NdebeleTeam » Matthew » 1

Okhokho bakaJesu

1 Ugwalo lokuzalwa kukaJesu Kristua, iNdodana kaDavidab, indodana kaAbrahamac. 2 UAbrahama wazalad uIsakae; uIsaka wasezala uJakobef; uJakobe wasezala uJuda labafowabog; 3 uJuda wasezala uFaresi loZara kuTamarih; uFaresi wasezala uEsiromui; uEsiromu wasezala uAramu; 4 uAramu wasezala uAminadaba; uAminadaba wasezala uNashoni; uNashoni wasezala uSalimoni; 5 uSalimoni wasezala uBowosi kuRahabij; uBowosi wasezala uObedi kuRuthe; uObedi wasezala uJese; 6 uJese wasezala uDavida inkosik; uDavida inkosi wasezala uSolomoni kowayengumkaUriyal; 7 uSolomoni wasezala uRehobhowamu; uRehobhowamu wasezala uAbhiya; uAbhiya wasezala uAsa; 8 uAsa wasezala uJehoshafathi; uJehoshafathi wasezala uJoramu; uJoramu wasezala uOziya; 9 uOziya wasezala uJothamu; uJothamu wasezala uAhazi; uAhazi wasezala uHezekhiyam; 10 uHezekhiya wasezala uManasen; uManase wasezala uAmoni; uAmoni wasezala uJosiya; 11 uJosiya wasezala uJekoniya labafowaboo esikhathini sokuthunjelwa eBhabhilonip. 12 Kwathi emva kokuthunjelwa eBhabhiloni uJekoniyaq wazala uSalatiyelir; uSalatiyeli wasezala uZerubhabhelist; 13 uZerubhabheli wasezala uAbiyudi; uAbiyudi wasezala uEliyakhimi; uEliyakhimi wasezala uAzori; 14 uAzori wasezala uZadoki; uZadoki wasezala uAkimi; uAkimi wasezala uEliyudi; 15 uEliyudi wasezala uEleyazare; uEleyazare wasezala uMathani; uMathani wasezala uJakobe; 16 uJakobe wasezala uJosefa indoda kaMariya, okwazalwa kuye uJesu othiwa nguKristu.

17 Ngakho izizukulwana zonke ezisukela kuAbrahama zisiya kuDavida ziyizizukulwana ezilitshumi lane; lezisukela kuDavida ziye ekuthunjelweni eBhabhiloni ziyizizukulwana ezilitshumi lane; lezisukela ekuthunjelweni eBhabhiloni ziye kuKristu ziyizizukulwana ezilitshumi lane.

Ukuzalwa kukaJesu

18 Ngakho ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba njeu. Ngoba unina uMariya esegane uJosefa, bengakahlangani wabonakala eselesisu ngoMoya oNgcwelev. 19 Kodwa uJosefa indoda yakhe engolungileyow, njalo engathandi ukumthela ihlazo, wayefuna ukumala ensithax. 20 Kwathi esanakana lezizinto, khangela, ingilosi yeNkosi yabonakala kuye ephutsheniy, esithi: Josefa, ndodana kaDavida, ungesabi ukumthatha uMariya umkakho; ngoba lokho akukhulelweyo1 kungoMoya oNgcwele; 21 njalo uzazala indodanaz, ubize ibizo layo uthi nguJesu2; ngoba yena uzasindisa abantu bakhea ezonweni zabob. 22 Konke lokhu-ke kwenzeka ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa yiNkosi ngomprofethi ukuthi: 23 Khangela, intombi izathatha isisu ibelethe indodanac, njalo bazabiza3 ibizo layo ngokuthi nguEmanuweli, okuyikuthi ngokuphendulelwa, uNkulunkulu ulathi. 24 Kwathi uJosefa esephapheme ebuthongweni wenza njengalokho ingilosi yeNkosi imlayile, wasethatha umkakhe; 25 kodwa kazange amazi wazed wabeletha indodana yakhe eyingqabuthoe; wasebiza ibizo layo wathi nguJesuf.

a Luka 3.23-38.

b Hlab. 132.11. Isa. 11.1. Jer. 23.5. Mat. 22.42. Luka 1.32,69. Joha. 7.42. Seb. 2.30; 13.23. Roma 1.3. 2 Tim. 2.8. Mat. 9.27.

c Gen. 12.3; 22.18. Gal. 3.16.

d Luka 3.34-32.

e Gen. 21.2,3.

f Gen. 25.26.

g Gen. 29.35.

h Gen. 38.27-30.

i Ruthe 4.18-22. 1 Lan. 2.4-12.

j Josh. 6.25.

k 1 Sam. 16.1; 17.12.

l 2 Sam. 12.24.

m 1 Lan. 3.10-14.

n 2 Kho. 20.21.

o 1 Lan. 3.15,16.

p 2 Kho. 24.14-16; 25.11. Jer. 27.20. Dan. 1.2.

q 1 Lan. 3.17-19.

r Ezra 3.2.

s Ezra 3.2.

t 1 Lan. 3.19.

u Luka 1.27.

v Luka 1.35.

w Hlab. 112.4.

x Dute. 22.13-21; 24.1.

y 2.12.

1 akukhulelweyo: Gr. wazala

z Luka 1.31.

2 uJesu: okutsho, uMsindisi, Heb.

a Seb. 4.12; 13.23.

b Seb. 5.31; 13.38.

c Isa. 7.14.

3 bazabiza: kumbe, ibizo lakhe lizathiwa

d Gen. 28.15. 1 Sam. 15.35. 2 Sam. 6.23. 1 Lan. 28.20. Isa. 22.14.

e Eks. 13.2. Luka 2.7.

f Gen. 38.4,5. 1 Lan. 7.16. Luka 1.31; 2.21.