.

Ukubhabhathizwa kukaJesu

13 Khona uJesuz evela eGalilia wafika eJordani kuJohane, ukuze abhabhathizwe nguye. 14 Kodwa uJohane wayemalela esithi: Mina ngiswela ukubhabhathizwa nguwe, kanti wena uza kimi? 15 Kodwa uJesu ephendula wathi kuye: Vuma khathesi; ngoba kusifanele ukuthi sigcwalise ngokunjalo ukulunga konkeb. Wasemvumela. 16 UJesu esebhabhathiziwe wahle wakhuphuka emanzini; njalo khangela, amazulu amvulekela, wasebona uMoya kaNkulunkulu esehla kungathi lijuba esiza phezu kwakhec. 17 Njalo khangela, ilizwi livela emazulwinid, lisithi: Lo uyiNdodana yami ethandekayo, engithokoza ngayoe.

a Mark. 1.2-8. Luka 3.2-17.

b Hlu. 1.16. Joha. 1.28; 10.40. Joha. 3.23.

c 4.17; 6.10; 10.7. Mark. 1.15. Luka 10.9,11. Dan. 2.44.

d Isa. 40.3. Joha. 1.23.

e Luka 1.76.

f 2 Kho. 1.8.

g Levi 11.22.

h 1 Sam. 14.26. Mat. 11.18.

i 1 Sam. 14.25.

j Seb. 19.4.

k 2 Kho. 5.14.

l 12.34; 23.33.

m 1 Thes. 1.10. Roma 5.9. 1 Thes. 5.9.

n Mark. 10.42.

o Joha. 8.33,39. Roma 4.1,11,16.

p 7.19. Luka 13.7,9. Joha. 15.2,6.

q 3.2,8. Seb. 13.24; 19.4.

r Joha. 1.15,26,27,33; 3.30,31. Seb. 1.5; 11.16; 13.25.

s 1 Kor. 12.13.

t Isa. 4.4; 44.3. Jow. 2.28.

u Mal. 3.2. Seb. 2.3,4. Mark. 9.49.

v Jobe 39.12.

w Mika 4.12. Mat. 13.30.

x Mal. 4.1.

y Mark. 9.43,45.

z Mark. 1.9-11. Luka 3.21,22.

a 2.22.

b 1 Sam. 12.7.

c Isa. 11.2; 42.1; 61.1. Joha. 1.32,33.

d Joha. 12.28.

e 12.18; 17.5. Mark. 9.7. Luka 9.35. 2 Pet. 1.17. Efe. 1.6. Kol. 1.13. Hlab. 2.7. Isa. 42.1.